Metodologia badań społecznych - Nazwy pojęć i terminów

- jednostkowe – w swoim zakresie znaczeniowym mają tylko jeden desygnat

- ogólne – posiadają wiele desygnatów

- historyczne – zakres znaczeniowy jest ograniczony ramami czasowymi

August COMTE (1798 - 1857) termin socjologia

W czwartym tomie obszernego dzieła systemowego „Kurs filozofii” określił przedmiot socjologii oraz metody badań socjologicznych. Sama refleksja socjologiczna sięga jednak starożytności. W starożytnej Grecji filozofia obejmowała całość ludzkiej wiedzy a tak genialny filozof jak Arystoteles ze Stagiry...

Wyjaśnij znaczenie terminów: ANEKUMENA, ekumena, subekumena

ANEKUMENA – obszar lądu nie zamieszkany przez człowieka;

EKUMENA – obszar lądu stale zamieszkiwany przez człowieka;

SUBEKUMENA – obszar lądu zamieszkiwany okresowo lub jedynie wykorzystany przez człowieka.

Terminy dotyczące grzybów

Chityna- nierozpuszczalny wielocukier zawierający azot, buduje ściany komórkowe grzybów, a także oskórki i pancerzyki chitynowo wapienne stawonogów.

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Może być jedno lub wielokomórkowa, luźna- nitkowata, zbita-...

Kilka ważnych dat, skutków, terminów z II Wojny Światowej

Naloty dyw-naloty bombow. alianckich, niszczące całe miasta, ogromną ilością bomb. Kolaboracja- współpraca mieszkańców kraju z okupantem na szkodę kraju. Vichy- 1940-44 siedziba kierowanych przez marszałka Ph. Pétaina i kolaborujących z Niemcami władz państwa francuskiego, potocznie zw. rządem Vichy...

Terminy zgłoszenia żądania o wyłączenie sędziego i skutki procesowe nie wyłączania sędziego

Wyłączenie fakultatywne, na wniosek ( iudex suspectus) Wniosek o wyłączenie sędziego z powodów fakultatywnych można skutecznie zgłosić w części wstępnej rozprawy do rozpoczęcia przewodu sądowego. Wniosek zgłoszony w czasie przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania, chyba, że przyczyna...

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia i przerwanie biegu przedawnienia

Wstrzymanie biegu – podobny charakter do zawieszenia biegu, ma tzw., wstrzymanie biegu i zakończenie biegu, polegające na tym, że w razie zaistnienia pewnych okoliczności przedawnienie biegnie, ale jego bieg może się zakończyć po upływie określonego czasu, od ustania tych okoliczności. Ustawodawca...

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA

Może nastąpić tylko w szczególnych sytuacjach. Przed wydaniem decyzji organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające( czy np.: nastąpiło znaczne obniżenie zdolności płatniczej podatnika, spowodowane klęską lub innym zdarzeniem losowym, czy niewyegzekwowanie należności nie wpłynie...

Co oznacza termin „rozkład z próby statystycznej”

Rozkład z próby statystyki jest to rozkład prawdopodobieństwa estymatora tej statystyki, opisujący zmienność statystyki w zbiorze powtarzanych prób.

Co oznacza termin dydaktyka

Subdyscyplina pedagogiczna która zajmuje się:

teoriom - nauką o nauczaniu i uczeniu się, a więc jako system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, uczenia oraz sposobu kształtowania tego procesu przez człowieka.

( Współcześnie...

Terminy i tryb nakładania kar porządkowych

Mamy kary:

-niemajątkowe (upomnienie i nagana)

-majątkowe (kara pieniężna)

Kary porządkowe stosuje pracodawca. Upomnienie i nagana mają szerszy zakres niż kara pieniężna. Mogą być nałożone za nieprzestrzeganie przez pracownika:

- ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

-przepisów...

Co oznacza termin determinizm geograficzny

Niektórzy badacze dziejów ludzkich czynnikom geograficznym przypisywali wielki wpływ na rozmaite dziedziny życia społecznego. Sformułowali oni i lansowali teorię determinizmu geograficznego. Teoria ta wyjaśnia specyfikę psychicznych cech mieszkańców określonych regionów i występujących w nich zjawisk...

Co oznacza termin posybilizm geograficzny

Według teorii posybilizmu geograficznego przyroda i jej specyficzne warunki występujące na określonej przestrzeni niczego nie wyznaczają w sposób bezwzględny i ostateczny ale jedynie stwarzają jednostce i zbiorowości odpowiednie szanse dokonywania różnych wyborów i podejmowania działań zależnie od woli...

Proszę wyjaśnić znaczenie terminu makrostruktura i podać przykład

Grupy i inne zbiorowości składające się z wielu mikrostruktur (ułożone jednostki ich role i stosunki w funkcjonalną całość) nazywamy makrostrukturą porządkującą wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego takie jak klasy, warstwy, kategorie zawodowe itp.

Co oznacza termin kultura materialna

Kultura materialna pokrywa się niemal z cywilizację, która jest zbiorem najrozmaitszych przedmiotów użytkowych. W jej skład wchodzą narzędzia, środki komunikacji, ubrania, mieszkania i inne budowle, czyli wszelkie wytwory zaspakajające materialne potrzeby człowieka i społeczeństwa.

Co oznacza termin kultura duchowa

Kultura duchowa obejmuje wytwory symbolizujące dążenia ludzkie do ideałów piękna, dobra, sprawiedliwości, prawdy, wolności, równości itp. Oraz zespół idei wyobrażeń, dzieł sztuki, symboli, obyczajów i różnych przedmiotów, w których te idee zostały...

Proszę wyjaśnić termin cechy kultury

Każda kultura charakteryzuje się typowymi elementami, zwanymi cechami kultury, którymi są odpowiednie narzędzia i urządzenia. Do najistotniejszych cech kultury należały dawniej: Lodź, radło, łuk, itp. Czy współcześnie komputer, robot, samolot.

Jakie grupy społeczne określa się terminem "małe grupy"

Małe struktury tworzą prostą, zwaną mikrostrukturą, której zasadniczymi elementami są poszczególni członkowie. Grupy małe nie liczą więcej niż kilkanaście osób, które zwykle powiązane są więzią bazującą głownie na stycznościach bezpośrednich.

>

Proszę wyjaśnić termin kompleks kulturowy

Jeśli samochód uznamy za element (cechę) współczesnej kultury, to wszystkie przedmioty i urządzenia z nim związane, np. znaki drogowe, stacje benzynowe, itp. Określimy samochodowym kompleksem kulturowym.

Jakie grupy społeczne określa się terminem "grupy duże" i dlaczego

Duże grupy mają złożoną strukturę zwaną makrostrukturą i składają się z różnych podgrup. Typowo dużymi grupami są: uniwersytet, Polskie Towarzystwo Nauk, Unia Wolności czy ZHP.

W dużych grupach członkowie połączenia są przede wszystkim więzią opartą na stycznościach pośrednich i raczej...