Przywrócenie terminu

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od wyroku orzekającego rozwód jeżeli jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński.

Termin zapadalności

Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami. Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na: krótko okresowe - zapadalność do 12 miesięcy, długo okresowe - zapadalność powyżej 12 miesięcy.

BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

W ten sposób w sylogizmie znalazły się nie trzy terminy, lecz cztery: 1) „budneek", 2) „drzwi", 3') „za­mek" (w pierwszym znaczeniu), 4") „za­mek" (w drugim znaczeniu).

Pedagogika specjalna - terminy

Od roku 1968 dla określenia populacji osób z najgłębszym stopniem upośledzenia umysłowego używa się terminów „głęboki niedorozwój umysłowy” lub „głębokie upośledzenie umysłowe”. Termin wycofany z diagnostyki i klasyfikacji upośledzenia umysłowego w roku 1968 przez WHO.

Dawne znaczenia terminu polityka

Polityka – termin wywodzi się ze starożytnego polis. Dawniej termin polityka oznaczał więcej niż obecnie.

Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego - Termin wniesienia skargi o wznowienie postępowania

Jeżeli przyczyną, na której oparto skargę o wznowienie postępowania jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Warunek i termin

Może być termin zawieszający (dies a quo) , jeśli z jego nadejściem ma nastąpić, lub rozwiązujący (dies ad quem) jeśli z jego nadejściem skutek czynności ma ustać.

TERMIN

Musi być pewny, że nastąpi –dies certus an (ale może być niepewny kiedy nastąpi incertus quando, choć niekoniecznie - cetrus quando), ale nie może być niepewny dies incertus an, bo jest to wtedy warunek; rodzaje terminów: zawieszający – dies a quo (wynajem mieszkania od 1lipca) – powstają skutki czynności; rozwiązujący dies ad quem skutki wygasają (płacenie dożywotniej renty).

PODAJ TERMINY PRZEDAWNIENIA ŚCIGANIA PRZESTĘPSTW

Upływ wskazanych wyżej terminów oznacza, że nie można już wszcząć postępowania karnego w sprawie o takie przestępstwo.

REALIZM, termin filoz.-estet.

REALIZM, termin filoz.

Co oznacza termin terapia?

Pojęcie to, związane początkowo z medycyną, weszło na stałe do terminologii psychologii, logopedii, pedagogiki, socjologii w postaci terminów: psychoterapia, logoterapia, socjoterapia, terapia pedagogiczna.

Co oznacza termin mowa i jakie są składniki mowy?

Kaczmarek (1995 a, 18) zwraca uwagę na znaczenie powyższych terminów podkreślając, żc zasadniczy komunikat (wypowiedź) przekazywany w akcie mowy ma charakter językowy, gdyż zbudowany jest z jednostek językowych zgodnie z regułami języka, a jednocześnie ma on charakter słowny, gdyż jest przekazywany słowami, czyli kanałem (drogą) urtykulaeyjno-audytywnym.

Co oznacza termin terapia pedagogiczna i jaki jest jej cel?

W przypadku specjalistycznej interwencji wychowawczej w stosunku do dzieci ze specyficznymi irudnościami czytania i pisania zaleca się stosować terminy terapia, opieka, a nic pojęcie reedukacja, kiórc może mieć uzasadnienie w dysleksji nabytej, a nic rozwojowej.

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Arché

Jedno z podstawowych pojęć filozofii greckiej, wprowadzone jeszcze przez presokratyków (filozofowie jońscy), odpowiednik terminu zasada.

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.)

Za prazasadę całej rzeczywistości (arché - termin wprowadzony przez Anaksymandra) uznał tzw.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Termin „teoria” w języku potocznym

5 najczęstszych znaczeń terminu „teoria” o zabarwieniu pejoratywnym: 1.

Podaj terminy zwrotu nadpłat

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie: 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji: ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego określającej wysokość zobowiązania podatkowego o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej lub spadkobiercy, 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę; 30 dni od dnia doręczenia ...

Łacina - terminy i zwroty łacińskie najczęściej używane w języku prawniczym

ZESTAWIENIE UŻYWANYCH NAJCZĘŚCIEJ W JĘZYKU PRAWNICZYM TERMINÓW I ZWROTÓW ŁACIŃSKICH A casu ad casum – od przypadku do przypadku A contrario – wychodząc z przeciwnego założenia A limine – z miejsca odrzucać A maiori ad minus – od większego do mniejszego A minori ad maius – od mniejszego do większego A mensa et toro – od stołu do łoża (separacja) A natura rei – z natury rzeczy A posteriori – na podstawie już zaistniałych faktów ...

Jak należy rozumieć termin język?

Chcąc wyjaśnić znaczenie terminu język.