Co oznaczają terminy: terapia logopedyczna, reedukacja mowy, restytucja mowy i korekta logopedyczna?

Terminy terapia logopedyczna i postępowanie logopedyczne bardziej jednak oddają istotę problemu niż termin logoterapia, który raczej kojarzy się z terapią słowem niż z kompleksową terapią, jaką prowadzi się w przypadku zaburzeń komunikacji językowej M.

ZNACZENIE TERMINU ADMINISTRACJA

Początkowo ten termin występował w postaci „ministrare” z czasem wzbogacił się on o przedrostek „ad”, ostatecznie więc termin „administrare” oznaczał „obsługiwać”, „zarządzać”, „kierować”.

Jak rozumieć różnice pomiędzy terminami: dysleksja rozwojowa, dysleksja, dysortografia, dysgrafia?

Nawiązuje on do terminów występujących w literaturze anglojęzycznej - develop-menlal dyslexia, francuskie| dyslexie et dysorthographie oraz czeskiej vyvo-jova dyslacie.

Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

Wyznaczany przez ustawę wprowadzającą termin wejścia w życie ustawy głównej ustala się na ten sam dzień co dzień wejścia w życie ustawy wprowadzającej.

Terminy przedawnienia

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

Termin wypłaty odszkodowania

Termin ten jest terminem dyzpozytywnym - czyli względnie obowiązującym. W umowie ubezpieczenia może być ustalony inny termin wypłaty odszkodowania.

Pojęcie, forma, okresy, terminy i tryb wypowiedzenia umowy o pracę

Dopiero po uzyskaniu stanowiska ogólnokrajowej organizacji związkowej lub upływie terminu przewidzianego na zajęcie stanowiska, pracodawca może podjąć decyzję w sprawie dokonania wypowiedzenia.

Etymologia terminu „konstytucja”, jego znaczenia i synonimy

W średniowieczu termin constitutio używano na określenie reguł życia zakonnego, ale już w XVI w.

Omów instytucję odraczania terminów

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odroczyć termin płatności podatku, odsetek za zwłokę lub innych terminów. Jeżeli w terminie tym podatnik nie dokonał zapłaty odroczonych płatności to terminem płatności staje się termin z przed odroczenia.

Korzystania z możliwości odroczenia terminów różnorodnych płatności (kredyt kupiecki)

Możliwość korzystania z odroczonego terminu płatności daje przedsiębiorstwu możliwość regulowania własnych zobowiązań z opóźnieniem w stosunku do otrzymanego świadczenia co jednocześnie stanowi atrakcyjną formę finansowania działalności (o ile płatności regulowane są terminowo zazwyczaj nie dochodzi do powstawania kosztów pozyskiwania kapitału.

Terminy załatwiania spraw

Organ informuje o tym strony i wyznacza inny termin /winny może być organ lub strona/, gdyby mu się nie udało rozwiązać sprawy stronom przysługuje zażalenie. Organ wyższego stopnia wyznacza kolejny termin i ustala przyczyny wcześniejszego niepowodzenia np.

Skutki nie załatwienia sprawy w terminie

W przypadku nie dokonania czynności w terminie wyznaczonym przez organ administracyjny, o tym czy czynność jest skuteczna decyduje sam organ, który wyznaczył termin.

Termin jako uwarunkowanie czynności prawnych

Jeżeli skutek prawny ma nastąpić z nadejściem terminu mówimy wówczas o terminie początkowym. Jeżeli skutek prawny ustaje w określonym terminie mówimy o warunku końcowym.

Terminy i sposoby rozliczeń

ustalonego wzoru; gdy obowiązek powstał po terminie 15stycznia to w terminie 14 dni od zaistnienia powstania tego obowiązku; gdy zaistniały zmiany należy odpowiednio skorygować deklarację 14 dni od dnia zaistnienia zmiany; należy wpłacić podatek na rachunek budżetu gminy za poszczególne miesiące, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU SAMOWYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

selektywnych decyzji wymiarowych- organy mają prawo do ich wydawania, korygują one samowymiar; W ordynacji decyzje selektywne= decyzje określające wysokość zobowiązana podatkowego; nie mają one jednak wpływu na termin płatności, służą określeniu prawidłowej wysokości zobowiązania, w sytuacji kiedy samowymiar został dokonany wadliwie lub w ogóle nie został wykonany.

NASTĘPSTWO NIEZAŁATWIENIA SPRAWY W TERMINIE

140 §1 O każdym przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Omów instytucje przedłużania terminów

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć terminy przewidziane w przepisach podatkowych określając grupy podatników; którym przedłużono terminy, rodzaje czynności których termin wykonania został przedłużony oraz dzień upływu przedłużonego terminu.

Obliczanie przybliżonego terminu porodu

Można również przewidzieć termin porodu na podstawie ruchów płodu, które u wielóródki odczuwane są w 18 tygodniu ciąży, a u pierwiastki w 20 tygodniu. Termin porodu można również określić za pomocą ultrasonografii (USG).

Społeczeństwo obywatelskie w naukach humanistyczno - prawnych. Zakresy znaczeniowe terminu „społeczeństwo obywatelskie"

Termin społeczeństwo obywatelskie: • Był z początku używany w swym najszerszym sensie - jako synonim społeczeństwa politycznego. I tak właśnie termin ten jest dziś najczęściej rozumiany.

TERMIN ZABEZPIECZENIA

Termin dokonania zabezpieczenia art. czyli przed dokonaniem wymiaru i pod warunkiem, że nie upłynął termin płatności.