TERMIN

termin abstrakcyjny w przeciwstawieniu do terminu konkret­nego, termin teoretyczny — do terminu obserwacyjnego. c) Termin średni {terminus medius) — termin powtarzający się w obu prze­słankach, lecz nie wchodzący do wniosku (M — medius).

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

W piśmie strona musi uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; Równocześnie z wnioskiem należy dopełnić czynności procesowej dla której został ustanowiony termin; Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu musi zostać złożone w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Termin zawity

TYPY TERMINÓW ZAWITYCH: = terminy do dochodzenia prawa przed organem państwowym – tj terminy dochodzenia roszczeń, praw stanu cywilnego, terminy do wytoczenia powództw o ukształtowaniu lub ustaniu praw majątkowych = terminy do dokonywania czynności poza sądowych takich jak: terminy do wykonywania praw kształtujących o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, terminy do ...

Jakie to są terminy zawite (prekluzyjne)?

TYPY TERMINÓW ZAWITYCH: = terminy do dochodzenia prawa przed organem państwowym – tj terminy dochodzenia roszczeń, praw stanu cywilnego, terminy do wytoczenia powództw o ukształtowaniu lub ustaniu praw majątkowych = terminy do dokonywania czynności poza sądowych takich jak: terminy do wykonywania praw kształtujących o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, terminy do ...

ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

spolegliwy -17% prawidłowych odpowiedzi Należy tu jeszcze dodać, że traktując łącznie prawidłowe odpowiedzi, to: • żadnego z podanych terminów nie rozumie 2% osób, • od 1 do 10 terminów rozumie poprawnie 13% osób, • od 11 do 15 określeń rozumie 14% osób • od 16 do 20 terminów rozumie 24%, • od 21 do 24 słów rozumie 26%, • od 25 do 29 terminów rozumie 22% ...

Obliczanie terminów wg. k.p.a.

Możemy wyróżnić termin prawa materialnego ( nieprzywracalny) i termin prawa procesowego ( wyjątkowo nadaje się do przywrócenia). Występuje też termin w znaczeniu daty pewnej np: 14 dni, termin początkowy, termin końcowy.

Pojęcie, rodzaje i sposób obliczania terminów

57 kpa dotyczy obliczania terminów, może to być w dniach, tygodniach, miesiącach: 1) termin w dniach-jego koniec upływa z ostatnim dniem wyznaczonej liczby, nie uwzględnia się dnia zdarzenia początkującego termin, 2) termin w tygodniach-kończy się z dniem ostatniego tygodnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu, 3) termin w miesiącach-kończy się z upływem dnia w ostatnim miesiącu, który ...

Terminy prekluzyjne a terminy zawite

Terminy prekluzyjne skierowane są nie tylko dla stron. Terminami zawitymi są tylko terminy: a)do wnoszenia środków zaskarżenia b)terminy, które ustawa za takie uznaje Terminy zawite nigdy nie odnoszą się do organów procesowych.

TERMIN PŁATNOŚCI W PRZYPADKU OBLIGATORYJNEGO WYMIARU DECYZYJNEGO ZOBOWIĄZAŃ

47 § 1 i 2 ordynacji -> termin płatności podatku dla zobowiązań, dla których wymiar pierwotny to decyzja wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji wymiarowej Dotyczą one terminu zapłaty podatku, a także rat podatku i zaliczek.

Terminy

W postępowaniu cywilnym możemy wyróżnić następujące rodzaje terminów: • ustawowe, są terminy wyznaczone z góry przez ustawę. Terminem umownym jest termin oznaczony w umowie stron postę­powania.

Bank-słownik terminów

NBP bill ) krótkoterminowy dłużny papier wartościowy emitowany przez Narodowy Bank Polski ( termin wykupu 1,7, 14,28, 91, 182 oraz 364 dni ). treasury bill ) krótkoterminowy papier wartościowy, termin wykupu ( 8, 13, 26, 39 lub 52 tygodni ).

Terminy prekluzyjne a terminy zawite

Terminami zawitymi są tylko terminy: a)do wnoszenia środków zaskarżenia b)terminy, które ustawa za takie uznaje Terminy zawite nigdy nie odnoszą się do organów procesowych.

Co oznacza termin dyslalia?

Uwzględniając jednak fakt, źe w polskiej literaturze przedmiotu termin dyslalia odnosi się do wszelkich zakłóceń dźwięków mowy, wyżej cytowane autorki w opracowanym przez siebie „Projekcie zestawienia form zaburzeń mowy” rozszerzają zakres znaczeniowy lego terminu na zjawisko nieprawidłowego brzmienia dźwięków w różnych formach zaburzeń mowy, wywołanych nie tylko uszkodzeniami zlokalizowanymi na obwodzie, lecz ...

PRZEDŁUŻANIE TERMINÓW

88 §1) Termin przedawnienia prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej oraz termin przedawnienia zobowiązania wynikającego z tej decyzji ( art.

CHARAKTER PRAWNY TERMINU PŁATNOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Dla wierzyciela jest to termin do którego zobowiązanie może być dochodzone. Bo termin nie wpływa na ciężar zobowiązania podatkowego. Terminy płatności nie są elementami koniecznymi do powstania zobowiązania.

Upływ czasu i terminy w prawie (zasiedzenie)

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane czy przedłużane umową stron (art. Okres dziesięcioletni odnosi się do wszystkich pozostałych roszczeń, chyba że ustawa przewiduje inny termin (art 118 kc).

Jakie sposoby ujęcia terminu afazja dziecięca spotyka się w literaturze przedmiotu?

Występującew literaturze przedmiotu bogactwo terminów, brak konsekwencji w ich stosowaniui nadawanie tym samym terminom różnych znaczeń je s t jak ju ż po d kreślanoprzyczyną wielu nieporozumień.

Jakie terminy używane były w przeszłości i jakie stosowane są obecnie do określania zaburzeń uczenia się pisania i czytania przejawianych przez uczniów w normie intelektualnej?

W praktyce najczęściej na oznaczenie tych trudności/zaburzeń stosuje się termin dysleksja rozwojowa, upowszechniony w łatach sześćdziesiątych XX w. Termin dysleksją pojawił się w Polsce 1959 r.

Instytucja przywrócenia terminu

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy ( powinien podać logiczną argumentację).

Przywrócenie terminu

Do przywrócenia terminu wymaga się: 1/ braku winy zainteresowanego, 2/ uprawdopodobnienia, że uchybienie nastąpiło bez winy zainteresowanego, 3/ wniesienia podania, 4/ dopełnienia czynności, dla której termin był określony.