Makroekonomiczne i mikroekonomiczne teorie bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Do najpopularniejszych mikroekonomicznych wyjaśnień przyczyn powstawania bezpośrednich inwestycji zagranicznych zaliczyć należy: · teorie przewagi własnościowej przedsiębiorstwa, · teorie lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, · teorie transakcji wewnętrznych, · teorie zawłaszczalności, · eklektyczną teorie produkcji międzynarodowej.

Teorie Rozwoju Społecznego Różnice i Podobieństwa

Wszystkie teorie rozwoju społecznego można podzielić na trzy grupy: teorie cykliczne, dychotomiczne i linearne. Brak takiej uniwersalnej teorii wynika z takiego faktu, iż rozwój społeczny każdej społeczności jest indywidualny i trafne byłoby stwierdzenie, iż tyle jest teorii ile społeczeństw.

TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Zarówno zjawisko „krążenia elit” w teorii Pareto jak i zasada indywidualizmu i socjalizmu w teorii Kelles-Krauza są podstawową siła motoryczną wszystkich przemian społecznych.

Główne teorie ekonomiczne wśród laureatów noblowskich – monetaryzm, keynesizm, szkoła klasyczna i szkoła austriacka.

Wydaje się , że oponenci Keynesa mają rację bowiem stosowanie jego teorii doprowadziło do wzrostu inflacji i spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego zaś teorie monetarystyczne czy też teoria publicznego wyboru stały się fundamentami dla rozkwitu gospodarki amerykańskiej i gospodarek Europy Zachodniej.

Tworzenie teorii pedagogicznej

Przypuszczam, że przybliżyłaby teorie pedagogiczne większości osób (przede wszystkim tym którzy z wspomnianych teorii powinni korzystać), ponieważ mogłaby przyczynić się albo do zapoznania społeczeństwa (pedagogów) ze specjalnymi wyrażeniami i zwrotami charakteryzującymi język teorii, albo też do ujęcia tych teorii w bardziej przystępny dla innych sposób.

Motywacja, modyfikacja zachowań i jej metody , teoria uczenia się w praktyce.

Teoria wzmocnienia, podobnie jak teoria oczekiwań, kojarzy motywację i zachowania. TEORIA WYZNACZANIA CELÓW Teoria wyznaczania celów skupia uwagę na procesie wyznaczania samych celów.

STRATEGIE BUDOWY EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH, CZYLI JAK POWSTAJĄ TEORIE? - Strategia dedukcyjna

postulat budowania teorii wyjaśniającej w formie systemu dedukcyjnego (ścisłego lub przybliżonego), tak rozumiana teoria jest zbiorem konsekwencji przyjętych aksjomatów (sformułowanych hipotez) i zawiera twierdzenia na 3 szczeblach ogólności, ułożonych w porządku hierarchicznym: aksjomaty (postulaty wyjściowe teorii) lub twierdzenia wysoce abstrakcyjne i z nich wyprowadzane są wszystkie inne twierdzenia teoretyczne średniego ...

RÓŻNE KONCEPCJE TEORII POZNANIA

Upraszczając sprawę, moŜna wyróŜnić jako zasadnicze następujące koncepcje teorii poznania: 1) Według jednej z nich (nazywamy ją psychofizjologiczną koncepcją teorii poznania) problematyka teoriopoznawcza jest fragmentem problematyki takich nauk szczegółowych, jak psychologia, fizjologia, socjologia i razem z nimi zależy (zarówno pod względem przyjmowanych przesłanek, jak i stosowanych metod) od nauk przyrodniczych i humanistycznych; ...

Teoria Względności Alberta Einsteina

Ma to znaczenie gdy gwiazda zostanie ściśnięta tak bardzo że siła grawitacji stanie się supersilna - wtedy różnica między dwiema teoriami staje się ogromna. Dla promienia dużo większego niż promień grawitacyjny różnica między teoriami wynosi miliardową część.

Teoria elit

Zanim opublikował teorię elit, dał się poznać jako wnikliwy komentator polityczny, przeszedł do historii jako twórca dwóch teorii: teorii nieracjonalnego działania i teorii elit.

Istota i znaczenie teorii wychowania.

jest to coś związanego z porządkowaniem faktów) * funkcja taksonomiczna: teoria wychowania ustala pewien system znaczeń i nazywa dane fakty, np, teoria wychowania ustali co to jest kara, nagroda wychowawcza * funkcja predyktywna: teoria wychowania przewiduje rozwój wychowanka * funkcja heumrystyczna (heurystyczno ?

Teorie motywacji.

W nauce organizacji i zarządzania wyróżnia się trzy punkty spojrzenia na motywacje, a mianowicie:  Teoria treści  Teoria procesu  Teoria wzmocnienia Teoria treści: Teoria potrzeb A.

Fotografia a teoria socjologiczna

funkcjonalizm strukturalny Talcotta Parsonsa czy inne odmiany teorii systemów społecznych. Jest jeszcze jedno rozróżnienie teorii socjologicznych ważne w obecnym kon­tekście: teorii skali makro i skali mikro.

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Język teorii

Takie ujęcie podzieliło badaczy na: zwolenników „dogmatu redukcjonizmu”, realistycznej interpretacji teorii: każdemu zdaniu z terminem teoretycznym odpowiada zbiór zdarzeń obserwowalnych, który pozwala potwierdzać lub podważać prawdziwość tego zdania (wtedy terminy teoretyczne nie oznaczałyby żadnych nieobserwowalnych przedmiotów fizycznych); zwolenników instrumentalistycznej interpretacji teorii: prawa i ...

Wymień teorie genezy państwa i omów jedna z nich

Teorie genezy państwa: *teoria umowy społecznej* teoria prawno-polityczna występująca w doktrynach prawa natury, wg której powstanie społeczeństwa i państwa nastąpiło w wyniku łączenia się jednostek - żyjących poprzednio w "naturalnej" wolności - w drodze porozumienia się (umowy).

Teoria wychowania Wykłady Marek Ejsmond (Ateneum Gdańsk)

Trzecia teoria to teoria opisująca człowieka – jest kontynuacją dwóch poprzednich. TEORIE SOCJOLOGICZNE Empiryczna teoria społeczeństwa cel wychowania – punktem wyjścia jest opis społeczeństwa w czasie terażniejszym i obraz czasu rzeczywistego.

Teoria środowisk wychowawczych

Teoria wychowania była związana mocno z ideologią. Znane teorie socjalizacji, które leżą u podstaw rozumienia, interpretowania rozwoju i zachowań współczesnego człowieka to teorie: E.

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

Kompleksowa teoria systemów a zmiana polityczna: Teoria ta krytykuje sposób rozumowania teoretyków i komentatorów, którzy przedstawiają okres po upadku komunizmu jako „koniec historii” a demokrację liberalną jako docelowy model organizacji politycznej dla świata, który wynika z logiki racjonalności, modernizacji i globalizacji.

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Wśród teorii firmy wywodzących się z cyberne­tyki można wyróżnić teorie przedsiębiorstwa systemowe (teoria systemów), modele konku­rencji oparte na teorii gier oraz modele optymalizacyjne.

TEORIA – PROBLEMY DEFINICYJNE - Czym teoria naukowa może być?

To bardzo pojemne objaśnienie terminu „teoria polityki”, które mieści w sobie, obok teorii empirycznych, wiele innych elementów: to usystematyzowana refleksja nad naturą i celem władzy, zawierająca zarówno wiedzę dotyczącą instytucji polit.