WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu

WERSET, wyodrębniony graficznie odcinek tekstu obejmujący na ogół kilka zestawionych podrzędnie lub współrzędnie zdań, tworzących dwudzielny układ znaczeniowy i rytmiczno-intonacyjny, spoisty wewnętrznie i odgraniczony od innych w.

Teksty wystąpień Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Teksty wystąpień Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt.

Jednostka i społeczeństwo na podstawie analizy tekstów E. Durkheima i H. Spencera

Postaram się skupiając się na tekstach Herberta Spencera i Emila Durkheima przedstawić ich stanowiska: czasami zgodne, czasami w niektórych kwestiach zupełnie antagonistyczne i tym samym rozjaśnić sprawę widzenia jednostek i społeczeństwa przez tych klasyków socjologii.

Odwołując się do teorii Maslowa, opisz sposoby motywacji pracowników przedstawione w tekście.

Osobowość ludzka, reguluje działania prowadzące do osiągnięcia pożądanych celów. Cele działalności wynikają relacji człowieka z otoczeniem. Różne rodzaje tych zależności określa się jako potrzeby. Najbardziej znana klasyfikację potrzeb przedstawił amerykański psychopatolog i psycholog Abraham Harold Maslow. Podzielił on potrzeby człowieka według logistycznej hierarchii. Zaczynając od potrzeb najważniejszych-niższego rzędu do potrzeb wyższego ...

Jakie znaczenie dla percepcji tekstu ma tempo mowy?

W szczególności powolne tempo wymowy (lento) wcale nie gwarantuje skuteczności komunikacyjnej, natomiast tempo allegro nic wyklucza wysokiej sprawności artykulacyj-ncj i wcale nic musi utrudniać rozumienia tekstu.

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych.

”Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki „(Heraklit z Efezu)

Jest rzeczą naturalną, że przeszłość nie powraca, choćbyśmy nie wiadomo jak tego pragnęli. A przynajmniej nie może powrócić tak, byśmy jeszcze raz przeżyli stare smutki i radości. Czy można jednak cofnąć czas w inny sposób...

Tradycja czy awangarda, realizm czy deformacja? Który sposób interpretowania świata bardziej odpowiada Twoim gustom czytelniczym? Uzasadnij swój wybór, odwołując się do wybranych tekstów literatury I połowy XX wieku.

Podczas ostatnich kilku miesięcy analizowaliśmy utwory XXlecia międzywojennego, ale nie sądziłam, że przyjdzie chwila,w której będę musiała postawić samej sobie pytanie: który sposóbinterpretowania świata, tradycyjny czy awangardowy, realistyczny czy deformujący bardziej mi odpowiada? Żeby móc...

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych

”Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki „(Heraklit z Efezu)

Jest rzeczą naturalną, że przeszłość nie powraca, choćbyśmy nie wiadomo jak tego pragnęli. A przynajmniej nie może powrócić tak, byśmy jeszcze raz przeżyli stare smutki i radości. Czy można jednak cofnąć czas w inny sposób? Owszem...

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki elastyczności tekstu

1 ) użycie zwrotów nieostrych (posiada to cień somatyczny)

Pewne nowe znaczenie zwrotów ujawnia się, gdy znajdują się w kontekście innych zwrotów. Np. należyta staranność, np. znęcanie się

Zwroty nieostre likwiduje się poprzez dookreślenia, likwiduje się je poprzez umieszczenie ich w kontekście...

SEN - na podstawie tekstu „Sen i marzenia senne”

Co to jest?- Żyjemy wg rytmu dobowego. Cała fizjologia ( metabolizm, praca serca, temperatura, hormony) słabną w ciągu dnia. Po aktywnym dniu potrzebna jest nam regenerująca noc- sen. Trzecia część rytmu dobowego to okres spoczynku. W ciągu snu, w zależności od jego faz, zmienia się kształt...

Rozprawka metodologiczna na podstawie Listów Jana Sobieskiego do Marysieńki (tylko część), ponieważ wg jednej ze studentek tekst nie jest pisany hermetycznie z listów

Rozprawka metodologiczna na podstawie Listy Jana Sobieskiego do Marysieńki. Jan III Sobieski zanim został wybrany królem Rzeczpospolitej Szlacheckiej przez wiele lat stoczył wiele bitw ku chwale Ojczyzny. Jedynie dzięki odwadze, ogromnym ambicjom oraz pomocy swojej przyszłej żony ? Marysieńki udało mu się zrealizować ten cel. Był człowiekiem dobrze wykształconym, znał kilka języków obcych. Swoją karierę rozwijał dzięki wojnom toczonym w okresie jego życia z Rosją,

Tekst kontrolny

1. W starożytnej Grecji powstały i rozwinęły się dwa systemy wychowania, a mianowicie w Atenach system demokratyczny, a w Sparcie system totalitarny. Podobne systemy wychowania obserwujemy w czasach współczesnych. W średniowieczu zróżnicowane ekonomicznie społeczeństwo wypracowało zróżnicowane systemy wychowania, takie jak: wychowanie rycerskie, wychowanie mieszczańskie, wychowanie chłopskie i kościelny ideał wychowania. W wiekach średnich powstały w Europie pierwsze ...

Notatki z tekstu - Fukuyama - kapitał społeczny

Fukuyama Kapitał Społeczny 1. KS – zestaw nieformalnych wartości i norm etycznych wspólnych dla członków okr. grupy. 2. Zaufanie – smar zwiekszający wydajnośćmafia – omerta – wąski krąg zaufania, brak na zewnątrz – korupcja 3. KS – prawdomówność, wzajemność, obowiązkowość 4. Rodzina to pierwsze, ważne źródło kapitału społecznego – nepotyzm, korupcja 5. Weber – reformacja – uczciwość i wzajemność 6. KS – czynnik niezbędny do powstania ...

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego (na podst. tekstu prof. R. Ingardena)

Jedność konstrukcyjna dzieła architektury w kontekście mechaniki ciała stałego Autor pracy: mgr Paweł J. N.-P. Zagadnieniem jedności konstrukcyjnej dzieła w kontekście mechaniki ciała stałego zajmował się Roman Ingarden. Ten żyjący i tworzący do lat 70-tych XX wieku polski filozof i myśliciel był twórcą teorii epistemologicznych, ontologicznych i estetycznych. Według Ingardena nie można mówić o dziele sztuki architektonicznej lecz o samym dziele ...

Teksty kubusia puchatka

Kubuś Puchatek to miś malutlki. Nie palił Sportów, nie pijał wódki. Jedną miał wadę wśród zalet tylu O męskim ciągle śnił sex-appealu. Mruczanka, mruczanka, mru... Był miś Puchatek mała świntusia Że w poniedziałek - to zaraz musiał Brał za telefon co stał pod krzaczkiem Wołał Prosiaczka i... żył z Prosiaczkiem Mruczanka, mruczanka, mru... Wtorek zaś misio miał cały z głowy Los podarował mu obiekt nowy. Sam Kłapouchy przyszedł do ...

Podstawy życia intelektualnego wczesnego średniowiecza - „Biblioteka" filozoficzna wczesnego średniowiecza: Teksty źródłowe - filozofowie łacińscy

Do dzieł najbardziej czytanych, które przyczyniły się do rozwoju myśli wszesnegośredniowiecza i poznania historii starożytnej, należą: przekład Isagogi i De definitionibusMariusza Wiktoryna, Klaudiusza Mamerta Destatu animae, MarcjanaCapelli De nuptiis Mercurii et Philologiae (encyklopedia siedmiu sztuk...

Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Przekład tekstów fundamentalnych

O wiele wcześniej, niż zostały ukute terminy „akulturacja" i „kontekstualizacja"2,misjonarze chrześcijańscy musieli dostosować swoje metody działania, uwzględniającodbiorców swego przekazu ewangelicznego i katechezy. Wszelkiego rodzaju chrystianizacjanakładała zarówno na protestantów jak i na katolików...