BIBLIA - TEKST

tekstu NT; początkowo jego tekst był zbliżony dotekstu Lachmanna, później powrócił do wersji antioch.

Co to jest tekst?

recenzja wobec tekstu recenzowanego) oraz na podobieństwo schematów konstrukcyjnych tekstów, co jest podstawą do ich porządkowania w pewne typy gatunki tekstowe. Im wyżej zorganizowany jest dany tekst, tym bogatsze i bardziej wyrafinowane są jego wewnętrzne powiązania, por.

Tekst jednolity a tekst ujednolicony, definicja, sposób ogłoszenia

Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub, gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem może być istotnie utrudnione, Marszałek sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

· wyczyść- czyszczenie tekstu · zaznacz wszystko- zaznacza cały tekst i grafikę w aktywnym oknie lub cały tekst w zaznaczonym obiekcie. Pod pojęciem stylu rozumie się szereg właściwości definiujących tekst, takich jak: krój i rozmiar czcionki, wyrównanie tekstu, tabulatury, wcięcia, ostępy między wierszami itd.

Nagłówek tekstu dziennikarskiego

Duże znaczenie dla przejrzystości tekstu mają śródtytuły, czyli tytuły, którymi opatruje się fragmenty/części dłuższych tekstów: artykułów, publi­kowanych w prasie przemówień, sprawozdań itp.

Rozwój edytorów tekstu

Zaczęły być wykorzystywane elementy składu - wiele kolumn tekstu, tekst pisany pod kątem, kolorowe litery i elementy graficzne.

Jakie ćwiczenia prowadzą do lepszego rozumienia czytanego tekstu?

Dla niewprawnego czytelnika, który czyta bardzo wolno, sylabizując, tekst przedstawia się tak: Czy ta nie po wol ne nie słu ży do bre mu ro zu mie niu teks tu Czy ta jąc po wo li i do kła dnie, za chę cas2 swój mózg, by c2y lal co ra2 wol niej.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Ustalenie tekstu i podpisanie umowy

b) Parafowanie i podpisanie umowy – uzgodniony tekst jest przedłożony do podpisania, niekiedy dokonuje się parafowania umowy czyli złożenia parafy przez pełnomocników pod umową (potwierdzenie uzgodnienia tekstu umowy, poświadczenie autentyczności); podpisanie umowy nadaje moc wiążącą tylko umową nie wymagającym ratyfikacji lub zatwierdzenia (mniejsze znaczenie polityczne czy gosp.

Analiza językowa wybranych tekstów reklamowych, z wyszczególnieniem metod i narzędzi wywierania perswazji.

Jaskrawy kontrast spokojnej barwy popołudniowego nieba, z odcinającą się delikatnie słoneczną żółcią, zwraca pierwszą uwagę patrzącego na szczegóły i tekst zawarty w obrębie jasnego koloru. Prosta melodia i tekst piosenki wywoływać mogą z początku drobną irytację.

Tekst i obraz jako ukryty przekaz

  Janiszewski (1990) podjął się analizy znaczenia podświadomych procesów przetwarzania informacji w sposobie wzrokowego spostrzegania rysunków i tekstów w codziennych gazetach i popularnych pismach. inny tekst lub rysunek), które są poza jego uwagą.

Zygmunt Freud „Wstęp do psychoanalizy” – analiza tekstu naukowego

I znowu mamy przypadek ograniczenia środowiskowego – dla osoby, która nie zna języka na tyle języka niemieckiego, by poczuć właściwy wydźwięk tego przejęzyczenia, jest to jedynie tekst przetłumaczony z niemieckiego na język ojczysty.

TROP, retoryczny ozdobnik do tekstu sakralnego

występowały w formie zwrotów, zdań, śpiewanych zwykle przez innego wykonawcę niż tekst liturgiczny, na melodię parafrazującą melodię tego tekstu (tak np.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Streszczenie tekstu Leszka Kołakowskiego pt: „Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii”

W tekście Leszek Kołakowski przede wszystkim analizuje znaczenie terminu filozofia. Przedstawia podział na cztery grupy ze względu na różne sposoby pojmowania przez filozofów treści własnego zawodu: 1. Propozycja scjentystyczna-przewiduje śmierć dla filozofii. Koncepcja ta swoje założenie tłumaczy koniecznością dokonania redukcji filozofii w szczególną gałąź wiedzy- metodologię nauk. W innym przpadku możlowe jest jej zniknięcie, gdyż do rzeczowej analizy świata ...

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Uzasadnij, że poznane teksty Kazimierza Przerwy- Tetmajera są poetyckim manifestem pesymizmu.

Na podstawie wybranych tekstów z różnych epok wykaż stałą obecność skrajnie pesymistycznego nurtu w kulturze europejskiej.

Daje to efekt muzyczności tekstu, podkreślanej jeszcze bardziej refrenem: “ O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny”.

Rola motta i tytułu oraz ich wpływ na interpretację i znaczenie tekstu

Motto - cytat postawiony przed tekstem utworu lub jego fragmentu, oświetlający zamysł autora.

Teoria zapamiętywania tekstów Kintscha

Autor zastosował swą pracę do analizy pamięci dużych fragmentów tekstów.

Zasady użycia języka polskiego w projekcie ustawy - Środki zapewniające precyzję tekstu

1) zawarcie w tekście definicji legalnych

a) sposoby umieszczania definicji legalnych

- słowniczek -odrębny rozdział-wyjaśnienie wyrażeń ustawowych,

- proste wyliczenie definicji na początku aktu- (definicja agregatowa)

- jeżeli dany zwrot występuje tylko raz, jego znaczenie może być...