TECHNIKI PERSWAZYJNE - Band wagon

Widocznie musieli oni często używać argumentu przewagi liczebnej zwolenników zachwalanego przez nich kandydata, skoro od miejsca, na którym się znajdowali wzięła nazwę ta technika. W reklamie ta technika ma niewielkie zastosowanie, a jeżeli ma, to podobna jest do mody.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Imperatywność

W reklamie ta technika, w krajach o rynku producenta nie ma większego zastosowania (przy brakach rynkowych ludzie sami będą się spieszyć z kupnem dopóki jest towar), natomiast w krajach o rynku konsumenta taka technika stanowi pewną przebiegłość handlową.

METODY I TECHNIKI REWIZJI FINANSOWEJ W ŚRODOWISKU INFORMATYCZNYM

W technikach testowania istotności ma miejsce szczegółowe badanie operacji i sald oraz analiza porównawcza, które mogą być wspierane procedurami komputerowymi.

Techniki masażu klasycznego

W masażu klasycznym stosujemy kolejno następujące techniki: głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibrację, wałkowanie, wyciskanie. Głaskanie

Masaż zaczynamy od głaskania i głaskaniem go kończymy, a także głaskaniem przeplatamy poszczególne techniki. Najczęściej głaskanie wykonujemy...

Podstawowe informacje dotyczące techniki frezowania

Technika frezowania elementów konstrukcji protetycznych (stopni), prowadzenia, inter-loków jest wykonywana na etapie modelu woskowrego i metalowym szkielecie konstrukcji protetycznej.

Korony złożone licowane technika napalania porcelany

Technika ta pozwala na trwałe łączenie pokrycia ceramicznego z powierzchnią metalu, bez konieczności stosowania specjalnych zaczepów mechanicznych.

Technika „stopy w drzwiach"

Technika „stopy w drzwiach” ma jeszcze inne zastosowania w przypadku zachowań dezadaptacyjnych, nad którymi pacjent chciałby pracować.

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Wykorzystanie elektroakustyki i techniki w surdopedagogice

Od połowy XX wieku w rewalidacji osób z wadą słuchu zaczyna się zaznaczać wpływ techniki, szczególnie elektroakustyki. Konstruowane są coraz doskonalsze audiometry do mierzenia ubytku słuchu, które wykrywa ją nawet niewielką wrażliwość ucha na dźwięki i pozwalają na zmianę poglądów na zasięg...

Ultra i infradźwięki - Zastosowanie ultradźwięków w technice

Możliwość biernego zastosowania wiąże się przede wszystkim z opanowaniem techniki emitowania drgań ultradźwiękowych o znacznej częstotliwości (1-5MHz) w środowisku stałym albo płynnym. Nawigacja. Jednym z wczesnych zastosowań było wykrywanie przeszkód znajdujących się w wodzie. Stąd w nawigacji...

Jakie były tradycyjne techniki wypychania zwierząt?

Stopniowo te prymitywne metody ustępowały bardziej zaawansowanym technikom modelowania i montażu.

Jak wykorzystywane są techniki rytownicze?

Techniki rytownicze, zarówno te „suche", jak i kwasorytnicze, są dziś szeroko wykorzystywane w wielu procesach technologicznych. Powszechne jest grawerowanie liter, słów czy sentencji na meda­lach, trofeach, biżuterii lub na przedmiotach co­dziennego użytku. Firmy wytwarzające narzędzia wykorzystują...

Jakie techniki i narzędzia stosowane są we współczesnym jubilerstwie?

Większość współcześnie stosowanych technik jubi­lerskich powstała około 2000 lat przed naszą erą. Należą do nich cięcie, piłowanie, wygnanie, wier­cenie, kucie, grawerowanie, wyciąganie drutów, odlewanie, polerowanie, lutowanie, oraz osadza­nie kamieni. Zmieniły się jednak narzędzia. We...

Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini)

Aby technika „stopy w drzwiach” była skuteczna musi wzbudzić zaangażowanie o charakterze: aktywnym – kiedy już ktoś zaangażuje się w jakieś działanie, zostaje poddany podwójnemu naciskowi na zachowanie konsekwencji w dalszym postępowaniu (wewnętrzna konieczność postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami i nacisk na dostosowanie własnego postępowania do oczekiwań innych), publicznym – stanowisko podjęte w sposób ...

Techniki komutacji - Komutacja pakietów

Technika komutacji pakietów polega na tym, że informacje są przesyłane przez sieć w postaci pakietów: informacja użytkownika jest dzielona na części o stałym rozmiarze (z wyjątkiem ostatniej).

Techniki komutacji - Komutacja ramek

Jest nowszą wersją  techniki komutacji pakietów przeznaczoną dla sieci, które wybudowane są z wykorzystaniem łączy o dobrej jakości.

Dane przesyłane są w ramkach poprzez połączenia wirtualne PVC lub SVC.

Zredukowano tutaj mechanizmy kontroli przepływu oraz korekcji błędów w węzłach, co...

Techniki organizatorskie

TECHNIKI ORGANIZATORSKIE ZAPOŻYCZONE Z INNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Metody socjopsychologiczne składające się z metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w badaniach organizatorskich, przyjętych z psychologii i socjologii, np.: techniki typu interview (ankiety, wywiady itp.) socjogramy Moreno

burza...

Ossa - sepia, technika asfaltowa, mezzotinta na kamieniu, rysunek negatywowy

Po wykonaniurysunku i oczyszczeniu marginesu kamieńpoddaje się preparowaniu; druk odbywa się jak w innychtechnikach litograficznych, z tym, że lepsze rezultatyuzyskuje się nanosząc farbę wałkiem na pokrywającykamień asfalt.

TECHNIKI W PLANOWANIU

Przez człowieka za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych Przemieszczenie bez obciążenia Przemieszczenie z obciążeniem Oczekiwanie – bezczynność pracownika Trzymanie – czynność polega na trzymaniu lub podtrzymywaniu przedmiotów pracy albo przyrządów (narzędzi) METODY HEURYSTYCZNE Burza mózgów Metoda 635 Metoda Philipsa 66 Technika synektryczna Gordona Metoda scenariuszowa Metoda symulacyjna KRYTERIA WYBORU WARIANTU OPTYMALNEGO Celu, ekonomiczne,

Nauka i technika w I poł XX wieku

Najbardziej skomputeryzowanym krajem są Stany Zjednoczone, ale elektroniczna technika obliczeniowa rozpowszechniła się już na całym świecie, w rozmaitych dziedzinach - w zarządzaniu, przemyśle, działalności gospodarczej i naukowej, ostatnio także w życiu codziennym.