Technika

Czytaj Dalej

TECHNIKI OCENIANIA PRACOWNIKÓW

Poniżej zestawiono różne techniki oceniania pracowników: zwykły zapis, technika wydarzeń krytycznych, porównanie ze standardami, ranking, porównanie parami, technika wymuszonego rozkładu, portofiolo personalne, listy kontrolne, skale kwalifikacyjne, arkusze oceniania, zarządzanie przez cele, assessment center.

KIERUNKI ROZWOJU TECHNIKI INFORMACYJNEJ W TURYSTYCE

Technika informacyjna w coraz większym stopniu umożliwia dostęp do niezawodnej i dokładnej informacji oraz dokonywanie rezerwacji przy minimalnym nakładzie czasu, pieniędzy i wyeliminowaniu innych niedogodności spotykanych w układzie tradycyjnym.

Techniki organizatorskie

Jest to technika kosztochłonna i pracochłonna. sama fotografia w pracy biurowej chronometraż to technika mająca na celu zarejestrowanie czasu trwania i tempa pracy lub jej poszczególnych elementów po to aby ustalić i przeprowadzić analizę dotychczasowego wykonywania oraz określić czas potrzebny do uzyskania określonej wydajności.

Formy techniki księgowości

Technika księgowania przebitkowego polega na tym, że formularz dziennika wraz z kalką jest założony do kontownicy tak długo, jak długo nie zostaną wypełnione zapisami księgowymi wszystkie jego wiersze.

Techniki uzyskiwania półsurowca w paleolicie dolnym i środkowym - Technika lewaluaska

Podczas gdy technika Victoria-West jest rozpowszechniona w starszej epoce kamienia na terenie Afryki Południowej, głównie w kulturze Stellenbosch, to technika Tabelbala-Tachenghit występuje w paleolitycznych kulturach na terenie zachodniej Sahary.

Techniki neolityczne

Na terenie Europy zasadnicze znaczenie dla uformowania wiórowych technologii neolitycznych miał okres późnego mezolitu, kiedy upowszechnia się technika produkcji regularnych, smukłych, średnio długich wiórów, znana jako technika Montbani.

Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

Z przedstawionych technik obserwacyjnych na szczególną uwagę w badaniach pedagogicznych zasługują technika obserwacji skategoryzowanej i technika obserwacji próbek czasowych oraz technika dzienniczków obserwacyjnych.

Technika uszeregowania rangowego

Ze względu na możliwie dużą liczebność par w jednej grupie, technika ta nadaje się do zastosowania raczej tylko w bardzo małych liczebnie grupach. Interesująca jest też technika socjometryczna zaproponowana przez M.

Metody i techniki badań pedagogicznych

Techniki analizy dokumentów Technika analizy treściowej dokumentów polega - jak sama nazwa wskazuje - na interpretacji zawartych w nich treści.

Górnopaleolityczne i mezolityczne techniki retuszu - Retusze specjalne

Przykładem może być technika formowania tylczaków późnopaleolitycznych (H.

Formy i techniki rachunkowości-podstawy prawne i organizacyjne.

Technika zapisu w rejestrze zagadnieniowym nazywana jest zapisem liniowym. Technika zapisu jest bardzo efektywna w przypadku pracy ręcznej.

Metody i techniki badań pedagogicznych

Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym wobec metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. metoda T - technika badań N ?

Technika dzienniczków obserwacyjnych

Technika dzienniczków obserwacyjnych polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego okresu czasu. Pod tym względem technika dzienniczków obserwacyjnych w jej pierwszej i drugiej wersji może oddać duże usługi zwłaszcza nauczycielom.

Co to jest Technika Alexandra?

Omawiana technika cieszy się poparciem wielu naukowców, a wśród jej zwolenników wymienić należy Nicholasa Tinbergena, laureata nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, choć jej rezultatów nie można w pełni wyjaśnić teoriami konwencjo­nalnej wiedzy medycznej.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Matematyka, Geografia, Astronomia, Technika, Medycyna, Powstanie filologii, Wymowa hellenistyczna, Historiografia, Poezja

Technika W wieku III, w którym matematyka i astronomia antyczna osiągnęła punkt szczytowy, do bardzo poważnych rezultatów doszła również technika dzięki wielu zdolnym konstruktorom.

Technika rdzeniowania w zastosowaniu do produkcji narzędzi - Narzędzia pięściakowe

Pięściaki (franc. biface, ang. hand-axe, ros. pymoe py6njio) są narzędziami wykonanymi techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych, rzadziej z grubych odłupków, w tym także specyficznych odłupków z podwójnym sęczkiem uzyskiwanych tzw. techniką Kombewa z dużych...

Dolno- i środkowopaleolityczne techniki retuszu

z drugiej zaś naciskową, drugi za podstawę przyjmuje oddziaływanie tłuczka lub naciskacza na nieruchomo trzymany obiekt retuszowany (technika aktywna) albo nacisk przedmiotu retuszowanego na retuszer trzymany nieruchomo (technika pasywna).

FORMY TECHNIKI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

wpływ wywarły technika i technologia komputerowa (informatyczna).

Techniki filmowe

Technika ta dała wyśmienity efekt w filmie Rydwany ognia. Technika ta stosowana jest często w filmach propagandowych lub przedstawiających czyny bohaterskie.

Technika analizy treści

TECHNIKA ANALIZY TREŚCI Technika analizy treści- jest techniką badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej treści przekazów informacyjnych. Technika analizy treści jest badaniem zarejestrowanych ludzkich przekazów.