Wojna polsko - rosyjska (1831 r.)

Nowy wódz gen Rybiński podjął pertraktację z wrogiem i w dniu 5 października dowodzony przez niego korpus polski przekroczył granicę pruską i został internowany.

Wojna Polsko - Radziecka

Jednak że w najbliższych tygodniach armia czerwona przeszła do kontrofensywy i zmusiła wojska polskie do pospiesznego odwrotu na całej linii frontu, wkraczając w pościgu za nimi na teren etnicznie polski.

Wojny Polski w XVII wieku

Wtedy to Rzeczpospolita zdobyła się na ogromny wysiłek militarny, wojska polskie były dowodzone osobiście przez króla Zygmunta III Wazę i hetmana Stanisława Koniecpolskiego i wojska polskie odniosły kilka zwycięstw, największą przełomową bitwą była bitwa morska pod Oliwą w 1627r.

Wojny polsko - rosyjskie w i połowie XVII wieku

, gdzie wojska polskie odniosły zwycięstwo pod dowodzeniem hetmana Stefana Żółkiewskiego, w następstwie czego dotarł do Moskwy, gdzie doprowadził do ugody z magnaterią rosyjską. Na jego podstawie Polska uzyskała Smoleńszczyznę, a także ziemię czernihowską i siewierską.

Wojny polsko - tureckie z 2 połowy XVII

12 IX 1683 roku wojska tureckie zostały rozbite pod Wiedniem, szczególny udział miały w tym wojska polskie dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego (głównie husaria).

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZYCZYNY

IX doznał porażki koło mostu Stangebro koło Linköping i musiał podpisać układ ze stryjem, według którego zmuszony był do wydania swych magnackich stronników i powrotu do Polski.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1600 - 1611)

Wódz polski wiódł około 12 tys. Zwycięstwo polskie nie zostało wykorzystane ze względu na problem wewnętrzny, przez rokosz sandomierski oraz wojnę Polski z Rosją.

Wojny polsko - szwedzkie w I poł. XVII wieku - PRZEBIEG WOJNY (1621 - 1629)

rajtarii wyruszył z Malborka w kierunku na Kwidzyn i Grudziąc, w pobliżu którego znajdował się obóz polski.

Wojny polsko - szwedzkie z pierwszej połowy XVII wieku

Wtedy to Rzeczpospolita zdobyła się na ogromny wysiłek militarny, wojska polskie były dowodzone osobiście przez króla Zygmunta III Wazę i hetmana Stanisława Koniecpolskiego i wojska polskie odniosły kilka zwycięstw, największą przełomową bitwą była bitwa morska pod Oliwą w 1627r.

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego.

Wojsko polskie na Wschodzie

Po obaleniu w Rosji caratu i ogłoszenia deklaracji Rządu Tymczasowego Polski Klub Narodowy powziął decyzję o tworzeniu na ziemiach rosyjskich armii polskiej. w Piotrogrodzie, wybrano najwyższy organ zwierzchni formacji polskich - Naczelny Polski Komitet Wojskowy.

Wolna elekcja w Polsce

"Despotyzm nie wymaga innych cnót prócz posłuszeństwa, polska wolność żądała rozumu stanu , ofiarności, czynności od setek tysięcy Tych starczyło w jednym pokoleniu, zabraknie w następnych "- pisał wielki historyk Władysław Konopczyński.

Wolne elekcje - Osiągnięcia naukowe polskiego odrodzenia

Po polsku pisał Łukasz Górnicki autor "Dworzanina polskiego" (1568), w którym opisał życie dworskie w Polsce.

Wzrost zagrożenia Polski pod koniec 1938 r.

Miało to nastąpić poprzez włączenie Gdańska do Rzeszy i przeprowadzenie przez polskie Pomorze eksterytorialnej autostrady, łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi oraz wejście Polski do Paktu Antykomin-temowskiego.

Wzrost znaczenia sąsiadów Polski w XVII wieku

Oznaczało to, że po śmierci wspomnianego księcia Hohenzollernowie brandenburscy mieli stać się lennikiem Polski. Połączenie Prus z Brandenburgią było fatalnym błędem politycznym Polski i zaważyło na dalszych jej losach.

Zachodni sąsiedzi polski

Aktu nie chciała uznać Polska.

Zanalizuj konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

przez Bank Polski nastąpiła znaczna rozbudowa zakładów - najważniejsze było zbudowanie wielkich pieców na koks w Henrykowie, a zwłaszcza Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej w 1840 r.

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

W ten sposób na terenie ZSRR powstały dwie duże polskie armie i komuniści polscy posiadali realną siłę zbrojną, która miała wkrótce odegrać realną rolę w walce o ustrój nowo powstałego państwa polskiego.

Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

Związek Południowy stal nawet na stanowisku, aby w przyszłości Polska uzyskała pełną niepodległość. W wyniku wspólnych spotkań ustalono, że zadaniem Polaków uniemożliwienie interwencji wojsk polskich (ks.

20 przysłów niemieckich + tłumaczenie polskie

1. Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein. - Kto pod kim dołki kopie ten sam w nie wpada.

2. Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.

3. Morgenstund hat Gold im Mund. - Kto rano wstaje temu Pan Bóg daje.

4. Vogel die am Morgen...