CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski nie byli Polakami.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

(Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - OBLICZE SARMATYZMU

W czasach saskich zmieniło się oblicze sarmatyzmu. Na początku był on pozytywny, potem jednak stał się synonimem prymitywizmu i skrajnego zacofania. Szlachta obdarowywana nowymi przywilejami traciła patriotyzm, stawała się zadufana w sobie.

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory).

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW KONARSKI

  •  twórczość literacka  W szkole działał teatr konwiktowy, w którym uczniowie wystawiali sztuki pisane w duchu klasycystycznym, posiadające morał, mające walory wychowawcze, np.

WIEK XVIII W POLSCE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI

Wydał traktat polityczny „Głos wolny, wolność ubezpieczający”. Domagał się jak najszybszego przeprowadzenia reform. Propagował ograniczenie liberum veto. Króla elekcyjnego ma wybierać cały naród, a nie tylko szlachta. Żądał wzmocnienia administracji państwowej, poprawy warunków...

WIEK XVIII W POLSCE - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

W szkołach zwrócono szczególną uwagę na problem kultury języka polskiego, a wzorem polszczyzny stały się dzieła pisarzy odrodzenia.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - dzieje teatru

17 listopada 1765 roku został otwarty polski teatr publiczny dla wszystkich. W 1767 roku teatr zamknięto.

POWSTANIE SCENY NARODOWEJ W WARSZAWIE - znaczenie teatru

W okresie oświecenia teatr publiczny pełnił bardzo ważną rolę.

STANISŁAW STASZICA - „Przestrogi dla Polski”

Utwór ten miał uzmysłowić szlachcie konieczność uchwalenia konstytucji. Staszic informuje czym dla niego jest naród. Dla niego naród to nie tylko szlachta, ale zbiorowość mieszkająca na danym terenie. Staszic zwracając się do szlachty stawia jej następujące zarzuty:

−  brak poszanowania prawa

− ...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - SPÓR POKOLENIOWY

Spór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cechami racjonalnymi i empirycznymi popierało także uczucia i emocje. Wiązało się to z dążeniami wolnościowymi i demokratycznymi. Był to spór nie tylko o...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - KAZIMIERZ BRODZIŃSKI

Według niego rozwój literatury polskiej powinien iść własną drogą.

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - JAN ŚNIADECKI

W 1819 napisał rozprawę „O pismach klasycznych i romantycznych”. Był intelektualistą, racjonalistą. Atakował tendencje romantyczne. Romantyzm uważał za zagrożenie dla rozwoju literatury i oświaty. Sądził, że może mieć zgubny wpływ na czystość polszczyzny, a światopogląd romantyczny miał być...

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

Napisał „O literaturze polskiej w wieku XIX”. Przedstawił tu takie myśli: −  domagał się literatury narodowej, w utworach polskich miały odbijać się charakterystyczne elementy z życia Polaków.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

Pogardzają tym co polskie. Mieszkając na Litwie dowiadują się o losach Polski z gazet francuskich. Według arystokracji Polska po rozbiorach zyskała opiekuna.

MESJANIZM W „KSIĘGACH NARODU POLSKIEGO” I „KSIĘGACH PIELGRZYMSTWA POLSKIEGO”

Pielgrzymi polscy to ci, którzy będą pielgrzymowali do wolnej ojczyzny. Mickiewicz uczy szacunku dla tradycji, żąda powiązania walki politycznej o wolność Polski z walką o wolność osobistą, obywatelską, zwraca uwagę na walory moralne.

„PAN TADEUSZ” - CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY POLSKIEJ

W „Panu Tadeuszu” jest ukazana ówczesna szlachta (prawie wszyscy bohaterowie są szlachcicami). Różni się majątkami, stanami społecznymi, ale łączy ich przestrzeganie zasad, obyczajów. Obyczajowość:

−  Gościnność. Szlachta bardzo dbała o gości. Pan chciał pokazać całą swą zamożność a także...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) −  język rosyjski stał się językiem narodowym −  likwidacja polskich szkół i uczelni −  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce −  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony przez Rosjan dla chłopów

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną) −  istniał dla Galicji osobny sejm polski −  literatura nie podlegała cenzurze −  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku −  brak przemysłu, nędza wsi, dysproporcje majątkowe

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna −  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim −  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu −  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja) −  chłopi niejednokrotnie pozbawieni byli ziemi −  urzędy obsadzone przez Niemców