Chata bronowicka symbolem Polski przełomu wieków - “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Tak właśnie wyglądała Polska przełomu wieków. Tak negatywna ocena społeczeństwa polskiego jest wynikiem rozgoryczenia autora otaczającym go światem.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego.

Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

zaczeły do Polski przenikać ważne i mające duże znaczenie dla polskiej elity ideały życia rycerskiego. Kultura Polska u Schyłku Średniowiecza (XV w.

Dwór w literaturze polskiej

Triumfująca przyroda letnich miesięcy, z powodzeniem zdobi polski dom, zaciera na pierwszy rzut oka jego rzeczywiste problemy, a jest ich niemało. Inaczej dwór polski i jego funkcje postrzegała Maria Dąbrowska.

Formuła telewizji publicznej w Polsce - działalność informacyjno-publicystyczna.

Uważam, że w formule polskiej telewizji publicznej sprawą najistotniejszą jest jednak jej długoletnia tradycja, tak bardzo ważna w życiu każdego społeczeństwa.

Polska moich marzeń i moich możliwości.

Naród polski musi się zjednoczyć i zaufać sobie, ponieważ tak jak w rodzinie, tak i też w narodzie i państwie potrzebne jest zaufanie. Polska stanie się krajem moich marzeń i moich możliwości.

Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu.

Bierność Polski, zafascynowanie cudzymi wzorami i zagubienie patriotycznych wartości, doprowadziły według poety do upadku: “Pawiem narodów byłaś i papugą, A teraz jesteś służebnicą cudzą”.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

I tu dom polski i rodzina przechowuje tradycje polskie do lepszych czasów. W dawnych epokach, w okresie Polski niepodległej, dom zapewniał rodzinie warunki materialne i był „szkołą życia” dla przyszłych pokoleń.

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Największy polski wieszcz Adam Mickiewicz daje obraz Żyda w “Panu Tadeuszu”. Zna on bardzo dokładnie historię Polski, którą odzwierciedla w koncercie.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

  Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej

Etos rycerza na podstawie przykładów z literatury polskiej i obcej   Etos - z greckiego ethos czyli zwyczaj.

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Ze względu na znaczenie "Bulli gnieźnieńskiej" dla badań historii polszczyzny Aleksander Bruckner (1956-1939, wybitny polski językoznawca) nazwał ją "złotą bullą języka polskiego". "Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią" to najdłuższy polski wiersz średniowieczny.

Motywy biblijne w literaturze polskiej.

Pojawia się tu romantyczny mesjanizm polski.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Przez cały wiek XIX który był symbolem ucisku i uciemiężenia narodu polskiego, takim wzorcem był spiskowiec walczący o wyzwolenie kraju z pod ucisku zaborcy. Prąd literacki zwany pozytywizmem, który pojawił się w literaturze polskiej po 1863 roku, stworzył podobny wzorzec bohatera pozytywnego.

Portret inteligenta w literaturze polskiej.

Boi się wszelkich chłopskich ruchów, wspominając rzeź galicyjską ma tylko jedno pragnienie "Niech na całym świecie wojna byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna".

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szla­chty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli i we dnie, i w nocy?

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Pierwszym utworem emigracyjnym , który zapisał się w dziejach Polski, była pieśń Legionów Polskich, które we Włoszech formatował Jan Henryk Dąbrowski.

Nawiązania do Średniowiecza w literaturze polskiej późniejszych epok.

Powieć zawiera opis bitwy pod Grunwaldem wzorowany na Długoszu - zdaniem historyków - najlepszy opis batalistyczny w literaturze polskiej - rycerze piewają Bogurodzicę. Młoda polska - pojawia się Średniowiecze - Wyspiański - "Bolesław Śmiały", opisuje konflikt króla ze Stefanem ze Szczepanowa.

„Polska – stwór nie do życia”. „Polska – kraj, w którym zawsze ktoś przygarnie skrzywdzonego”. Którą opinię podzielasz?

Uważam, że Polska rzeczywiście jest „stworem nie do życia”, a jej dotychczasowy żywot polega na balansowaniu na granicy rzeczywistości i marzeń, jawy i snu.

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej

Dialog z Bogiem w utworach literatury polskiej Początki literatury polskiej i pierwsze strofy skierowane do Boga - "Bogurodzica". Pomijając występujący w niej motyw mesjanizmu polskiego narodu (jak można pominąć coś, co stanowi główny sens tej sceny?