Pozytywne i negatywne strony tarcia

Jedną z najskuteczniejszych metod zmniejszania tarcia jest zastąpienie tarcia ślizgowego tarciem tocznym.

Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego

s = gdzie: s – współczynnik tarcia statycznego, l – odległość między środkami podpór w mm, e - dowolne (założone) przesunięcie środka ciężkości C pręta względem podpory B, w mm,  - graniczny kąt pochylenia pręta w stopniach.

Zużycie - podstawowe wiadomości o zużyciu - pojęcia, Tarcie

Tarcie - tarciem nazywamy wzajemne oddziaływanie cial powstające w miejscu ich styku, przeciwstawiające się wzajemnemu przesuwaniu się tych ciał. T = N * ,u T - tarcie, N - siła docisku, ,u - współczynnik tarcia.

Tarcie wewnętrzne

Opór, jaki stawiają ziarna i cząstki gruntu przy przemieszczaniu się względem siebie; składowa wytrzymałości na ścinanie, wyrażona → kątem tarcia wewnętrznego.

Kąt tarcia wewnętrznego

1. kąt graniczny, po którego przekroczeniu materiał luźno usypany przechodzi w ruch ze stanu spoczynku (zaczyna się zsuwać);

2. parametr wytrzymałości gruntu na ścinanie, gdy stan naprężeń określa się całkowitym → naprężeniem normalnym.

Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego

Pasmo biodrowo-piszczelowe przyczepia się na obwodzie do guzka piszczelowego (guzek Gerdy’ego). Pasmo przemieszcza się nad kłykciem bocznym kości udowej wraz ze zginaniem i prostowaniem kolana.

Do konfliktu i podrażnienia pasma, jak też zapalenia kaletki maziowej dochodzi najczęściej u biegaczy i...