Tarantula ukraińska

Tarantula ukraińska

Czytaj Dalej

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i...

Tarantula włoska

Tarantule kopią w luźnej glebie norki, w których czatują na zdobycz bądź wyskakują z nich, by ją dopaść. Uwagi: ukąszenie tarantuli włoskiej nie zagraża życiu człowieka.

Minóg ukraiński

Wygląd: górna powierzchnia lejka gębowego szeroka, z jednym tylko dużym zębem z każdej strony, dolna z 5-10 (przeważnie 7-8) zębami, które u osobników dojrzałych ptciowo są ostre i spiczaste. Przyssawka gębowa jest pokryta tylko nielicznymi zewnętrznymi i wewnętrznymi zębami wargowymi; brak w jej...

MARIA. Powieść ukraińska

MARIA. Powieść ukraińska, powieść poetycka w 2 pieśniach A. Malczewskiego, pierwsza manifestacja tego gatunku w Polsce, powst. w Warszawie 1824 (być może zaczęta już na Wołyniu), wyd. tamże 1825, dedykowana J.U. Niemcewiczowi. Tradycja czytelnicza i badawcza wiąże genezę warstwy fabularnej utworu...

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.-ukr. kwartalnik lit., wyd. we Lwowie 1866-67 przez K. Pillera, pod red. P. Święcickiego. W S. drukowano alfabetem łac. utwory pisarzy ukr. (gł. T. Szewczenki, Marka Wowczka, O. Fedkowicza, H. Kwitki-Osnowianenki) oraz literaturę...

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów

UKRAIŃSKA SZKOŁA, u.sz. w poezji, u.sz. poetów, jeden z 4 odłamów, nazwanych szkołami, które wyróżnił we współcz. mu literaturze pol. A. Tyszyński (-> Amerykanka w Polsce 1837), stosując kryterium odmienności „ducha" („utworu i układu myśli") i stylu, powiązanych wg jego tezy z określonym regionem...

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

UKRAIŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Wspólny słow. pień etniczny i językowy, najbliższe sąsiedztwo, związki dynastyczne między księstwami pd.ros. a Polską piastowską, kilkuwiekowe współżycie w ramach jednego organizmu państw., podobne losy pod panowaniem obcym - tworzyły podstawy rozwoju...

ZAWERUCHA. Powieść ukraińska, powieść poetycka T. A. Olizarowskiego

ZAWERUCHA. Powieść ukraińska, powieść poetycka T. A. Olizarowskiego, wyd. w Poezjach, Kraków 1836 (z Brunem), w zmień, redakcji we Wrocławiu 1852 os. i w t. 2 Dzieł; epilog ogł. przez S. Duchińską w „Bibliotece Warsz." 1879. Powstała w związku z pobytem autora w Krzemieńcu i z fascynacją postacią...

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego

ŻMIJA. Romans poetyczny z podań ukraińskich w 6 pieśniach, powieść poetycka J. Słowackiego, powst. 1831 w Warszawie (pieśń I-II) i Paryżu, wyd. w t. 1 Poezji, Paryż 1832. Bohater tytułowy, baśniowy hetman Siczy Zaporoskiej, Turek-renegat, mści się na baszy tur. za śmierć ojca i odebranie...

TARANTULA

Nazwa kilku gatunków dużych pająków; tarantula włoska występuje w płd.

Konflikt polsko - ukraiński

 

Spornym obszarem między Polską, a Ukrainą stała się Galicja Wsch., gdzie etnicznie przeważali Ukraińcy, ale w miastach (głównie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili 62 % , Żydzi 20 %, Ukraińcy 18 % ludności) większość i to zdecydowaną stanowili Polacy. W czasie I wojny światowej świadomość...

Kościół bizantyńsko - ukraiński

Największy (ok. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni, który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi, skąd chrze-ścijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu...

Stosunki Polsko - Ukraińskie w latach dziwięćdziesiątych XX wieku.

Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ładunkiem emocji, nieufności i uprzedzeń, w dodatku odmiennie interpretowanych przez przedstawicieli obu zainteresowanych stron, także i dziś stanowi problem trudny i kontrowersyjny. Należy przy tym zauważyć, że stosunki polsko-ukraińskie są dziś stosunkami dwóch narodów, których odrębności i tożsamości nikt już nie kwestionuje. Z chwilą obalenia w Polsce komunizmu oraz proklamowania przez Ukrainę ...

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA Po rozpadzie rosyjskiego imperium radzieckiego na początku lat 90-tych na mapie świata pojawiło się szereg niezależnych państw i faktycznie powstała nowa rzeczywistość geopolityczna. Miejsce Europy podzielonej na dwie części - wschodnią i zachodnią - zastąpiła Europa jednolita, która po raz pierwszy od 330 lat ma dziś szansę stać się integralną całością w sensie geopolitycznym, geoekonomicznym i geograficznym. W ten sposób może praktycznie ...

Stosunki polsko-ukraińskie

? Stosunki Polski z Ukrainą? W stosunkach międzynarodowych każde państwo może przyjmować jedną z trzech pozycji. Pierwszą z nich jest pozycja czynna, będąca funkcjonalną na rzecz wspólnoty, służąca rozwiązywaniu problemów międzynarodowych. Drugą jest postawa dysfunkcyjna, cechująca się brakiem woli współpracy oraz postawa neutralna, polegająca na nie zajmowaniu stanowiska, co nie ułatwia rozwiązań. Kwestia stosunków polsko-ukraińskich, obciążonych ciężkim ...