Tara (statek)

Tara (statek)

Czytaj Dalej

ATHENIA - statek

Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r. o go­dzinie 19.39, niespełna 8 godzin po wypowiedzeniu przez Wielką Bryta­nię wojny Niemcom. Na jego pokła­dzie znajdowało się 1103 pasażerów i 315 członków załogi. Atak nastą­pił w odległości 250 mil na...

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

, trafio­ny torpedami amerykańskiego okrętu podwodnego USS Tarpon.

LIBERTY - statki

Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. 10 500 DWT, bu­dowane masowo, głównie do trans­portu materiałów wojennych. Ode­grały istotną rolę w 11 wojnie świa­towej, umożliwiając masowe przewozy materiałów wojennych ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i ZSRR. Przy ich konstruk­cji

Amerykanie...

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r. przez radziecki okręt podwodny. Z 8 tys. pasażerów, głównie uciekinierów z Gdyni, po­nad 7 tys. utonęło.

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia.

Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie. Kompetencja państwa bandery, wykonywana bez ograniczeń na morzu pełnym, nie zanika całkowicie...

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne:

państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej)

cywilne (każde inne)

O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni. – statki bez pilota (mogą przelatywać nad...

Statki i łodzie - wyporność i ładunek

W dawnych czasach statki i łodzie budowano z drewna. Pierwszy żelazny statek zwodowano dopiero w 1790 r. Sto lat później głównym materiałem konstrukcyjnym wyko­rzystywanym do budowy jednostek transportu morskiego była stal. Gdy przed dwustu laty ogłoszono zamiar zbudowania statku z żelaza, wielu ludzi...

Stabilność statku

Stabilność jednostki pływającej zależy od wza­jemnego położenia trzech punktów - środka cięż­kości, środka wyporu oraz metacentrum. Ciężar statku możemy rozpatrywać jako pojedynczą siłę skierowaną w dół ze środka masy. Siłę wyporu z kolei można przedstawić jako siłę działającą ku...

Statki a rezonans

Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Podobnie jak dziecięca huś­tawka, która do rozhuśtania potrzebuje niewielkich pchnięć w dobrze dobranych...

Pokonywanie oporu wody przez statki

Są to opór tarcia, opór falowy, opór wirowy oraz opór kształ­tu. Opór tarcia jest związany z lepkością wody.

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...

STATEK

Dawn. stateczność, powaga, rozwaga, rządność, ustatkowanie; dawn. dobytek, mienie, majątek, własność, gospodarstwo wiejskie, nieruchomość ziemska; dawn. zwierzęta domowe, bydło; zob. Statek (wodny).

Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł. naczynia kuchenne, stołowe.

STATEK (wodny)

Por. Byk; Dubas; Galera; Galar, Gondola; Komiega; Korab; Lichtuga; Łyżwa; Nawa; Strug; Szkuta; Wicina. Po kiegóż diabła łaził na ten statek?, fr. que diable allait-il faire dans cełte galere?, z komedii Szelmostwa Skapena, 2,11, Moliera (tł. T. Boy-Żeleński); Geront powtarza to pytanie 7 razy.

Słynne...

Statek

Również architektoniczny kształt budowli kościelnych (na co wskazują już określenia nawy środkowej, bocznej i poprzecznej) porównywano ze statkiem, często ze szczegółami; niekiedy również ołtarze znajduje się w formie statku.

Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

Wstęp W naszej pracy oparliśmy się na metodzie historycznej. Wiedza zawarta w naszej pracy opiera się jedynie na wiedzy książkowej o tematyce morskiej. Pzyjeliśmy taka metodę badań, gdyż sami nie posiadamy doświadczenia marynarskiego, a tym samym nie posiadamy wiedzy o specyfice psychologicznej tego zawodu. Dlatego też musimy się oprzeć na wiedzy autorów książek, a dopiero w przyszłosci będziemy w stanie zweryfikować ich spostrzeżenia i tezy. W naszej pracy ujęliśmy ...

Klasyfikacja i rodzaje statków.

Okręt według pojęcia encyklopedycznego jest to konstrukcja pływająca przystosowana do żeglugi, tj. mająca zdolność ruchu i możliwość sterowania zgodnie z wolą człowieka, służąca do celów użytkowych, na określonym obszarze wodnym. Nie istnieje ścisłe rozgraniczenie pojęć statek - okręt, uważa się je prawie za synonimy. Przed ostatnią wojną światową określenie okręt stosowano wyłącznie w stosunku do jednostek marynarki wojennej, obecnie używa się zwyczajowo ...

Statek i kotwica

Już tysiące lat przed Chrystusem starożytne ludy przedstawiały życie ludzkie pod obrazem żeglowania. Z przedstawieniami takimi spotykamy się w kulturze egipskiej, babilońskiej, greckiej i rzymskiej. Egipcjanie wyobrażali sobie, iż istnieje na zachodzie szczęśliwy przyszły świat, do którego...