Tara (rzeka w Rosji)

Tara (rzeka w Rosji)

Czytaj Dalej

Ten świat (z tomu Na brzegu rzeki 1994)

Próba poszukiwania sensu w świecie bez sensu prowadzi Miłosza w kierunku przewrotnej konkluzji: dzieje ludzkości były pomyłką Bo­ga, „tylko nieporozumieniem”. Pomysł ten próbuje Miłosz potrakto­wać z całą powagą i dosłownością – oto cofa się taśmę życia i każdy człowiek, zwierzę, roślina...

W rzece Heraklita

Tytuł wiersza (z t. Sól, 1962) przywołuje na myśl słynne stwierdze­nie panta rhei – wszystko płynie. Przemijanie i zmienność są stałymi elementami rzeczywistości. Człowiek został przez naturę wprzęgnięty o ten odwieczny mechanizm. Jest przy tym jednym z wielu, jednostką uwikłaną w relacje z...

Rewolucja i głód w Rosji

Z górą na rok przed upadkiem państw centralnych upadła na poły wschodnia monarchia rosyjska, która uważała siebie za ciąg dalszy państwa bizantyńskiego. Na kilka lat przed wojną objawiał carat znamiona głębokiego rozkładu; dwór pozostawał pod władzą fantastycznego szarlatana religijnego, Rasputina...

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik mówiony (rozmowa, wywiad - rzeka)

Gatunek powstały dzięki dziennikarzom i współczesnym możliwościom technicznym (magne­tofony reporterskie wysokiej klasy). W ten sposób powstały wywiady z:

M. Wańkowiczem - „Wańkowicz krzepi” (K. Kąkolewski), A. Watem „Mój wiek XX” (Cz. Miłosz), G. Herlingiem-Grudzińskim, „Rozmowy w Dragonei” (W...

Polityka zagraniczna Rosji po 1991r. Podstawowe koncepcje i orientacje

 

Związek Radziecki byt nie tylko określoną strukturą polityczną, ekonomiczną, społeczną, ale był imperium, które-kontynuowało politykę imperialną Rosji. Rozpad ZSSR był zasadniczym cofnięciem granic imperium Rosji, do linii z XVIIIw. w momencie, kiedy carska Rosja rozpoczęła-swoją ekspansję na...

Kryzys współczesnej Rosji; przyczyny, skutki wewnętrzne, implikacje międzynarodowe

 

Federacja Rosyjska po rozpadzie ZSRR nadal pozostaje ogromnym krajem, który zamieszkuje blisko 150 mln. Ludzi. Jest to więc potencjalnie wielki rynek, zarówno wytwórczy jak i zbytu. Jednak w praktyce sytuacja wygląda znacznie gorzej.

Rosja ma duże problemy z utrzymaniem w całości swojego terytorium - jej...

Rzeki międzynarodowe - Pojęcie rzeki międzynarodowej

Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw. (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie...

Rzeki międzynarodowe - Dunaj

Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

Rzeki międzynarodowe - Ren

Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

Rzeki międzynarodowe - Niger

Akt generalny konwencji berlińskiej z 1885r. podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw. Po uzyskaniu niepodległości państwa nadbrzeżne przyjęły w 1963r. nową konwencję, która utrzymała swobodę żeglugi.

Rzeki międzynarodowe - Indus

Traktat regulujący wykorzystanie Indusu został podpisany w 1960r. i zakończył spory między Indiami i Pakistanem. Został podzielony na dwie części i 3 cieki wschodniej części są dla Indii, a 3 cieki zachodniej dla Pakistanu. Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

Rzeki międzynarodowe - Amazonka

Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - EKSPANSJA ROSJI W AZJI ŚRODKOWEJ I NA KAUKAZIE

Na Kaukazie trwała rywalizacja Rosji i Iranu. Rosja włączyła do swych ziem Gruzję znajdującą się pod zwierzchnictwem Iranu. Iran wypowiedział wojnę Rosji w 1804 r., a 2 lata później uczyniła to Turcja. Wojny zakończył się zwycięstwem Rosji i podpisaniem traktatu pokojowego 1812 r. Może Kaspijskie...

Zadania Sądu Konstytucyjnego w Rosji

Sąd Konstytucyjny. 

- rozstrzyganie zgodności z konstytucją następujących aktów:

• ustaw federalnych i aktów normatywnych prezydenta RF, Dumy, rządu,

• konstytucji republik, statutów i innych aktów normatywnych podmiotów Federacji,

• porozumień między organami władzy państwowej Federacji a organami...

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

Wśród państw EśiW model prezydencjalizmu amerykańskiego nie znalazł zastosowania. Pewne podobieństwa można wskazać jedynie w Białorusi, gdzie nie została jednak zachowana równowaga władz, będąca cechą podstawową czystego prezydencjalizmu.

Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm –...

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja – 4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba...

Polityka zagraniczna Rosji

Obecna polityka zagraniczna ma na celu nawiązanie i utrzymanie dobrych stosunków z Zachodem, gdyż jest to ważny dla Rosji partner gospodarczy. Rosja odstąpiła od polityki imperialistycznej, prowadzonej w czasach ZSRR. Prezydent Putin nawiązał także dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, zakopując dawne...

Administracja w Rosji w XIX w.

1. Rada Nieustająca – utworzona w 1801 roku  - 12 członków pochodzących z arystokracji- organ doradczy cesarza, ze stale urzędującą kancelarią.

2. Urząd ministrów – utworzony w 1802 roku w miejsce kolegiów- wraz z podległymi im ministerstwami. Początkowo było ich 8 później liczba wzrosła do 11...

Administracja lokalna w Rosji XIX w.

Imperium dzieliła się na:  

Gubernie  - na czele stali gubernatorzy, jako przedstawiciele władzy centralnej w terenie. Zespoły guberni tworzyły generał-gubernatorstwa podległe władzy generał-gubernatorów. Gubernie dzieliły się na:

Powiaty – zarządzane przez tzw. sądy ziemskie złożone z naczelnika...

Samorząd terytorialny w Rosji XIX w.

Reforma ziemska została wprowadzona w 1864 roku. Jednostkami samorządu były tzw. ziemstwa. Kompetencje: sprawy gospodarcze, komunikacyjne, opieka zdrowotna, szkolnictwo. Organami ziemstw były: w powiatach – zgromadzenia powiatowe jako instytucje uchwałodawcze oraz zarządy powiatowe jako organa wykonawcze, w...