Tara (geografia)

Czytaj Dalej

Główne płaszczyzny globalizacji - Geografia polityczna

Rewolucja informacyjna i komunikacyjna umożliwiła powstanie tzw. „nowej geografii” społecznej. Odległość ma charakter względny, kurczy się ona w miarę jak ulega zmniejszaniu ilość jednostek czasu w podróży między danymi punktami. Zjawisko to wzmacniane jest efektem niemal jednoczesnego przekazu i...

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii FIZYCZNEJ

GEOGRAFIA jako nauka ma długą historię ponad 2000 lat. Współcześnie pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, oraz o związkach jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między...

DIAGRAMY, KARTOGRAMY i KARTODIAGRMY, ich znaczenie w geografii gospodarczej

A) DIAGRAM – jest niczym innym, niż wykresem przedstawiającym przebieg jakiegoś zjawiska.

B) KARTOGRAM – jest rysunkiem wykonanym na podkładzie kartograficznym, z podziałem na jednostki odniesienia, przedstawiający wartości względne zjawiska w poszczególnych jednostkach terytorialnych.

Zastosowanie – do...

GEOGRAFIA jako nauka - przedmiot badań geografii EKONOMICZNEJ

Geografia pojmowana jest jako nauka o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami w jej obrębie, a także między środowiskiem geograficznym, a działalnością społeczeństw.

W...

Francja - Geografia Francji

KORSYKA - Corse, region adm. Francji, złożony z dep.: Corse-du-Sud i Haute-Corse, pow. 8,7 tys. km 2, 250 tys. mieszk., ośr. adm. Ajaccio, rzeki: Golo, Tavignano. W zachodniej części najwyższy szczyt Korsyki - Monte Cinto (2710 m), zatoki Sagone, Ajaccio. Jeden ze słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów...

Malta - Geografia

Republika Malty składa się z trzech wysp położonych na Morzu Śródziemnym, są to: Malta, Kemmuna i Ghawdex. Powierzchnię wysp kształtują wapienne góry. Klimat jest śródziemnomorski. Niewielka ilość opadów, nadmierny wypas i erozja doprowadziły do tego, iż szata roślinna jest bardzo uboga i występuje...

MONAKO - GEOGRAFIA

Położone jest na wybrzeżu Morza Śródziemnego w pobliżu granicy z Włochami, w strefie klimatu śródziemnomorskiego. Terytorium księstwa podzielone jest na cztery części:

1) położone na północnym - wschodzie Monte Carlo;

2) leżąca w centrum handlowa dzielnica La Condamine;

3) również położone...

GEOGRAFIA

Geographika obszerne dzieło w 17 księgach geografa gr, Strabona, ok. 65 pne.-ok. 20 ne., opisujące geografię fizyczną głównych krajów rzymskiego świata i dające szeroki zarys ich rozwoju hist. i ekon., z uwzględnieniem osobliwszych obyczajów ich mieszkańców oraz fauny i flory.

Opowiada ono np., jak...

Geografia religii

 

Jedna z najmłodszych dyscyplin geograficznych wyodrębnionych w ramach szeroko pojętej geografii kultury, antropogeografii czy tzw. geografii humanistycznej (P. Deffontaines 1948). Religioznawcy traktują geografię religii zarówno jako dyscyplinę geograficzną badającą oddziaływanie religii na...

GEOGRAFIA

(ge ziemia, grafe opis), nauka, a obecniezespół nauk badających powłokę Ziemi, jej zróżnicowanieprzestrzenne pod względem przyr. i spol.-gosp. oraz związkiśrodowiska geogr. z działalnością człowieka.

1. D z i e j e - Już myśliwi paleolityczni mieli dobrą orientacjępraktyczną na dużych obszarach...

GEOGRAFIA BIBLIJNA

Nauka badająca środowiskogeogr. krajów związanych z Biblią: —» Palestyny, WielkiejSyrii (hebr. Aram), międzyrzecza Tygrysu i Eufratu, tzn.Mezopotamii (—» Asyria i —» Babilonia) oraz Egiptu; zadaniemg.b. jest m.in. wydawanie —> atlasów biblijnych.

P a l e s t y n a (ST - kraj Amorytów lub Kanaan) -...

GEOGRAFIA HISTORYCZNA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Część geografii hist, badającej przemiany i związki środowiskageogr. z historią chrześcijańskich społeczności wyznaniowych(—» geografia religii); opierając się na metodachwłaściwych geografii hist., korzysta z wyników badań in.dyscyplin nauk. zajmujących się społeczeństwem; j a k o...

GEOGRAFIA RELIGII

Nauka religioznawcza (-> religioznawstwo)o przestrzennym usytuowaniu i środowiskowymzróżnicowaniu —» religii; zajmuje się ogólnie wzajemnymizwiązkami między religią (jej genezą, strukturą, funkcjonowaniem)a środowiskiem geogr. (ogólna g.r.) lub ichzależnościami na pewnym wyróżnionym obszarze...

Geografia ekonomiczna

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: - regionalny – wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, - ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, - przestrzenny – przestrzenne struktury i procesy oraz ich współzależności. Geografia – nauka badająca systemy społeczno – gospodarcze w dwóch wymiarach: środowiskowym i przestrzennym. Rozmieszczenie ludności – ...

Zaadnienia na geografie

Geopolityka – nauka powstała na przełomie XIX i XX wieku, badająca wpływ czynników geograficznych na zjawiska i procesy społeczno-polityczne. Termin ten został stworzony przez Szweda, Rudolfa Kjelléna. Po raz pierwszy użył go w swoim artykule naukowym pt. Studier öfver Sveriges politiska gränser, opublikowanym w Sztokholmie na łamach czasopisma "Ymer" w 1899 r. Ten rok uznawany jest za symboliczną datę narodzin geopolityki, jako nauki akademickiej. Geopolityka ...

Geografia Ekonomiczna - Ściaga 31

Geografia Ekonomiczna: 1) jeden z trzech głównych działów geografii 2) nauka badająca zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne występujące w przestrzeni geograficznej 3) nauka badająca przestrzenne struktury społeczno-ekonomiczne i procesy dokonujące się w tych strukturach Przedmiot badań geografii ekonomicznej: 1)uwarunkowania przestrzennego rozmieszczenia ludności osadnictwa, produkcji infrastruktury 2)możliwości i sposoby gospodarczego wykorzystania środków ...

Geografia ekonomiczna- ściąga

Fordyzm - Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający na regulacji efektywnego popytu, jako funkcji wzrostu produkcji. Globalizacja - Jest to historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki światowej, sterowanej przez strategiczne działania państw i wielonarodowych korporacji. Infrastruktura - To podstawowe urządzenia i ...

Geografia fizyczna

GEO.JAKO KOMPL. NAUK PRZYROD. Geomorfologia; klimato., hydro.,oceanog., glebozn., glacjol., biogeog. WYMIARY ZIEMI: prom równik- 6378km prom biegun- 6357km obwód równika- 40076km dł.południk- 20004km pow.Ziemi-510mln km2 (oceany361mln km2; lądy 149 mln km2). 7 PASÓW TERMICZN: 1) PAS CIEPŁY(gorący) jest ograniczony na obu półk izotermą roczną +20C. Przebirga ona w pobliżu 300 szer. Pół i 300 szer. Poł. 2/3)PASY UMIARK. Na półk pół i połud przebiegają między ...

Ściąga z geografii regionalnej świata

Wincentego, Pasera, Matapan, -Zatoki: Peczorska, Czoska, Mezeńska, Dwińska, Oneska, Kandałaksza, Skagerrak, Kattegat, Kolońska, Makleburska, Pomorska, Gdańska, Ryska, Fińska, Botnicka, Saint Malo, Biskajska, Lwia, Genueńska, Tarencka, Termajska, Karkinicka, Taganroska, Breida(Islandia) -Cieśniny: Karskie Wrota, Wlk.

Przedmiot i podział geografii społeczno-ekonomicznej, koncepcja Stanisława Leszczyckiego

Współczesna geografia obejmuje tak rozległy zakres problemów, że trudno jest określić jej przedmiot za pomocą jednej definicji. Ta rozległość i różnorodność jest przyczyną powstawania różnych kierunków naukowych (szkół) w geografii, z których każdy rozwija odmienne wzorce praktyki naukowej. Obecnie znaczenie mają przede wszystkim trzy następujące kierunki: regionalny, ekologiczny, przestrzenny. W drugą połowę XX wieku geografia weszła jako nauka opisowa,