Tara (Irlandia)

Tara (Irlandia)

Czytaj Dalej

Chrystianizacja Irlandii i Anglii

-  od III w.

-  314 r. – udział 3 biskupów brytyjskich w synodzie w Arelate

-  IV w. – herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia

-  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską

*  silne stanowisko kobiet – św. Brygida

*  ruchliwość...

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

 

Umocnienie się królestw skandynawskich w XI w. spowodowało koniec epoki najazdów normańskich. Najazdy normańskie miały przemożny wpływ na dzieje Europy:

przyspieszyły rozpad imperium karolińskiego

zahamowały rozwój ekonomicznych licznych krajów zachodniej Europy.

Pierwsze najazdy...

Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

 

Henryk VII

Wzmocnienie dynastii Tudorów:

zagłada rodów magnackich w czasie wojny dwóch róż uwolniła monarchię od opozycji magnackiej

zakaz prywatnych armii

utworzenie przez Henryka VII sądu doraźnego, tzw. Izby Gwiaździstej, rozpatrującej bezapelacyjnie sprawy spisków przeciwko...

Irlandia Północna

Od roku 1968 Irlandią Północną wstrząsały akty przemocy, które paraliżowały życie polityczne w tym regionie. Wszystkim próbom rozwiązania konfliktu stawały na przeszkodzie antagonistyczne dążenia społeczności protestanckiej i katolickiej, a terroryści z obu stron siali śmierć i...

WYSPY BRYTYJSKIE I SKANDYNAWIA W ŚREDNIOWIECZU - CHRYSTIANIZACJA IRLANDII

 

Irlandia nigdy wprawdzie nie uległa podbojowi Rzymian, wpływy jednak Cesarstwa były tam zawsze silne. Wyspę odwiedzali bowiem w celach handlowych kupcy rzymscy, a większe lub mniejsze watahy iryjskie przedostawały się dla rabunku do opanowanej przez Rzymian Brytanii.

Kontakty powyższe umożliwiły...

Wielka Brytania i Irlandia w latach 1795 - 1799

 

Zyski Wielkiej Brytanii z prowadzenia wojny z Francją: + zagarnięcie kolonii francuskich + zagarnięcie niektórych rynków zbytu w Europie + zagarnięcie kolonii holenderskich

Straty Wielkiej Brytanii z prowadzenia wojny z Francją: + ogromny deficyt spowodowany płaceniem zasiłków w złocie swoim...

Polityka Anglii wobec Irlandii w XVII wieku

 

Polityka Anglii wobec Irlandii charakteryzowała się dwoma słowami gwałt i przemoc.

W 1632 r. Stafford wyjeżdża do Irlandii, gdzie zostaje lordem – namiestnikiem. Jego celem było uspokojenie Irlandczyków i ściślejsze zespolenie ich z Anglią. Był jeszcze jeden cel Stafforda – umocnił i powiększał...

BENIGNY Św. bp. z Armagh (Irlandia)

zm. 467.

Od 432 był uczniem św. Patryka, któremu towarzyszył w wyprawachmis.; zapewne po jego śmierci 461 objął stolicę prymasowskąw Armagh i rządził nią do śmierci.

Nie jest pewny przypisywanyB. udział w sporządzaniu kodeksu Senchus Mór, zawierającegostarodawne prawa irl., i zbioru Leabhar nae...

ANGIELSKIE WYPRAWY DO IRLANDII 1394-1399

Istotny problem za panowania króla Anglii Ryszarda II (1367-1400) sta­nowiła kwestia irlandzka. Król dwukrotnie wyprawiał się do tego kraju. Przyczyną pierwszej wyprawy w 1394 były spory mię­dzy klanami. W wyniku udanych rokowań król skłonił do uległości 50 irlandzkich wodzów plemiennych i pasował na...

IRLANDII PÓŁNOCNEJ WOJNA DOMOWA 1969

Trzy czynniki leżą u podłoża uporczy­wego konfliktu w Irlandii Północnej (Ulster): odwieczny antagonizm między Brytyjczykami a Irlandczykami, przez długi czas traktowany jako spór między katolikami (Irlandczycy) a protestantami (Brytyjczycy); zmuszanie Ulsteru (około 60% protestantów) do politycz­nej...

SZKOCKA WYPRAWA DO IRLANDII 1315--1318

Domnal O'Neill, król Tyrone, we­zwał Szkotów na pomoc przeciw Anglikom, przekazując swe prawa do tronu Edwardowi Bruce (zm. 1318), bratu i następcy króla Szkocji Roberta (1274-1329), który w 1315 wylądował w Irlandii, na czele 6000 wojska. Uzyskawszy poparcie irlandzkich mieszkań­ców Connaught i zachodniego...

WIKINGÓW NAJAZDY NA IRLANDII 795--1014

Pierwsze odnotowane najazdy wi­kingów na irlandzkie osady przybrzeżne nastąpiły w 795; dokonywali ich Norwego­wie z Wysp Szetlandzkich i Orkadów. Na­jazdy zdarzały się coraz częściej, zwłaszcza w latach trzydziestych IX w., kiedy wikin­gowie pod wodzą na pół legendarnego Tur-geisa (zm. 845) napadli na...

Sytem polityczny Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

· Wielka Brytania jest dziedziczna monarchią konstytucyjną. System partyjny i partie polityczny. W Wielkiej Brytanii ukształtował się system dwupartyjny. Tymi partiami są w XX wieku Partia Konserwatywna i Partia Pracy. Te partie na zmianę formują rząd. Brytyjski system dwupartyjny rozwinął się na podstawie i w konsekwencji tradycji historycznych, a także obowiązujących przepisów prawa wyborczego , faworyzujących duże partie (połączenie zasady większości względnej ...

Irlandia, system polityczny

Irlandia ire, inaczej Irlandia to wyspiarskie państwo w północno-zachodniej części kontynentu europejskiego. Zajmuje większą część wyspy Irlandia u zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii. Zajmuje obszar 70 283 km2. Graniczy na północnym wschodzie z należącą do Wielkiej Brytanii Irlandią Północną. Północne i zachodnie wybrzeża Irlandii oblewa Ocean Atlantycki, wschodnie i południowo-wschodnie Morze Irlandzkie oraz Kanał Św. Jerzego. Stolicą jest Baile tha Cliath ...

Polityka społeczna a gospodarcza przykład:Irlandia

Głównym zadaniem polityki społecznej jest poprawa warunków życia i pracy, wzrost zatrudnienia, sprzyjanie równości szans i rozwój opieki społecznej. Polityka ta dotyczy kwestii płacowych, równego traktowania kobiet i mężczyzn, ochrony zdrowia, spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy itd. Już w traktacie rzymskim (1957) powołującym do życia EWG, przewidziano utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego wspomagać wzrost zatrudniania i poprawę ...

Nawrócenie Irlandii i Szkocji

W nawiązaniu do organizacji Celtów w Irlandii, którzy nie tworzyli wówczas jednego organizmu państwowegoi poza federacją pięciu plemion w Tara dzielili się na wiele patriarchalnych klanów, Patryk niewprowadził tradycyjnej organizacji kościelnej, nie tworzył terytorialnie określonych biskupstw, lecz powierzałopatowi każdego klasztoru jurysdykcję nad najbliższym regionem.

KOŚCIÓŁ WŚRÓD NAJEŹDŹCÓW - W Irlandii

Po utworzeniu małego państwa wikingów wokół Dublina zwiększyło się z ich strony zagrożenie dla Irlandii. Sto lat (914-1014) trwały walki, aż moc najeźdźców złamali, na północy Mael Seachtainn, król zMeath, na południu legendarny bohater narodowy, Brian Boron, król z Cashel. Brian objął (1002)...

Anglia i katolicka Irlandia

Polityczna i ekonomiczna ekspansja Anglii spowodowała już wcześniej duży napływ Anglików do Irlandii.Parlament irlandzki, w którym wielu z nich zasiadało, uznał za Henryka VIII akt supremacji i rozwiązaniezakonów, a później także akt uniformizmu. Od 1560 roku wymagano od Irlandczyków udziału...

Katolicy w Irlandii

Ludność Irlandii była w zdecydowanej większości katolicka, lecz warunki jej życia religijnego miały taksamo charakter misyjny, jak w Anglii. Względy polityczne skłaniały rząd angielski do znacznej tolerancjipraktycznej. Według jego obliczeń w połowie XVIII wieku było w Irlandii co najmniej 900...

Katolicy w Irlandii

Irlandia doznała w 1847 roku wielkiej klęski głodu, co przyczyniło się masowej emigracji ludności. Katolicynadal stanowili 80% ludności. Protestanci zdobyli większość tylko w Ulsterze, lecz wszędzie byliuprzywilejowani. Do nich należała władza polityczna i majątki ziemskie.

Odpływ emigrantów i ich...