Tara (Indie)

Czytaj Dalej

Azja - Indie: Środowisko

Indie mają kształt wielkiego trójkąta skierowanego wierzchołkami na południe , w stronę Oceanu Indyjskiego . Zajmują większą część rozległego obszaru , który wraz z Bangladeszem i Pakistanem jest często nazywany subkontynentem indyjskim . Od północy i północnego wschodu kraj ograniczają wysokie...

Azja - Indie: Gospodarka

Indie są krajem bogatym w zasoby naturalne , dzięki czemu możliwa jest produkcja dużej ilości żywności i wiele artykułów przemysłowych . Jednak szybki wzrost liczby ludności powoduje , że żywności nie starcza dla wszystkich.

Wielu mieszkańców Indii żyje nadal w ubóstwie , pada ofiarami klęsk...

Azja - Indie: Ludność

Indie są krajem zamieszkanym przez wiele różnych grup etnicznych , posługujących się tysiącem różnych języków i dialektów . Ludność jest zróżnicowana również pod względem religijnym , chociaż ponad 80 % mieszkańców Indii stanowią wyznawcy hinduizmu . Zgodnie z hinduistyczną tradycją , ludzie od...

INDIE - historia

Teren dzisiejszych Indii był gęsto zaludniony już w paleolicie. Pierwsze wielkie cywilizacje miejskie rozwinęły się ok. 2500 p.n.e. w dolinie Indusu (Mohendżo Daro, Harappa). Ok. 1500 p.n.e. napłynęły do Indii plemiona indoeuropejskie Arjów, zajmując Pendżab i posuwając się w głąb Półwyspu...

Kształcenie lekarzy w starożytnych Indiach

Początkowo stan lekarski związany był ściśle z kapłaństwem. W II okresie bramańskim coraz powszechniejszy staje się stan lekarski niezależny od stanu kapłańskiego. Pojawiają się lekarze udzielający porad zawodowo. Lekarze cieszyli się wielkim poważaniem wśród ludu. Najsławniejszymi lekarzami byli...

Przeciętna płaca w Polsce wynosi ok. 400$ , w Indiach ok. 100$ a w USA 2500$ , jakie czynniki wpływają na popyt i podaż pracy w tych krajach i co doprowadza do tak dużych dysproporcji w płacach?

 

A) Zasoby finansowe osób prywatnych , które wpływają na ilość indywidualnych przedsiębiorstw, tudzież w biedniejszych krajach podaż pracy przewyższa popyt co prowadzi do oferowania niższych płac przez pracodawców ;  

B) Brak konkurencji na rynku pracy ;

C) Sytuacja polityczna utrudniająca...

Indie a literatura polska

Indie. Pierwszym podróżnikiem, który dotarł w końcu XV w. do Indii i doszedł do wysokich godności w służbie sułtana Bidżapuru, był Gaspar da Gama (da India), rodem z Poznania, informator m. in. Vasco da Gamy i wielu geografów europejskich. W 1558 pisał J. Kochanowski w epitafium, pośw. E...

Starożytne Indie

Starożytne Indie zajmowały powierzchnię, którą dzisiaj określa się mianem „subkontynentu indyjskiego", ponieważ od 1947 roku została ona podzielona pomiędzy różne państwa, takie jak Indie, Pakistan, Bangladesz i Sri Lankę (dawniej Cejlon).

Indie Mogołów

Dynastia Mogołów zjednoczyła pod swoim panowaniem prawie całe Indie tworząc wspaniałą, bogatą kulturę. Nawet u schyłku świetności, w XVIII-XIX wieku, to właśnie wokół niej skupił się opór przeciw brytyjskim kolonizatorom.

W roku 1389 władca mongolski Timur wkroczył do Indii i splądrował...

Powstanie państwa Wielkiego Mogoła w Indiach

 

Wiek XVI w dziejach Indii był okresem tworzenia się tzw. państwa Wielkiego Mogo­ła. Na przełomie XV i XVI stulecia Półwysep Indyjski stanowił teren rozbity politycznie na wiele drobnych państw i państewek. Najwięk­szym państwem w południowych Indiach był Widżajanagar, kraj etnicznie i religijnie...

Społeczeństwo, gospodarka i kultura Indii w XVI w.

 

Struktura wewnętrzna państwa Wielkiego Mogoła opierała się na zależnych od władcy feudałach-muzułmanach, którzy otrzymywali dożywotnie nadania lenne (tzw. dżagiry), za co byli zobowiązani do służby wojennej z od­działem zbrojnych, zależnym od wielkości nadania. Obok lennych feudałów na...

Indie pod rządami Gandhich

Indie od uzyskania niepodległości w roku 1947 ciągle musiały stawiać czoła problemom związanym z wojnami, konfliktami wewnętrznymi, przeludnieniem i nędzą. W kraju tym utrzymał się ustrój demokratyczny, mimo ze przez większą część jego historii jako niepodległego państwa rządzili nim...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Podział Indii Brytyjskich

 

Sytuacja Indii Brytyjskich wyraźnie zaostrzyła się w pierwszej połowie XX wieku. Chroniczny głód, regularne epidemie, rosnące przeludnienie (w dolinie Gangesu i w południowych rejonach półwyspu), utrzymywanie się archaicznych struktur, feudalnych, presja fiskalna brytyjskiej władzy, degeneracja rodów...

Azja Południowa i Daleki Wschód. Australia i Oceania (1945 - 1992) - Indie pod rządami Kongresu

 

Przez pierwsze 30 lat od uzyskania niepodległości Indiami rządził niepodziel­nie Kongres, kierowany przez Nehru i jego następców, wśród których najwybit­niejszą postacią była córka Nehru, Indira Gandhi.

Nehru prowadził politykę reformatorską, zlikwidował wpływ radżów na życie polityczne...

Podbój Indii przez Babera i państwo Wielkiego Mogoła

 

Rozbicie polityczne Indii stało się przyczyną upadku niezależnych państw.W1517 r. zmarł sułtan Lodii. W czasie walk o tron jeden z możnych feudałów zwrócił się o pomoc do władcy sąsiedniego Kabulu Babera. Baber 24 kwietnia wkroczył do Delhi.

Wkrótce podbił całe Indie. Po śmierci Bebera w 1530...

ALEKSANDRA WIELKIEGO WYPRAWA DO INDII 327-325 p.n.e.

Armia około 90 ty­sięcy żołnierzy Aleksandra Wielkiego (356-323) przezimowała w Hindukuszu (pasmo wysokich gór na obecnej granicy między Afganistanem i Pakistanem), a na­stępnie skierowała się na południe w kie­runku rzeki Indus, docierając do jej do­pływów w lecie 327 (patrz aleksandra wielkiego...

DELHIJSKIEGO SUŁTANATU NAJAZDY NA POŁUDNIOWE INDIE 1307-1313.

Wieści

0 bogactwach południowych Indii wzbu­dzały pożądanie nie tylko Ali-ud-Dina, dru­giego sułtana Delhi z dynastii Childżich(1296-1316), ale także jego wielkorządcy,Malika Kafura, pochodzącego z Ghoru ge-nerała-niewolnika, gdyż ekspansyjna poli­tyka sułtanatu i jego obrona pochłaniałyogromne...

MONGOLSKIE NAJAZDY NA INDIE 1221--1398

W odróżnieniu od najazdów na Persję, Chiny i Europę do wypraw Mongo­łów do Indii dochodziło dość przypadkowo. Pierwszy najazd nastąpił przy okazji MON-GOLSKO-PERSKIEJ WOJNY. Syn szacha Chorezmu, Dżalal ad-Din (zm. 1231) wy­mknął się mongolskim oddziałom, zmobili­zował Chorasan, uciekł do...

PERSKI NAJAZD NA INDIE MOGOŁÓW 1738-1739

Przyczyną najazdu Nadir Sza­cha (1688-1747) z Persji na upadające im­perium Mogołów (Indie) była pomoc udzie­lona Afgańczykom przez cesarza z dynastii Mogołów w czasie PERSKO-AFGAŃSKIEJ WOJNY 1726-1738. Prowadząc 50 tysięcy żo nierzy Nadir zmusił Kabul do kapitulacji we wrześniu 1738 i ruszył do...

PORTUGALSKIE PODBOJE W INDIACH l IN­DIACH WSCHODNICH 1500-1545

Wyprawa portugalska Vasco da Gamy (1469?-1524) w 1498 dotarła do Kalikaty (Kożikode) na Wybrzeżu Malabarskim w Indiach. Po trzech miesiącach odpłynęła do kraju z ładowniami pełnymi korzeni. Portugalczycy byli przeko­nani, że Indie otwierają dla Portugalii moż­liwości krzewienia chrześcijaństwa...