Tar (informatyka)

Czytaj Dalej

Proszę omówić koncepcję informatyki śledczej

Badanie sprzętu komputerowego oraz analizy obejmujące identyfikację, przechowywanie, ekstrakcję, dokumentację oraz interpretację danych cyfrowych w celu odnalezienia potencjalnych dowodów.

• Dyscyplina zawierająca elementy informatyki oraz prawa, obejmująca gromadzenie oraz analizę danych z systemów...

Proszę wymienić formy kontroli wiedzy, które powinny być stosowane przez nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej

Forma kontroli wiadomości i umiejętności

Obserwacja uczniów i jego pracy, doświadczony nauczyciel prowadzi na każdej lekcji, a przedmiotem tej obserwacji są wiadomości, umiejętności i postawa wykazywanych przez ucznia podczas pracy. Obserwacja jest pełniejsza, gdy używa się specjalne przygotowanego do...

Podstawowe rodzaje nakładów i efektów zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie

W rachunku efektywności zastosowań informatyki zestawiane są koszty (nakłady) z korzyściami (efektami) zastosowania informatyki w obiekcie gospodarczym. Nakłady i efekty zależą od:

Poziomu organizacji i zarządzania firmą

Ustalonego obszaru zastosowania informatyki

Stosowanych środków...

Cykl życia informatyki

Charakterystyka

W praktyce gospodarczej występują istotne różnice w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Zakres stosowania narzędzi informatycznych zależy od poziomu zarządzania i rozwoju organizacji. Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań...

INFORMATYKA

 

INFORMATYKA ang. information theory; fr. theorie de I'information, l'informatique; nm. Informationstheorie, Informatik

Nauka o maszynach liczących i meto­dach ich użytkowania (Z. Pawlak) (przez maszynę liczącą rozumie się tu sprzęt kom­puterowy I hardware I łącznie z oprogra­mowaniem /software/)...

Rola informatyki w logistyce

W dzisiejszej gospodarce informacja to jeden z najważniejszych zasobów. Zarządzanie nią stanowi o możliwości działania na rynku. Szczególne dbanie o informację, jej prawidłowy przepływ i synchronizację, jest podstawową kwestią dla przedsiębiorstw. Z dużym zasobem informacji a także danych mają do czynienia działy logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz firmy świadczące usługi logistyczne na zewnątrz. W skład działów logistyki wchodzą ...

Problemy społeczno-prawne w informatyce

Temat; ??Problemy społeczno-prawne w informatyce?? Zakres tekstowy; 1.Informatyka a prawo 2.Bezpieczeństwo danych 3.Przestępczość komputerowa 4.Komputer a zdrowie 5.Bezpieczna praca z komputerem Ustawa z dnia 4lutego 1994r.o prawie autorskim podzielona jest na rozdziały, które kolejno stwierdzają o: 1.Przedmiocie prawa autorskiego- w szczególności są to utwory wyrażane słowem, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwo przemysłowe, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne ...

Podstawowe zagadnienia do egzaminu z informatyki

ADRES MNEMONICZNY(NAZWA DOMENY)- adresy zapisywane w postaci bitów są mało czytelne dla użytkownika sieci, dlatego internie przydziela każdej domenie unikatowy adres zwany nazwa domeny ALGORYTM- uporządkowany zbiór jednoznacznych wykonywalnych kroków określających skończony proces. ALGORYTM A JEGO REPREZENTACJA-algorytm jest ideą jak np. treść książki, a jego reprezentacje mogą być różne tak jak różnią się wydania tej samej książki. Program jest reprezentacją ...

Historia Informatyki

Historia Informatyki sięga czasów znacznie bardziej odległych niż mogłoby się wydawać. Ludzie jeszcze nie znali komputerów, ale już wprowadzali metody liczenia i przetwarzania danych, które do dziś pozostały bez zmian lub zmieniły się w niewielkim stopniu. Poniżej wybór najciekawszych wydarzeń związanych z komputerami i informatyką. Z oczywistych przyczyn jest to wielki skrót, bowiem długo by można pisać na temat każdego wydarzenia... 4000-1200 p.n.e. - Sumerowie ...

Historia informatyki

Historia informatyki w skrócie Historia Informatyki sięga czasów znacznie bardziej odległych niż mogłoby się wydawać. Ludzie jeszcze nie znali komputerów, ale już wprowadzali metody liczenia i przetwarzania danych, które do dziś pozostały bez zmian lub zmieniły się w niewielkim stopniu. Poniżej wybór najciekawszych wydarzeń związanych z komputerami i informatyką. Z oczywistych przyczyn jest to wielki skrót, bowiem długo by można pisać na temat każdego wydarzenia...

Wykorzystanie informatyki w biznesie

Znalezienie obszarów działalności niemających żadnej styczności z techniką komputerową jest coraz trudniejsze. Przedsiębiorstwa bardzo dużo pieniędzy przeznaczają na wcześniejsze oprogramowania a personel musi się dostosowywać do wymagań istniejących na rynku pracy. Przy imponującym postępie technologii komputerowej jest duża praktyka zastosowań informatyki wspomagających procesy zarządzania przedsiębiorstw i instytucji. Istnieje klasa zintegrowanych systemów ...

Etyka zawodowa informatyka.

Etyka zawodowa informatyka Mimo, iż napisano, opublikowano i wygłoszono wiele artykułów, książek i referatów poświęconych kwestiom etycznym wywołanym nie tyle \\\"numerologicznym\\\" przełomem stuleci, ile autentycznym kryzysem moralnym doświadczanym współcześnie, to powstają i powstawać będą kolejne wezwania starające się odpowiadać na wyzwania czasu. Skuteczność tych wezwań wymaga sporządzenia przeglądu najważniejszych kwestii i wskazywanych dróg ich ...

Elementy Informatyki ekonomicznej

ELEMENTY INFORMATYKI EKONOMICZNEJ Informatyka ekonomiczna – dziedzina informatyki związana z działalnością ekonomiczną danej instytucji, danego człowieka. Cele informatyki ekonomicznej: - Ogólne – interpretacja i analiza wewnętrznych i zewnętrznych potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych podmiotu gospodarczego - Praktyczne – znalezienie sposobów zaspokojenia potrzeb Czynniki niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów informacyjnych i ...

Przykład pozytywnego i negatywnego wykorzystania informatyki w świecie współczesnym

Żyjemy w XXI wieku, w czasie, gdy technika elektroniczna rozwija się w zawrotnym tempie. W każdym przeciętnym domu znajdują się jakieś urządzenia (np.: pralka), które ułatwiają nam codzienne prace lub po prostu pomagają. Jednym takim „pomocnikiem” jest na pewno Internet. Ważnym argumentem przeciw są wymagania sprzętowe. Aby móc korzystać z Internetu potrzebujemy komputera, który kosztuje nie mało, chociaż ostatnio ich ceny zmalały. Musimy posiadać modem, stałe ...

INFORMATYKA

Organizacja przetwarzania danych, nazwa ,,informatyka” pochodzi od słów ,,informacja” i ,,automatyka”. I. jest dziedziną wiedzy zajmującą się zastosowaniem komputerów w procesach informacyjnych. Komputery wykorzystywane są w celu przetwarzania informacji dla ludzkich potrzeb, w obszarze zarządzania - do...

WIG-INFORMATYKA

Warszawski Indeks Giełdowy dla spółek sektora informatyki, jest subindeksem indeksu WIG. Wartość pakietu akcji spółek sektora informatyki jest identyczna jak w indeksie WIG. Podobnie też jest on indeksem dochodowym obejmującym dywidendy i prawa poboru.

Datą bazową do ustalania indeksu jest 31 grudnia 1998...