Tapestry Media

Czytaj Dalej

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Uważam, że telewizja jest medium stwarzającym ogromne możliwości przekazu informacji, jednak ludzie nie powinni poprzestawać tylko na jej oglądaniu.

Podstawowe narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Kontakty z mediami

Mass media mogą zaszkodzić firmie, jeżeli upowszechnią negatywneopinie o jej działalności, produktach czy usługach.

Media w Polsce - Paweł Paliwoda

  Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila.

Media w PRL

ZASADY NOWEGO SYSTEMU MEDIALNEGO: - likwidacja prywatnej formy własności wydawnictw; - system koncesyjny; - cenzura prewencyjna; - reglamentacja papieru; - nawiązywanie do wzorów i tradycji prasy z okresu międzywojennego i okupacji, które uznano za postępowe i demokratyczne; - pełna reprezentacja prasowa partii tworzących PKWN; - uprzywilejowana pozycja prasy PPR; - ubikacji natrętnej indoktrynacji; - zaangażowanie prasy i radia na rzecz walki z ...

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

Działać mogły jedynie media państwowe.

Charakterystyka radia jako medium

Żadne medium samodzielnie nie wypełnia do końca celów kampanii reklamowej oraz strategii medialnej. Ponadto radio jest medium najbardziej dynamicznym - mówi do odbiorcy.

Rola, funkcje i zadania mediów

ROLA MEDIÓW -  ogólny wkład w funkcjonowanie danego społeczeństwa   FUNKCJE MEDIÓW rezultaty stosowanych sposobów działania   ZADANIA MEDIÓW -  planowane działania wynikające z przyjętego celu (celów)   PODSTAWOWE FUNKCJE MEDIÓW MASOWYCH -  mass media w procesie przekazywania informacji -  mass media jako źródło interpretacji rzeczywistości

Mass media i opinia publiczna

  W Polsce instytucją publiczną powołaną przez ośrodki władzy państwowej do kontroli systemu medialnego oraz właścicieli podmiotów medialnych jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

WPŁYW MASS MEDIÓW. PROBLEMY TERMINOLOGICZNE

-  wpływ – wszelkie oddziaływania wynikające z odbioru komunikatu wysłanego przez nadawcę

-  wpływ mass mediów jest wypadkową wielu czynników, leżących po stronie nadawcy – przekazu – mediów - odbiorcy oraz czynników zewnętrznych wobec samego procesu komunikowania masowego

-  po stronie odbiorców -...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA ODBIORCĘ

-  wpływ w płaszczyźnie poznawczej -  definiowanie sytuacji społecznej i konstruowanie obrazu rzeczywistości - media stanowią ważne źródło informacji o świecie o  odbiorca aktywny - problem dyslokacji, czyli jakie jest odniesienie doświadczenia medialnego do praktycznych kontekstów  życia codziennego odbiorcy o  odbiorca bierny – kultywowanie głównego nurtu kultury, czyli odbiorca stopniowo przejmuje ...

TRZY PŁASZCZYZNY WPŁYWU MASS MEDIÓW NA DZIECI

1.  WPŁYW W PŁASZCZYŹNIE POZNAWCZEJ

a)  podstawowe funkcje i.  funkcja wychowawcza – budowanie określonego systemu wartości ii.  funkcja edukacyjna – dostarczanie wiedzy iii.  funkcja budowania tożsamości

b)  zaciera się granica pomiędzy socjalizacją pierwotna a wtórną

c)  dzieci muszą być...

WPŁYW MASS MEDIÓW NA ŻYCIE SPOŁECZNE

•  poczucie autentyzmu – efekt naoczności •  media jako kalejdoskop •  powiększa się zakres zjawisk i zdarzeń, z którymi jesteśmy konfrontowani poprzez mass media •  mass media tworzą własną rzeczywistość, która może zastąpić naszą – imagologia •  symulakry – przestawienia zastępujące rzeczywistość   4.

WPŁYW MASS MEDIÓW NA KONTAKTY POŚREDNIE

-  ludzie mają dostęp do informacji z odległych źródeł, bez wychodzenia z domu -  możliwość zdobycia wiedzy o warunkach życia zasadniczo odmiennych od naszych -  możliwość porównania z innymi obszarami kulturowymi o  odkrycie wielu wspólnych elementów o  zdystansowanie się wobec własnej rzeczywistości o  doświadczenia zderzenia wartości, norm i wzorów kulturowych, w efekcie chęć odrzucenia wszystkiego, co ...

BUDOWANIE TOZŚAMOŚCI W DOBIE MASS MEDIÓW

-  tożsamość budowana w oparciu

o konformizm

o  nadmiar informacji może rodzić lęk i poczucie zagubienia

o  w obawie przed samotnością i lękiem, człowiek może dążyć do bezgranicznego podporządkowywania się oczekiwaniom społecznym

o  człowiek bez tożsamości

o  wobec braku trwałej...

UZALEŻNIENIE OD MASS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

Uzależnienie od mediów należy rozumieć jako uzależnienie od przedmiotów i czynności z nimi związanych oraz treści przez te media przekazywanych.

MEDIA REKLAMOWE

  prasa codzienna (*media bezpośrednie + mealing (wysyłanie do konkurencji, nabywców ulotek), *Internet radio bilboardy ulotki gazetki okno wystawowe (kino) miejsce sprzedaży (książki adresowe)

Internet w Polsce - globalny charakter medium

Cywilizacyjną rolę Internetu z pewnym opóźnieniem zauważają polscy politycy i administracja rządowa, do tej pory nie potrafiąca wykorzystać globalnego medium choćby do skutecznej promocji Polski w świecie.

Trzy modele stosunków miedzy mediami, ich właścicielami a władzą: model pluralistyczny, masowy i hegemoniczny

Media – podmiot uczestniczący w rywalizacji politycznej – one kreują rzeczywistość medialną. Media zajmują się polityką gdyż ta tematyka jest łatwiej przyswajana przez odbiorce niż ekonomia a poza tym na proces polityczny łatwiej mediom wpłynąć.

Modele stosunków między mediami a politykami - Model wymiany

Utrzymanie ciągłości wymiany może wymagać rezygnacji z własnych interesów;

Jest to model kooperacji w zakresie handlu informacją;

Poza formalne reguły gry- dziennikarze i politycy zgadzają się na wzajemne zależności;

Istnieje tu niebezpieczeństwo zbyt pozytywnego nacechowania...