Tantal (syn Tiestesa)

Czytaj Dalej

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

 

„Bogurodzica” to pieśń narodowa, tzw. „carmen patrium” („pieśń ojczysta”) i zarazem najdawniejsza polska pieśń religijna. Jej powstanie datuje się na przełom XII i XIII wieku. Utwór ten jest modlitwą i hymnem na cześć Matki Bożej, określanej licznymi mianami: „Bogurodzica”, „Bogiem sławiena...

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Tytuł Syn Człowieczy znajduje się zasadniczo tylko w Ewangeliach synoptycznych (z wyjątkiem Dz 14,56) i zawsze pochodzi z ust Jezusa (poza J 12,34). Termin ten znajdujemy tam ponad 70 razy. Jezus używa tego tytułu w różny sposób, czasem jasno i wyraźnie odnosząc go do siebie, a czasem w sposób...

Syn Boży staje się człowiekiem

W niedzielnym wyznaniu wiary (Nicejsko-Konstantynopolitańskim) mówimy: "On to dla nas ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha św. przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem." (KKP 456)

Słowo Staje się ciałem, aby nas zbawić jednocząc nas z Bogiem. To Bóg nas...

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...

Kazimierz Jagiellończyk - KORONY DLA SYNÓW

Jak mówi historia Kazimierza Jagiellończyka miał w sumie trzynaścioro dzieci w tym sześciu synów z których jeden zmarł bardzo młodo, jeden wybrał karierę duchownego a na pozostałych czekały korony i siedem córek; Jadwiga - urodzona w 1457 roku w przyszłości miała zostać żoną księcia bawarskiego...

Rozbicie dzielnicowe - Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonica

Przemysł I i Bolesław Pobożny rządzili najpierw przez wiele lat Wielkopolską wspólnie. Z czasem przeważyło dążenie do podziału Odonicowej spuścizny. Bracia trzykrotnie dzielili ją miedzy sobą. Za trzecim razem Przemysł uzyskał część zachodnią z ośrodkiem w Poznaniu, a Bolesław część...

Rodzaj zdolności majątkowej syna

To czy syn posiadał jakikolwiek majątek, zależało od tego czy podlegał władzy ojca czy też był sui iuris. Jako niepodlegający tej władzy, nabywał własność na każdej rzeczy otrzymanej, zarobionej czy też zdobytej w każdy inny, zgodny z prawem, sposób. Jeżeli pozostawał jednak pod władzą...

TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej

TRAGEDIA O POLSKIM SCYLURUSIE i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej, żołnierzu, rozkośniku i filozofie, których imię Herkules, Parys, Dyjogenes, moralitet J. Jurkowskiego, dedykowany wojewodzie krak. J. Tęczyńskiemu, wyd. w Krakowie 1604, o wystawieniu brak wiadomości. Pisany w różnym metrum...

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego

ŻYWOT JÓZEFA z pokolenia żydowskiego, syna Jakubowego, rozdzielony w rozmowach person, który w sobie wiele cnót i obyczajów zamyka, wierszowany dialog M. Reja, liczący 6000 w., wyd. w Krakowie 1545. Temat, oparty na zawartej w bibl. Księdze Rodzaju opowieści o niezwykłej karierze żyd. chłopca, który stał...

SYN

Przypowieść o dwu synach w Biblii, Ew. wg Mat., 21, 28-32: „Pewien człowiek miał dwóch synów. I powiedział pierwszemu: Synu, idź, popracuj w winnicy mojej. A on odrzekł: Nie chcę. Ale potem, poruszony żalem, poszedł. A przyszedłszy do drugiego, rzekł mu podobnie. A on odparł: Idę, panie. Ale nie...

TANTAL

Tantal odbywać miał te kary w Tartarze, choć Eurypides w tragedii Orestes, 4, idzie za wersją, która umieszcza go w powietrzu; por.

ZBOROWSKI Samuel syn Marcina

Kasztelana krakowskiego (zob. Halszka z Ostroga), brat Jana, kasztelana gnieźnieńskiego, magnat polski skory do samowoli i gwałtów, skazany w 1574 na banicję za zabójstwo Jędrzeja Wapowskiego, kasztelana przemyskiego, podczas kłótni w czasie koronacji Henryka Walezego; lekceważąc wyrok wrócił do kraju i...

Królewski syn, książę

Spotykany w licznych baśniach jako promienisty heros, ucieleśnienie młodzieńczego, aktywnego moralnego działania i przemiany, ale także wytrwałego znoszenia przeciwieństw.

Psychoanalitycznie można go rozumieć jako przedstawiciela zwycięskich sił ego.

Tantal

Obok Syzyfa (skały) Tantal uchodzi m.

Syn Boży

Określenie używane w Starym Testamencie w odniesieniu do aniołów. Narodu Wybranego (np. Oz 11, 1), oraz czasami do takich osób jak namaszczony król (np. Ps 2, 7; 89, 26-27) i ludzie spra-wiedliwi (ale nigdy w odniesieniu do proroków).

Wskazuje szczególną relację z Bogiem i powołanie otrzymane od Boga. Głos...

Syn Człowieczy

Wyrażenie hebrajskie (oraz aramejskie) wielokrotnie używane w Księdze Ezechiela na oznaczenie “kogoś”, kto jest słaby i śmiertelny (tzn. proroka), ponadto jeden raz w Księdze Daniela, by wskazać apokaliptyczną postać z nieba (Dn 7, 13-14).

Jezus wiele razy używał tego określenia w stosunku do siebie w...

Recenzja Barry Kaufman "Przebudzenie naszego syna"

Recenzja Barry Kaufman - „Przebudzenie naszego syna” Niniejsza publikacja powstała w wyniku pracy terapeutycznej z własnym, chorym na autyzm, dzieckiem. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnego sposobu rehabilitacji, tzw. Metody Opcji, rodzicom nie tylko udało się zgłębić jej teoretyczne i praktyczne strony, ale – co najważniejsze - wyleczyć własnego syna. W książce opisywane jest dziecko (Raun) z infekcyjnie nabytym w wieku niemowlęcym porażeniem mózgowym. W pierwszych ...

PRZEŁOM BAROKU I KLASYCYZMU - Twórczość synów Johanna Sebastiana Bacha

Podwaliną nowego stylu w muzyce była również twórczość synów Bacha, zwłaszcza Carla Philippa Emanuela (zwanego Bachem „berlińskim” lub „hamburskim”; 1714-1788) oraz Johanna Christiana (zwanego „medio­lańskim” lub „londyńskim”; 1735-1782). Rozpowszechnili oni melodykę kantylenową o budowie okresowej...