Tantal (pierwiastek)

Tantal (pierwiastek)

Czytaj Dalej

Atomy wieloelektronowe, układ okresowy pierwiastków

Fizycy badający strukturę atomów wieloelektronowych starali się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, dlaczego wszystkie elektrony w atomie znajdującym się w sta-nie podstawowym nie są związane na najbardziej wewnętrznej powłoce (orbicie). Fizyka klasyczna nie wyjaśnia tego problemu; dopiero mechanika...

Historia odkrycia niektórych pierwiastków

Symbol:Cl

Nazwa polska: Chlor

Nazwa łacińska: Chlorum

Grupa: VII A (17) - fluorowce

Okres: 3

Liczba atomowa: 17

Masa atomowa: 35.4527

Stan skupienia (20°C, 1 atm.): gaz

Kolor: żółto-zielony

Zapach: drażniący, charakterystyczny

Właściwości chemiczne: Chlor jest bardzo aktywny chemicznie...

Historia układu okresowego pierwiastków

1869.Chemik rosyjski Dymitr I. Mendelejew oraz chemik niemiecki Julius Lothar Meyer odkrywają , niezależnie od siebie , okresowość w rzędzie ciężaru atomowych pierwiastków chemicznych . Na podstawie tego stwierdzenia Mendelejew przewiduje istnienie nieznanych jeszcze pierwiastków . W latach...

Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

- Nazwa łacińska – niccolum

- Nazwa angielska – nickel

- Symbol – Ni

- Liczba atomowa - 28

Nikiel odkrył w 1751 roku Axel Cronstedt. W średniowieczu nie rozróżniano rudy niklu (arsenku niklu) od bardzo poszukiwanej rudy miedzi. “Fałszywą” rudę gwarkowie nazywali Kupfernickel. Od niej pochodzi nazwa...

STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW - DEFINICJE

I Postulat Bohra: Energia elektronów w atomie jest ściśle określona. Elektron w atomie przyjmuje jedną z kilku możliwych, ściśle określonych stałych wartości. Zmiany energii następują porcjami (kwantami) mvr=nh/2

II Postulat Bohra: Elektron w stanie stacjonarnym nie promieniuje i nie traci energii...

STRUKTURA ELEKTRONOWA PIERWIASTKÓW

H 1s1 n=1,l=0,m=0,s+b=S

He 1s2 n=1,l=0,m=0,s-,b=S

Li 1s22s1 n=2,l=0,m=0,s+, b=S

Be 1s22s2 n=2,l=0,m=0,s-,b=S

B 1s22s22p1 n=2,l=1,m=-1,s+

Ne 1s22s22p6 n=2,l=1,m=1,s-,b=S

Na (Ne) 3s1 n=3,l=0,m=0,s+,b=S

Ar 1s22s22p63s23p6 n=3,l=1, m=1,s-,b=P

K (Ar) 4s1 n=4,l=0,m=0,s+,b=S

Sc(Ar) 4s23d1...

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Pierwiastki promieniotwórcze

Oprócz występujących w przyrodzie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, w wyniku przeprowadzania przez człowieka reakcji jądrowych, dostają się do środowiska sztucznie wyprodukowane izotopy promieniotwórcze. Najczęściej występującymi sztucznymi pierwiastkami w wodzie i osadach powierzchniowych...

Pierwiastki u roślin - MAKROELEMENTY

Węgiel - podstawowy składnik związków organicznych, bo mają większą zdolność do łączenia się między sobą niż atomy innych pierwiastków. Dzięki temu związki węgla mogą występować w postaci długich łańcuchów - prostych lub rozgałęzionych, pierścieni lub tworzyć różne kombinacje łańcuchów...

Pierwiastki u roślin - MIKROELEMENTY

Fluor - składnik szkliwa zębów, kości. Niedobór i nadmiar szkodliwe. Niedobory w pokarmach zwiększają podatność na próchnicę.

Jod \

Cynk - składniki niektórych hormonów. Cynk bierze udział w przemianach białkowych i jest niezbędny do syntezy czynników regulujących wzrost i rozwój...

Pierwiastki u roślin - ULTRAELEMENTY

Rad, Srebro, Złoto - rola nie w pełni wyjaśniona, choć są niezbędnym skłądnikiem komórek.

Jak rozróżnić metale od niemetali w układzie okresowym pierwiastków?

Układ okresowy pierwiastków jest podzielony na okresy (poziomo) oraz grupy (pionowo). Numer okresu, do którego należy dany pierwiastek odpo­wiada liczbie powłok elektronowych w jego ato­mie. Przynależność pierwiastka do danej grupy związana jest z liczbą elektronów na zewnętrznej powłoce...

Jakie jest przewodzenie prądu przez pierwiastki?

Metale posiadają elektrony, które łatwo odłączyć od atomu, w wyniku czego powstaje jon. Mając strukturę metaliczną łatwo przewodzą prąd dzięki tym właśnie oddanym elektronom. Istnieją też pierwiastki, takie jak krzem czy ger­man, które przewodzą prąd znacznie gorzej niż metale, lecz lepiej...

Co to są pierwiastki promieniotwórcze?

Najlepszym znanym wówczas źródłem uranu był uraninit, czyli blenda smolista. Analizując tą rudę, małżonkowie Curie odkryli, że zawiera ona także inne pierwiastki, znacznie bardziej radioaktywne niż uran. Nazwali je polonem (na cześć Polski) i radem. Przez następne 18 lat odkryto jeszcze trzy inne...

Pierwiastki i związki chemiczne

Te 92 naturalne pierwiastki występują w przyro­dzie w bardzo różnych ilościach. Skorupa ziem­ska zbudowana jest w 46,6% z tlenu, 27,72% krzemu, 8,13% glinu (aluminium), 5% żelaza, 3,63% wapnia, 2,83% sodu, 2,59% potasu, 2,09% magnezu i zaledwie 1% innych pierwiastków chemicznych. Większość znanych nam...

Jak witaminy i pierwiastki śladowe wpływają na zdrowie?

Organizm potrzebuje pewnych substancji chemicznych do właściwego działania. Pierwiastki śladowe (mikroelementy), takie jak wapń, sód, chlor i fosfor są niezbędne do utrzymania w zdrowiu kości, krwi i komórek nerwowych. Żelazo jest potrzebne czerwonym krwinkom do transportu tlenu, a jego niedobór...

Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać...

Jakie pierwiastki występują w skorupie ziemskiej?

Ze 107 znanych człowiekowi pierwiastków, tylko dziewięćdziesiąt występuje w przyrodzie. Są to tzw. pierwiastki naturalne. Około 20 pier­wiastków występuje w przyrodzie w stanie wol­nym (rodzimym). Należą do nich między innymi złoto, srebro oraz odmiana węgla pierwiastko­wego - diament. Pozostałe...

Pierwiastki

Każdą substancję, której wszystkie atomy posia­dają tę samą ilość protonów, nazywamy pier­wiastkiem. Liczbę protonów nazywamy liczbą atomową pierwiastka. Istnieją 92 naturalne pierwiastki, zbudowane z atomów zawierających od 1 do 92 protonów. W urządzeniu zwanym akceleratorem cząstek można...

TANTAL

Tantal odbywać miał te kary w Tartarze, choć Eurypides w tragedii Orestes, 4, idzie za wersją, która umieszcza go w powietrzu; por.

Tantal

Obok Syzyfa (skały) Tantal uchodzi m.