Tannhäuser (gra planszowa)

Czytaj Dalej

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry planszowe

Wg. prof. T. Nowackiego „gra planszowa od gry funkcyjnej różni się tym, że jej przebieg jest zaplanowany. Zmiany które następują w sytuacji są przewidziane przez autorów gier”. Uczeń otrzymuje opis sytuacji wyjściowej, przystępuje do gry której przebieg zależy w całości od niego.

„Gra posiada własny...

POJĘCIE GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład:

Gry dydaktyczne to rodzaj metod kształcenia należących do grupy metod problemowych i organizujących treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w celu zbliżenia...

ISTOTA GRY (ZABAWY) DYDAKTYCZNEJ

Na czym więc polega istota gry? Grę ogólnie można zdefiniować jako „aktywność, obejmującą interakcję między jednostkami lub grupami, dążącymi do realizacji określonych celów. Środki służące osiągnięciu tych celów, wyznaczane są przez reguły gry.” Korzystając z powyższej definicji możemy...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry decyzyjne

Gry te często zwane są grami kierowniczymi, grami przemysłowymi lub grami ekonomicznymi. Ich „właściwością jest to, że wykorzystuje się je do nabywania lub doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji w stosunkowo krótkim czasie i w warunkach konkurencji”. Istotą gier decyzyjnych jest przydzielenie...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry symulacyjne

„Łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji”. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu”.

Franciszek Szlosek tak charakteryzuje gry symulacyjne:

odnoszą...

RODZAJE GIER DYDAKTYCZNYCH - Gry funkcyjne

„gry roli”. Uczący się odgrywają role, przejmują osobowość lub tylko pewne cechy postaci, wyrażają je w zachowaniu lub dyskusji tak, jakby to miało miejsce w rzeczywistości. Elementy gry polegają głównie na tym, że uczestnicy starają się rzetelnie zachować tak, jakby to działanie odbywało się w...

GRY DYDAKTYCZNE

Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą...

Gry dydaktyczne – ogólna charakterystyka

W pierwszym znaczeniu oznacza ono, iż gra jest narzędziem za pomocą którego chcemy osiągnąć jakiś cel w pracy z uczniami i dlatego wykorzystywana jest w celowo zorganizowanym procesie dydaktycznym czyli w nauczaniu zinstytucjonalizowanym. W drugim znaczeniu oznacza to, iż ktoś się czegoś uczy, nabywa...

Pojęcie gry dydaktycznej

Gry dydaktyczne to rodzaj metod nauczania – należących do grupy metod problemowych, które organizują treści kształcenia w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji, w celu zbliżenia procesu poznawczego ucznia do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczeniu okazji do manipulowania modelem.

Opisz tzw. Metodę sytuacyjną. Jakie widzisz możliwości i ograniczenia w stosowaniu gry dydaktycznej we współczesnej szkole

Służy wyrabianiu u uczniów umiejętności dokonywania wszechstronnej analizy problemów składających się na tzw. sytuację trudną, a także podejmowania na tej podstawie odpowiednich decyzji oraz wskazywania przewidywanych następstw poczynań zgodnych z tymi decyzjami.

Gry dydaktyczne i ich stosowanie na zajęciach edukacyjnych

Gra jest ćwiczeniem — «zabawą» w której przestrzega się ściśle określonych zasad, jest działaniem wykonywanym dla przyjemności, dlatego można być pewny jej skuteczności w procesie kształcenia.Gry dydaktyczne można podzielić na:

funkcyjne decyzyjne,  planowe,  symulacyjne.     

Gra funkcyjna...

Proszę scharakteryzować grę stymulacyjną?

(z łac. simulato- naśladowanie, podobieństwo).

To najbardziej popularna gra dydaktyczna, wdrażająca uczniów do wszechstronnej analizy problemów będących dla kogoś problemami rzeczywistymi. Wyniki przyjętych przez wszystkich rozwiązań porównuje się w tej grze z rozwiązaniami faktycznymi, które są...

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą symulacyjną

Lekcja, której główną metodą jest gra symulacyjna może mieć następujący przebieg:

czynności organizacyjne,

pogadanka wstępna,

prezentacja

sformułowanie problemu lub problemów,

przeprowadzenie symulacji,

ocena przebiegu symulacji,

podsumowanie przebiegu...

Proszę podać przykładowy plan lekcji z grą sytuacyjną

Metoda sytuacyjna- przedstawienie uczniom sytuacji trudnej (autentycznej lub fikcyjnej) i poszukiwanie rozwiązania optymalnego dla tej sytuacji. Nauczyciel musi przygotować opis sytuacji, precyzyjnie określający problem.

Do prezentacji tego opisu uczniom wykorzystuje się metody słowne, najczęściej jest to...

GRA

Gra niewarta świeczki, fr. le jeu neyautpas la chandelle, sprawa niewarta zachodu, nieopłacalna, nieciekawa.

Gra słów żartobliwe wyzyskanie identyczności a. podobieństwa brzmienia wyrazów o odmiennych znaczeniach, kalambur.

Gra w karty, fr. Jeu de cartes, „balet w trzech rozdaniach" (Nowy Jork 1937; Gdańsk...

GRY I ZABAWY

Zob. Bezik; Bierki; Cenzura (Cenzurowany); Cetno i licho; Ćwik 1; Drużbart; Dyngus-Śmigus; Fajerwerk; Karty; Kość (Kości); Kręgle; Kulig; Lajkonik; Mariasz; Palant; Palcat(y); Pamfil; Pasjans; Pikieta; Preferans; Prima Aprilis; Ramsz; Reduta; Rękawiczka; Skat; Szach(y); Szewc; Szlichtada; Szubienica...

Gra półsłówek

<strong<small<font face="tahoma, arial"Instrukcja obsługi jest prosta: należy zamienić odpowiednie litery lub sylaby w zwrotach, aby wyszły zupełnie inne zwroty. Np. w zwrocie &quot;gra półsłówek&quot; można zamienić miejscami litery G i S, a uzyskamy... inny zwrot. Miłej...

TANNHAUSER

(wym. tąnhojzer), ok. 1200-ok. 1270, Nm.-austr. minnesinger, poeta liryczny języka śr.-g.-nm., brał udział w krucjacie, zapewne w 1228-29, i był później poetą na dworze Fryderyka Walecznego, który go obdarzył ziemią. Prawdop. roztrwonił majątek, a po śmierci Fryderyka prowadził żywot...

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

 

Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

COMUNEROS POWSTANIE W NOWEJ GRA­NADZIE 1781.

W Nowej Granadzie (Ko­lumbia, Panama, Wenezuela i Ekwador) władze hiszpańskie dążyły do powiększenia dochodów króla poprzez ściągnięcie siłą zaległych podatków oraz podwyższenie po­datku od tytoniu i alkoholu. Działania te doprowadziły do wrzenia i wybuchu roz­ruchów w Socorro w marcu 1781. Wkrótce...