Tankred (regent Antiochii)

Tankred (regent Antiochii)

Czytaj Dalej

TANKRED

Tankred widział ją raz, przelotnie, i myśli już tylko o niej. Tankred tragedia (1760) Woltera. " Tankred po tylu udrękach, wróciwszy do ojczyzny, spodziewa się spotkania z Amenajdą.

AECJUSZ, Aetios z ANTIOCHII

ur. ok. 300 w Celesyrii, zm. ok. 366 w Konstantynopolu, Ariański bp Antiochii, twórca sekty—> aecjan; niewolnik zesłany do kopalń, lekarz. W Antiochii zaznajomił się z arianizmem, w Aleksandrii z perypatetycz-ną dialektyką, z której przejął do teologii arystotelesowskie kategorie i sofistyczne...

ANTIOCHIA (obecnie Antakya w Turcji)

Miasto nad dolnym Orontesem, w żyznej dolinie między pasmem gór Amaños i Kasios, stolica staroż. Syrii (nazywana dlatego A. Syryjską) i wielu patriarchatów oraz miejsce obrad licznych synodów.

I. DZIEJE - A. założył Seleukos I Nikator (ok. 3000 prz. Chr.) i nazwał imieniem swego ojca; do 64 prz. Chr. była...

ANTIOCHIA in PISIDIA (ruiny k. Yalvaç w Turcji)

Położona na pograniczu Frygii i Pizydii nad Meandrem, zał. przez Seleukosa Nikatora ok. 300-280 prz. Chr. W 189 prz. Chr. stała się wolnym miastem, a od czasów Augusta istniała jako kolonia rzym. pod nazwą Colonia Caesarea Antiochia; była tu gmina żyd., którą odwiedzili Paweł i Barnaba w czasie I...

DOROTEUSZ z ANTIOCHII

Kapłan z czasów bpa Cyryla (280303), znany jedynie z relacji Euzebiusza z Cezarei (EuzebHist VII 32,24), podziwiającego jego doskonałą znajomość kultury gr., języka hebr. i Biblii oraz świetne wykłady Pisma św. w kościele, których osobiście słuchał. J. Quasten wiąże go z -> antiocheńską szkołą...

EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

ur. w Side w Pamfilu (pd.-zach. Turcja), zm. ok. 337 w Trajanopolis (Tracja), obrońca wiary.

Był bpem Beroei Syr., a od ok. 323 patriarchą Antiochii; był prześladowany za wiarę przez ces. Dioklecjana lub Licy-niusza; brał udział i prawdopodobnie przewodniczył obradom Soboru Nic. I; fałszywie oskarżony o...

EWAGRIUSZ z ANTIOCHII, Euagrios bp.

ur. w 1. poł. IV w. w Antiochii, zm. ok. 394 tamże, pisarz kościelny.

Był urzędnikiem i 362 z bpem Euzebiuszem z Vercelli udał się do Italii, gdzie pozostał do 373; w tym okresie nauczył się języka łąc. i prawdopodobnie przyjął święcenia kapł. ; w Rzymie zaprzyjaźnił się ze św. Hieronimem;...

GRZEGORZ z ANTIOCHII

zm. 593, patriarcha antioch.(od 570).

Był przełożonym w syr. klasztorze w Jerozolimie,a później na Synaju; ces. Justyn II ustanowił go patriarchąpo —* Anastazym Starszym; miał wpływ na politykę ces.Tyberiusza I Konstantyna i był poważany przez pap. GrzegorzaI Wielkiego;

G. uspokoił swą przemową...

HADRIAN z ANTIOCHII, Adrian

Żył w V w., gr. egzegetapochodzenia syryjskiego. Identyfikowany z mnichem ikapłanem, adresatem listów św. Nila (PG 79,225.437.516),był przedstawicielem i zwolennikiem —» antiocheńskiej szkołyegzegetycznej; brał udział w pracach szkoły (m.in. po razpierwszy użył terminu „isagoge" na określenie...

ANTIOCHIA

Kościół lokalny antiocheński był od początku złożony z nawróconych Żydów i pogan. W nim najpełniejdojrzała świadomość chrześcijańskiego uniwersalizmu dzięki św. Pawłowi Apostołowi.

Antiochia, miasto nad Orontesem, stolica rzymskiej prowincji Syrii, liczyła ok. 800 tysięcy mieszkańcówi była...

Pojednanie z Antiochią

Obopólna ekskomunika wprowadziła schizmę biskupa antiocheńskiego Jana i około 50 biskupów syryjskich.Chcąc uzasadnić wobec cesarza swoje stanowisko, podkreślali, że uznają jednego Chrystusa, jednegoSyna, jednego Pana i obie natury, zjednoczone w nim bez zmieszania, oraz wyznają, że na podstawietego...

Antiochia

Stolica Syrii Seleucydów i rzymskiej, założona nad rzeką Orontes ok. 300 roku p.n.e. przez Seleukosa I Nikatora, który nazwał ją od imienia swojego ojca Antiocha I; upiększyli ją i rozbudowali jego następcy, ale wielokrotnie niszczyło ją trzęsienie ziemi; w czasach rzymskich (od 64 r. p.n.e.) była...

Ignacy z Antiochii

Święty, ok. 35-110 rok, biskup Antiochii, jeden z ojców apostolskich, poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za Trajana. W drodze do Rzymu pisał po grecku listy do różnych Kościołów Azji Mniejszej, do Kościoła w Rzymie i do Polikarpa, biskupa Srayrny; listy te zachowały się. Ignacy zwalcza w nich...

Teofil z Antiochii

II wiek, apologeta chrześcijański, autor trzech ksiąg Do Autolyka, przyjaciela-poganina, napisanych wkrótce po 180 roku, i wielu innych dzieł, dzisiaj zaginionych. Usiłował wykazać, że chrystianizm, identyfikowany z żydowską tradycją biblijną, istniał dawniej niż pogaństwo; jego zdaniem Mojżesz...

JAN VI (13 V 1769 - 10 III 1826), regent, a potem król Portugalii

Należał do dynastii Braganęa, a rządy rozpoczął w 1793 jako regent w imieniu chorej umysłowo matki, Marii I. Zwolennik sojuszu z Anglią, nie zamierzał podporządkować się berlińskiemu dekretowi o blokadzie kontynentalnej. Kiedy korpus Junota wkroczył do Portugalii i kierował się ku Lizbonie, J...