Tankowanie w powietrzu

Tankowanie w powietrzu

Czytaj Dalej

CHRAPY (Schnorchels) - mechanizm wymiany powietrza

Z tego względu „chrapy" mogły być używane tylko przy spokojnym morzu, a jeden z marynarzy musiał cały czas nadzorować ich pracę, aby w przypadku zablokowania przez wodę dopływu powietrza natych­miast wyłączyć silniki.

Czynniki kształtujące temperaturę powietrza

W obniżeniach terenu (doliny, kotliny) może zalegać zimne powietrze, ponieważ ma ono większy ciężar niż powietrze ciepłe.

Dobowe i roczne zmiany temperatury powietrza

W rocznym rozkładzie temperatur na Ziemi obserwuje się: • strefowość termiczną odpowiadającą strefom oświetlenia Ziemi wy­rażającą się spadkiem temperatury wraz ze wzrostem szerokości geograficznej, • wyższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie letnim, • niższe temperatury nad obszarami lądowymi niż nad morzami w okresie zimowym, • największe różnice zmian temperatury w ciągu roku w umiarkowanych ...

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Dążność powietrza atmosferycznego do stanu równowagi powoduje, że wiatr wieje zawsze od ciśnienia wyższego w kierunku ciśnienia niższego.

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

Wilgotność powietrza atmosferycznego

• wilgotność względną - będącą miarą nasycenia powietrza parą wodną, czyli procentowy stosunek udziału pary wodnej w powietrzu do maksymalnej ilości pary, jaką powietrze o danej temperaturze może wchłonąć.

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniay.

Zanieczyszczenia powietrza - Źródła zanieczyszczeń powietrza

Zanieczyszczenia powietrza, wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnie zawartości.

Zanieczyszczenia powietrza - Smog

Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza, natomiast ani dym, ani mgła nie mają większego znaczenia. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły.

Zanieczyszczenia powietrza - Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu (O3) na wysokości 15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego, obserwowany od końca lat 80. Tempo spadku wynosi ok. 3% na rok. Największe znaczenie mają w tym procesie związki chlorofluorowęglowe (freony), z których uwolniony chlor (pod wpływem promieniowania ultrafioletowego)...

Zanieczyszczenia powietrza - Freony

Pochodne chlorowcowe węglowodorów nasyconych, zawierające w cząsteczce jednocześnie atomy fluoru i chloru, niekiedy także bromu, np. dichlorodifluorometan CCl2F2 (F-12), dichlorotetrafluoroetan C2C2F4 (F-114). Niższe freony mają dużą prężność pary w niskich temperaturach i duże ciepło parowania, są...

Zanieczyszczenia powietrza - Wpływ zanieczyszczeń na florę i faunę

Tam , gdzie stężenie zanieczyszczeń jest największe , niemal zupełnie brak jakichkolwiek porostów , ale im powietrze jest czystsze , tym więcej gatunków porostów występuje .

Zanieczyszczenia powietrza - Zanieczyszczenia w Polsce

Żeby oczyścić powietrze należy dokonać: - zmian technologicznych - zamontować skuteczne urządzenia oczyszczające na wszystkich emitorach zanieczyszczeń ( cyklony, odpylacze, absorbery, adsorbery, reaktory katalityczne, kompresory, kondensatory, piece do spalania ) - ustalić prawidłowe kryteria oceny zanieczyszczeń Od początku lat 90 - tych obserwuje się zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, co początkowo było spowodowane spadkiem produkcji ...

Wilgotność powietrza a chmury

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna.

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.

CYRKULACJA POWIETRZA NA ZIEMI

Masy powietrza i fronty atmosferyczne a) masy powietrza - równikowe - występują w strefie okołorównikowej - zwrotnikowe - występują w strefie wyżów podzwrotnikowych - polarne - występują w umiarkowanych szerokościach geograficznych - arktyczne - występują w strefach wyżów okołobiegunowych b) fronty atmosferyczne - front arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego - front polarny oddziela powietrze ...

Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej, umiarkowanej i podbiegunowej

W obszarze zwrotnikowym następuje opadanie gęstego powietrza oraz wzrost ciśnienia . Wskutek siły Coriolisa przemieszczające się powietrze zmienia kierunek i w efekcie wieje wiatr wschodni .

Prognozowanie pogody - Wilgotnosc powietrza

Wskazuje on temperature w zasadzie nizsza od aktualnej temperatury powietrza. Róznica miedzy wskazaniami obu termometrów jest tym wieksza, im suchsze powietrze, im bardziej intensywne parowanie wody.

Prognozowanie pogody - Temperatura powietrza

W meteorologii uzywa sie termometru stacyjnego do pomiaru aktualnej temperatury powietrza.

Temperatura powietrza

Średnia temperatura powietrza na ziemi - +15 stopni Najwyższa temperatura powietrza na ziemi - +57.