Tankietka TK-2

Czytaj Dalej

TK-3 - tankietka

250 tankietkami tego typu.

TKS - tankietka

20 mm nazywanymi wówczas najcięższymi karabinami maszynowymi; tak uzbrojone były równorzędnym prze­ciwnikiem czołgów *PzKpfw I i // (stanowiących przeważającą część niemieckich wojsk pancernych), gdyż pociski działek polskich tankietek przebijały ich pancerze.

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

Zasady techniki prawodawczej w konstytucji i w orzecznictwie TK

W Konstytucji w żadnym artykule nie ma odniesienia do zasad techniki prawodawczej. ZTP związane są z zasadą państwa prawnego. TK wydaje orzeczenia od 1986 r. 29.12.1989 r.-jest konstytucja PRL. Już wówczas TK mówił o pewnych zasadach, które muszą być spełnione np. publikacja aktów prawnych. Od 29.12.1989...

Pozostałe sądy: sądy ubezpieczeń społecznych, powszechne, antymonopolowe, TK

A/Sądy ubezpieczeń społecznych

Obecnie obowjązuje ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje ona, że ZUS wydaje decyzje w zakresie spraw indywidualnych dotyczących:

-zgłaszania do ubezpieczeń społecznych

-przebiegu ubezpieczeń

-ustalania wymiaru składek i ich...

Kontrola Sądowa (TK)

Obecnie Trybunałowi Konstytucyjnemu poświęcone są art.188-197 Konstytucji oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o TK. Konstytucja poszerzyła kompetencje TK o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania...

PROCEDURA WYMIARU NADPŁATY, KTÓRA POWSTAŁA W WYNIKU ORZECZENIA TK

Art. 74 ordynacji wskazuje procedurę wymiaru nadpłaty, jeżeli powstała ona w wyniku orzeczenia TK, a podatnik był zobowiązany do dokonania samo wymiaru przez złożenie deklaracji, dokonanie wpłaty albo został rozliczony przez płatnika.

W tym przypadku przyczyną powstania nadpłaty jest pierwotne...

Przyczyny odwołania sędziego TK

Sędziowie TK są nieusuwalni, chyba że sędzia zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub też sąd dyscyplinarny złożony z sędziów Trybunału Konstytucyjnego orzeknie wobec niego karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK. Mandat sędziego wygaśnie też w...

Przedmiotowy zakres działalności TK

Z punktu widzenia przedmiotu kontroli obejmuje ona następujące akty:

ustawy – co do ich zgodności z konstytucją i umowami międzynarodowymi; kontrola obejmuje wszystkie typy ustaw, w tym także m.in. ustawę budżetową oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,

umowy...

Drogi wszczynania postępowania przed TK

Wniosek w sprawie zbadania zgodności danego aktu normatywnego z konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową – musi on odpowiadać wymogom pisma procesowego, zawierać wskazanie organu, który wydał zakwestionowany akt prawny, określenie zakwestionowanego aktu prawnego lub jego...

Krąg podmiotów mogących występować do TK

Z inicjatywą kontroli konstytucyjności mogą do TK występować:

sądy – mogą przedstawić TK pytanie prawne; jest to uprawnienie każdego sądu i może być realizowane na każdym etapie postępowania sądowego (inicjatywa w konkretnej sprawie),

legitymacja ogólna (prawo do zakwestionowania każdego...

Składy orzekające TK

Trybunał orzeka w pełnym składzie (co najmniej 9 sędziów) w sprawach:

sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa,

o stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP oraz powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków...

Postępowanie przed TK

Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Uczestnikami postępowania są: wnioskodawca, organ, który wydał zakwestionowany akt normatywny oraz Prokurator Generalny. Jeżeli...

Ograniczenia kompetencji TK

Poza zakresem kompetencji Trybunału pozostaje:

orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej, które w Polsce należy do właściwości Trybunału Stanu jako odrębnego organu władzy sądowniczej,

rozstrzyganie spraw dotyczących ważności wyborów i referendów, w Polsce należy to przede wszystkim...

Ogólna charakterystyka działalności TK

Niezależna od nacisków, profesjonalna i merytoryczna kontrola konstytucyjności ustaw i innych aktów prawnych jest filarem i jednym z największych osiągnięć ustroju demokratycznego. Jest jedną z podstaw właściwego funkcjonowania demokratycznego państwa prawa.

W 2004 roku przedmiotem rozstrzygnięć...

SKUTKI PRAWNE ORZECZEŃ TK

A). Orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życic konstytucji orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej wejścia w życic nic są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który może odrzucić to...

TK UKŁADU TRAWIENIA

Tomografia komputerowa jest metodą oceny narządów jamy brzusznej m.in. takich jak: wątro­ba, trzustka, śledziona, żołądek, jelita, drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy. We wszystkich wątpliwych przypadkach, kiedy inne badania nie potrafią wyjaśnić dolegliwości pacjenta lub gdy istnieje...

TK UKŁADU ODDECHOWEGO

Tomografia komputerowa jest metodą oceny płuc i śródpiersia, pozwalającą dokładnie ocenie anatomię klatki piersiowej i ewentualną patologię. Obecnie badanie to wykonywane jest wtedy, kiedy na rentgenowskich zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej zostanie wykryta podej­rzana lub niejasna zmiana...

TK UKŁADU NERWOWEGO

W diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej tomografia komputerowa jest wykonywana często dla ustalenia przyczyny zaburzeń neurologicznych w sytuacji zagrożenia życia chorego. Jest traktowana jako badanie pilne (wykonywane natychmiast) w przypadkach podejrzenia krwawienia doc/.aszkowego. podejrzenia...