Tanis (Egipt)

Tanis (Egipt)

Czytaj Dalej

EGIPT - walki 1940-41

W dniu wybuchu II wojny świato­wej do Egiptu wkroczyły wojska brytyjskie. Podstawę prawną do ta­kiego kroku dawał traktat egipsko-brytyjski z sierpnia 1936 r. stano­wiący (art. 7), że w przypadku woj­ny władze „udostępnią wszelkie obiekty... a zwłaszcza porty, lotni­ska, środki komunikacji".

Działanie...

Sumeria, początki Egiptu, pismo

Stary  świat jest szerszą, bardziej urozmaiconą areną niż nowy. Już około 6000 czy 7000 lat przed Chr. w różnych urodzajnych częściach Azji i w dolinie Nilowej pojawiają się na pół cywilizowane zrzeszenia, stojące prawie na poziomie Peru. W tym czasie północna Persja, zachodni Turkiestan i...

Egipt, Babilon i Asyria

Nigdy Egipcjanie nie ulegali dobrowolnie władzy semickich królów pasterskich i około 1600 przed Chr. w wielkim ruchu narodowym wypędzili tych cudzoziemców. Dla Egiptu nastąpił teraz nowy okres odrodzenia, znany egiptologom pod nazwą Nowego Państwa. Egipt, który przed najazdem Hyksosów nie był jeszcze...

Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

- obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

- cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

- system despoti totalitarnych i...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

a) Patrząc na mapę hipsometryczną Afryki można stwierdzić, iż północna część Egiptu wraz z doliną Nilu jest terenem nizinnym o przewadze powierzchni równinnej, miejscami pagórkowatej, a południowa jest wyżynna. Wschodnią część Egiptu nad wybrzeżem Morza Czerwonego zajmują niskie góry (rys.1)

b)...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa

Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa panującego w Egipcie w skali 0-6 to:

-ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą;

-klimat oceniam na 3...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu. Uprawia się między innymi ryż, pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową(w dolinie Nilu powyżej Asuanu), sezam, orzeszki ziemne, jęczmień, rośliny strączkowe, bawełnę. 2% powierzchni Egiptu zajmują plantacje: daktyli...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie hodowli

Hodowla w związku z brakiem dostatecznej ilości paszy jest bardzo słabo rozwinięta. W dolinie Nilu hoduje się przede wszystkim bydło, które służy jako siła pociągowa w rolnictwie. Na terenach pustynnych żyjący tam ludzie hodują dla swoich potrzeb wielbłądy, owce i kozy.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Wpływ człowieka na rozwój rolnictwa

W Egipcie wpływ człowieka na rozwój rolnictwa jest bardzo znaczący i wyraźny. Uprawy są nawadniane dzięki sieci kanałów, które doprowadzają wodę. System ten został wynaleziony w czasach faraonów, lecz teraz został udoskonalony. Wybudowanie tamy Asuańskiej spowodowało panowanie nad wylewami Nilu...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Zmiany środowiskowa spowodowane przez rolnictwo

Zmiany w środowisku spowodowane przez rolnictwo są w Egipcie niewielkie. Główną zmianą jest zagospodarowywanie terenów pustynnych poprzez nawadnianie ,by zwiększyć areał pól uprawnych.

Zwiększa się natomiast zasolenie gleb, co może okazać się niekorzystne dla wielu upraw.

Egipt

Egipt, Egipska Republika Arabska, Dżumhurija Misr al-Arabija, państwo w północno-wschodniej części kontynentu afrykańskiego i na półwyspie Synaj w Azji. Obszar 1 001 400 km2. Egipt graniczy na południu z Sudanem, na zachodzie z Libią, na wschodzie z Izraelem, północną granicę kraju wyznacza wybrzeże...

Egipt - Ludność

Egipt zamieszkuje 54,6 mln osób (1991), średnia gęstość zaludnienia 54,5 osoby/km2, biorąc jednak pod uwagę faktycznie zasiedlone i gospodarczo wykorzystane obszary kraju stanowiące łącznie ok. 3,5% powierzchni całkowitej, średnia gęstość zaludnienia przekracza 1500 osób/km2. W 1991 w miastach...

Egipt - Warunki naturalne

Egipt ma kształt zbliżony do kwadratu. Afrykańską i azjatycką część kraju łączy Przesmyk Sueski, przez który przebiega Kanał Sueski łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Rozległe obszary Egiptu zajmują pustynne równiny wzniesione średnio kilkaset metrów nad poziomem morza.

Osadnictwo...

Egipt - Historia

Dzieje Egiptu do 641 określa się jako Egipt starożytny. W latach 639-641 podbity przez Arabów, prowincja kalifatu arabskiego. Islamizacja kraju pod rządami emira. Do 750 podlegał dynastii Omajjadów, do 969 - Abbasydów, następnie Fatymidów (założenie Kairu i przeniesienie tam stolicy).

W 1171 Salah ad-Din...

Egipt - Ustrój polityczny

Egipt jest republiką, funkcję głowy państwa sprawuje prezydent. Jednoizbowy parlament, Zgromadzenie Narodowe (Rada Ludowa) z 454 deputowanymi, sprawuje władzę ustawodawczą. Funkcje doradcze w stosunku do parlamentu pełni 241-osobowa Rada Konsultatywna (szura). Władza wykonawcza pozostaje w rękach rządu.

Egipt - Gospodarka

Pośród krajów arabskich Bliskiego Wschodu Egipt ma najstarsze tradycje przemysłowe, sięgające XIX w. Obecnie należy do najlepiej rozwiniętych krajów afrykańskich. Posiada znaczące złoża bogactw naturalnych. Podstawowe znaczenie ma ropa naftowa, pochodząca ze złóż na półwyspie Synaj oraz z nowych...

Egipt - Przemysł

Dobrze rozwinął się przemysł chemiczny, szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyczny, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartoci ogólnej produkcji przemysłowej.

Kraj posiada kilka montowni zagranicznych koncernów samochodowych, w których...

Egipt - Rolnictwo

Współczesne rolnictwo egipskie, ze względu na szybko rosnącą liczbę ludności, nie jest w stanie zaspokoić wewnętrznych potrzeb kraju. Pomimo to sektor rolniczy i przemysł przetwórstwa spożywczego należy uznać za jedne z lepiej rozwijających się branż gospodarki.

Dzięki budowie retencyjnego...

Egipt - Transport

Sieć połączeń drogowych i kolejowych rozwinęła się w delcie i dolinie Nilu, który jest zarazem ważnym szlakiem komunikacji wodnej. Na obszarze delty funkcjonuje wiele kanałów będących ważnymi szlakami transportowymi kraju. Istnieje sieć połączeń lotniczych, łączących miasta nad Nilem z osiedlami...

Egipt - Handel

Podstawowymi egipskimi towarami przeznaczonymi na eksport są ropa naftowa, paliwa i gaz ziemny (53,8% wartoci ogółem). Kolejne miejsca zajmują: przędza bawełniana (8,4%) i odzież (7,8%). Drugim, poza bawełną, produktem rolnym mającym poważne znaczenie w egipskim handlu międzynarodowym jest ryż (ok. 3%)...