Taniec nowoczesny

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

"Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

"Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Zawiera charakterystykę i ocenę własnego pokolenia oraz analizę współczesnej rzeczywistości. "Kartoteka" to również wypowiedź o tworzeniu dramatu i teatru, uzasadniająca nową formę dramatu dostosowaną do nowych czasów...

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Lecz i nowoczesna myśl indywidualistyczna może doprowadzić do idei międzynarodowych.

Marketing nowoczesny

Określany jest również jako marketing dynamiczny. Istotę jego stano-wi maksymalne rozeznanie rynku, identyfikacja potrzeb nabywców i ich zaspokojenie pozwalające na osiągnięcie zysku. Różni się on od marketingu tradycyjnego,zarówno stroną instrumentalną jak i regulacyjną a także oceną efektów.

Rozwój...

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

"Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią"; "Pieśń świętojańska o Sobótce" J. Kochanowskiego; "Dziady" cz. III A. Mickiewicza; "Nie-Boska Komedia" Z. Krasińskiego; "Alicja w krainie czarów" L. Carrolla; "Wesele" S. Wyspiańskiego; "Tonio Kro gex" T. Manna; "Walc" Cz. Miłosza; "Sur le pont d'Avignon" K. K...

Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem

  Zarządzanie nowoczesne przedsiębiorstwem – to zorientowane ryzyko konkurencyjne otoczenia w jakim znajduje się przedsiębiorstwo które powinno być otwarte na zmiany.

Nowoczesne podejście do zarządzania

  W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne.

Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.

Nowoczesne podejście do problematyki kontroli nie zadowala się oficjalnymi dokumentami o charakterze sprawozdawczym.

Cztery podstawowe strukturalne różnice między autorytarnymi systemami tradycyjnymi a systemami nowoczesnymi

Tradycyjne autorytaryzmy (tradycyjne systemy autorytarne) występują w formie monarchii a te nowoczesne autorytaryzmy (nowoczesne systemy autorytarne) przyjmują postać dyktatury wojskowej lub dyktatury półwojskowej.

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - Zintegrowane łańcuchy logistyczne

Kierunkiem, w którym podążają obecnie organizacje pragnące utrzymać konkurencyjność, jest zacieśnianie współpracy w ramach Zintegrowanych Łańcuchów Logistycznych, w których procesy wychodzą poza granice przedsiębiorstw i rozciągają się od dostawców surowców i podzespołów poprzez producentów i...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ECR (Efektywna Obsługa Konsumenta)

Działania w ramach ECR skupiają się na zastosowaniu nowoczesnych metod zarządzania i środków technicznych w celu obniżenia kosztów w całym obrocie towarowym pewnej kategorii towarów i dostarczeniu klientowi tańszych i lepszych produktów w odpowiednim miejscu i czasie.

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualna integracja”

„Wirtualna integracja” oznacza skoncentrowanie się na potrzebach klientów, przyspieszeniu obrotów zapasami, bliskiej współpracy z dostawcami podzespołów oraz przerzuceniu czynności nie należących do głównego strumienia działalności.Przykładem takiego podejścia jest firma Dell, zajmująca się montażem...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Wirtualne wytwarzanie”

W ostatnich latach pojawiła się koncepcja tzw. „wirtualnego wytwarzania” (virtual manufacturing). Wirtualne wytwarzanie polega na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów przy produkcji wyrobów. Przy takim podejściu przedsiębiorstwo zatrzymuje funkcje projektowe i marketingowe, natomiast produkcja, częściowo lub w...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - „Outsourcing”

„Outsourcing” jest to strategia polegająca na zlecaniu usług logistycznych na zewnątrz, jednocześnie rezygnując z własnych struktur logistycznych.W panującej obecnie sytuacji przedsiębiorstwa są zmuszone do tego, by koncentrować się przede wszystkim na dziedzinach, które są domeną ich działania...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki

Szybkość zmian zachodzących w otoczeniu wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się, której alternatywą jest przegrywanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Dziś już nie wystarczy tanio wytwarzać produkty o wysokiej jakości, trzeba także zwracać uwagę na obsługę klienta oraz...

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki - ERP (Enterprise Resource Planning)

Master Production Schedule (MPS) – Główny Terminarz Produkcji – jest zbyt sztywnym narzędziem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Nowoczesne metody zarządzania administracją pub

Geneza:

Recesja gosp. lat 70. podważyła zaufanie społ. do instytucji państwa dobrobytu a tym samy adm. pub. postrzeganej jako instrument służący urzeczywistnianiu jego zasad.

Zarzuty odnosiły się do:

-skali: nadmiernie rozbudowany sektor publiczny, zbyt duże koszty funkcjonowania

-sposobu działania:...

Rewolucje społeczne jako znamię epoki nowoczesnej

Jest kilka powodów, dla których właśnie epoka nowoczesna sprzyja zmianom typu rewolucyjnego. Rozum - postęp - rewolucja to triada wartości wyznaczających aksjologiczny klimat epoki nowoczesnej i dostarczających bodźca do masowych działań rewolucyjnych.