Taniec ludowy

Taniec ludowy

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r.

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

O charakterze ludowym świadczą: 1. obyczaje, wierzenia ludowe 3.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Chłopi kultywują tradycje, noszą ludowe stroje i czapki z pawimi piórami, czują się emocjonalnie związani z rodzinną ziemią, a inteligencja brata się z ludem hołdując panującej modzie, nie rozumie jednak uczuć patriotycznych ludu. Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

Kochanowski staje się tu miłośnikiem i obrońcą ludowego obyczaju, bo kultywowanie tradycji daje ludziom szczęście: "Wszytki śpiewać nauczone, W tańcu także niezganione, Więc koleją zaczynały, A pierwszej tak począć dały. Utwór ten jest kojarzany z syhiacją Polski Ludowej rządzonej przez komunistów.

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

Dla Czy-żewskiego materiałem szczególnie cennym były w pieśniach ludowych przyśpiewki, nic nieznaczące, melodyjne lub skoczne ciągi brzmień (w rodzaju „tiu li u li”).

Pytania o istotę człowieczeństwa w Dziadach cz. III. Motywy ludowe w Dziadach cz. III

b) sprawiedliwośc ludowa (wiara iż każde przewinienie będzie proporcjinalnie ukarane). c) ludowe zdrobnienia (Józio, Rózia, Zosia) d) nastrój grozy ( duchy, zjawy, kaplica, środek nocy).

Ludowy i romantyczny charakter ballad A. Mickiewicza

Motywy do swych utworów czerpał Mickiewicz z pieśni, legend i wierzeń ludowych. Jedną z wielu prawd ludowych, ukazanych w balladach, jest przekonanie o nieuniknionym charakterze kary za popełnione winy.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe. W Królestwie Polskim pierwsze organizacje ludowe powstały na początku XX w.

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

miały miejsce secesje w Związku Sejmowym Ludowo-Narodowym.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

Przewidywali głęboką reformę rolną, likwidację klasy ziemiańskiej *1949 powstaje Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (PPS+PPR) od 1981 następowały próby zwiększenia ich niezależności.

Problem samorządu w Polsce Ludowej

23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

Ludowa „ontologia” i „technologia”

Generalnie biorąc ludowa „ontologia” zdaje się opierać  na przekonaniu,  iż wszystkie rzeczy w świecie mają charakter substancjalny oraz  że we wszystkich przedmiotach tkwi element psychiczny. Ludowe obrzędy były ubogie w poezję słowa, tym uboższe, im bardziej rozbudowana była swoista poezja obrzędu.

Administracja centralna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

1.01.1944 r. Powstała Krajowa Rada Narodowa składająca się formalnie z 11 organizacji, których  przedstawiciele podpisali tzw.  

Manifest Demokratyczny organów społecznych, politycznych i wojskowych. Wraz z utworzeniem KRN  utworzono także Armię Ludową. KRN wydała statut tymczasowy Rad Narodowych, który...

Administracja terytorialna Polski Ludowej w latach 1944 - 1952

Manifest PKWN przewidywał utworzenie terenowego aparatu administracyjnego. Z jednej strony Terenowym Organem Administracji miały być Rady Narodowe, a z drugiej strony Pełnomocnicy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. 1944 r. został opublikowany dekret KRN o trybie powoływania władz administracji...

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Rewolucja październikowa

15 XI Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła Deklarację praw narodów Rosji. Konstytuanta została jednak rozpędzona przez bolszewików w czasie swego pierwszego posiedzenia, w nocy 18/19 I 1918, a Rada Komisarzy Ludowych potwierdziła to dekretem o jej rozwiązaniu.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

Upadła Ukraińska Republika Ludowa, a jej przywódca ataman S.

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji...