Taniec historyczny

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku.

W powieści Nad Niemnem dziedzictwo historyczne nie tylko jednoczy naród, ale umacnia go także w dalszej, może już nieco innej walce o przetrwanie. Oto ten manifest zerwania z dziedzictwem historycznym staje się jednocześnie utworem z niego wyrastającym i taka jest cała twórczość Lechonia.

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE   I.

Krzyżacy - Geneza powieści – źródła historyczne

Wiadomo, że pisarz korzystał z Kroniki Janka z Czarnkowa, Historii Polski Jana Długosza, dzieł historycznych Stanisława Smolki i Karola Szajnochy (Jadwiga i Jagiełło, 1855) oraz opracowań historyków niemieckich i francuskich.

Szkoła historyczna w prawie

(Gustaw von Hugo, Friedrich Karl von Sayigny, Georg Friedrich Puchta) Prawo tworzy przede wszystkim historia. Powstaje ono w długim procesie rozwoju w sposób samoczynny, niezależnie od aktualnych potrzeb i decyzji człowieka. Cała teraźniejszość to nic innego jak ograniczony wytwór przeszłości, a jedyną...

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Historyczna ciągłość i zmiana form społeczeństwa obywatelskiego - zróżnicowane empiryczne desygnaty pojęcia

1) Pojęcie to narodziło się już w starożytności , używał go w swoich dziełach Cyceron societas civilisDla Cycerona - jak i dla Arystotelesa - było oczywiste, że „społeczeństwo obywatelskie" jest synonimem państwa. Starożytni myśleli, bowiem o obywatelach w kategoriach obowiązków wobec państwa, a...

Rola tańca w wybranych utworach

Uwagi:  - taniec narodowy POLONEZ staje się symbolem historii, nadzieji na wyzwolenie Polski, jest jedną z najważniejszych deklaracji ideowych dzieła; - umieszczenie motyuu tańca jest tu celowe: podsumowuje wcześniejsze wydarzenia historyczne, a zarazem ukazuje bohaterów, którzy "krokiem poloneza" przechodzą w następną epokę, epokę klęski.

Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Henryk z romantycznego poety, przeżywającego w I i II części osobistą tragedię, stał się w części III i IV osobą publiczną i działającą, czynnie zaangażowaną w wydarzenia historyczne.

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

Świadczy o tym między innymi przedruk Bogurodzicy przez Niemcewicza w "Śpiewach historycznych".

Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

Pewności o tym, że pewne wydarzenie miało rzeczywiście miejsce przed dwoma tysiącami lat dostarczyć nam może nie wiara, lecz badania historyczne, na ile w ogóle mogą one dać pewność w tej mierze.

Historyczne ukształtowanie nowotestamentowej tradycji

Zewnętrznymi impulsami faktycznego rozdzielenia chrztu i włożenia rąk był głównie chrzest w nagłych wypadkach i chrzest schizmatyków. Jeśli już ochrzczeni przychodzili do biskupa wkładał na nich ręce na znak pełnego i całkowitego przyjęcia do Kościoła. Oba ryty zostały wcześnie...

Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

Małżeństwo jako rzeczywistość „historyczna”

Małżeństwo jest rzeczywistością „historyczną”. Konkretny sposób wspólnoty między mężczyzną a kobietą ulegał i ulega doniosłym przeobrażeniom i że znana nam forma monogamii bynajmniej nie zawsze była taka oczywista. Wydaje się, że trzeba przedstawić trzy aspekty tej sprawy:...

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja historyczna

Tradycyjna apologetyka trzy dni pojmowała jako odległość czasową między śmiercią Chrystusa w Wielki Piątek a Jego zmartwychwstaniem w poranek wielkanocnym. Ta interpretacja wiąże się z doświadczeniami paschalnymi pierwszych uczniów Jezusa, którzy na podstawie odkrycia pustego grobu i spotkań ze...

Skarbiec, przekleństwo czy rupieciarnia? Temat dziedzictwa historycznego w wybranych dziełach literackich z XIX i XX wieku

W powieści Nad Niemnem dziedzictwo historyczne nie tylko jednoczy naród, ale umacnia go także w dalszej, może już nieco innej walce o przetrwanie. Oto ten manifest zerwania z dziedzictwem historycznym staje się jednocześnie utworem z niego wyrastającym i taka jest cała twórczość Lechonia.

Obraz XVIII - wiecznego polskiego spoleczenstwa w powiesciach historycznych Sienkiewicza

a). magnateria

Reprezentuja ta warstwe Janusz Radziwill, Boguslaw Radziwill, Krzysztof i Lukasz Opalinscy, Hieronim Radziejowski, Jerzy Lubomirski, Jan Zamoyski, Pawel Sapiecha i Michal Radziwill. Pisarz nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do polskich magnatow. Oskarza ich o zdrade narodowa o swiadome...

Uzasadnij ukazanie się w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom

W chacie bronowickiej chłopi bawią się i tańczą z panami, ale na atmosferze przymierza pańsko-chłopskiego kładzie się cieniem wspomnienie nie tak znowu odległych zdarzeń historycznych.

Kodyfikacja prawa międzynarodowego - Rozwój historyczny

- projekty skodyfikowania PM w celu zastąpienia mało precyzyjnego prawa zwyczajowego;

- zawarcie 13 konwencji haskich w 1907 r. i podpisanie deklaracji londyńskiej w 1909 r. – kodyfikacja prawa wojennego i dot. pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych;