Taniec Ducha

Taniec Ducha

Czytaj Dalej

Motyw tańca

Marysi nie dane było przeżyć tego, co siostrze; weselny taniec Marysi to taniec z duchem. Oznacza on zwycięstwo totalitaryzmu, zwycięstwo taniej kultury masowej, a co za tym idzie klęskę podjętej przez Artura próby uporządkowania świata.

„Kaleka na duchu czy obłąkany zbrodnią?” – charakterystyka i ocena postępowania Makbeta

Makbet to główny bohater tragedii Szekspira pod tym samym tytułem. Jest to szkocki wódz, krewny króla Dunkana. Na początku poznajemy go jako odważnego, oddanego rycerza, gotowego oddać życie za swego władcę. Ale, jak się okazuje, nie da się przewidzieć jego czynów. Makbeta kształtują wróżby, nagle...

Motyw tańca w polskiej literaturze

Oznacza bowiem zwycięstwo taniej, masowej kultury, klęskę idei uduchowionej czy choćby intelektualnej.

Zjawy, duchy, sny i wizje – jaką funkcję pełnią w wybranych utworach romantycznych?

W „Liliach” z kolei zjawia się duch zamordowanego męża, aby ukarać niewierną żonę.

Motyw tańca śmierci - przestroga czy pocieszenie?

 

- motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu;

- polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec...

Rola tańca w wybranych utworach

Mickiewicz w obyczajach szlacheckich starał się odnaleźć polskość, bo w codziennym życiu kryje się duch narodowy.

Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św.

Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

Duch jest Duchem Zmartwychwstałego, sprawia więc Jego obecność po krańce ziemi i do końca czasów (szczególnie u św. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (por.

Korzenie chrztu chrześcijańskiego - Woda i Duch

Zewnętrzny znak chrztu Jana wypełniony został nową rzeczywistością Jezusa: „Woda i Duch” działają współzależnie w napiętym powielkanocnym oczekiwaniu na przyjście Pana wobec Żywego jeszcze wrażenia jakie pozostawiło Janowe przepowiadanie pokuty, wobec faktu jaki również przebija się w wielu miejscach w Nowym Testamencie, że chrzest Jana także po jego śmierci był kontynuowany jako, że wziął się razem z nim rodzaj mesjańskiego ruchu ...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Również znacznie późniejsza formuła Listu do Efezjan wymienia Ducha i chrzest w jednym ciągu: Jedno jest ciało i jeden Duch. Jednakże sam Duch określany jest jako opieczętowanie i namaszczenie chrześcijanina.

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

Duch Święty zamienia Maryję, mówiąc językiem patrystyki, w Pałac Króla, Komnatę Słowa, Świątynię lub Przybytek Pana, Arkę Przymierza i Uświęcenia. W Niej Duch Święty staje się dla nas bardziej bliski i konkretny, bardziej pojęty i zrozumiały.

STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata...

DUCH A MATERIA

Z róŜnych znaczeń słowa „duch" wybieramy to, przy którym byt duchowy to byt wewnętrznie, istotowo niezaleŜny od materii.

Duchy

Niektórzy wierzą wręcz w istnienie duchów zwierząt, pojazdów, a nawet budynków. Godne uwagi relacje o pojawianiu się duchów są jednak znacznie starsze - znajdujemy je nawet w źródłach pochodzących sprzed 2000 lat.

Przewodnik Pauzaniasza o duchach

Według Pauzaniasza, pole bitwy pod Maratonem, gdzie w 490 roku przed naszą erą Ateńczycy poko­nali perskich najeźdźców, było nawiedzane przez duchy poległych w tej bitwie wojowników. Duchy nie gniewają się jednak na tych, którzy trafią tam przypadkowo.

Duch Atenodorosa

Duch stał i kiwał na niego, jakby go przywoływał. Duch stał nad nim, pobrzękując mu nad głową kajdanami. Od tej pory duch przestał nękać mieszkańców domu.

Duchy zwykłych ludzi

Po czterech latach duch zaczął poja­wiać się coraz rzadziej i w końcu w 1889 zniknął na zawsze. Po chwili duch zaczął się oddalać, jakby unosząc się w powietrzu.

Nauka o duchach

Badaniem fenomenu tak zwanych duchów zaj­muje się między innymi Brytyjskie Towarzystwo Psychotroniczne. Największą popularnością cieszy się teoria zapisu duchowego.

Tańce, pozy, rytuały w świecie zwierząt

W świecie zwierząt tańce i przy­bieranie póz są ważnym sposobem komunikowania się. Ludzie potrafią wydawać różnorodne dźwięki, składające się na mowę. Zwierzęta, aby wyrazić swe zamia­ry i nastroje, w dużym stopniu polegają na ",języku ciała". Komunikacja w świecie zwierząt rozwija się...

DUCH OD STEPU. Przygrawka do nowej poezji

DUCH OD STEPU. autor przedstawił własny rozwój duchowy, inspirowany przyrodą, folklorem i przeszłością Ukrainy, oraz dzieje ludzkości od czasów bibl.