Tanie linie lotnicze

Tanie linie lotnicze

Czytaj Dalej

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Wzrost liczby połączeń i linii lotniczych wykonujących rejsy z Warszawy były jednym z powodów oddania do użytku dodatkowego terminala, przeznaczonego według władz portu dla tanich linii, choć jak wiadomo jednoznaczna definicja taniej linii nie istnieje.

W jaki sposób Jan Carlzon wprowadzał marketing w Skandynawskich Liniach Lotniczych?

Kiedy w roku 1980 Jan Carlzon przejmował zarząd nad Skandynawskimi Liniami Lotniczymi przedsiębiorstwo przynosiło straty. Wiedział, że także inne linie lotnicze próbują ulokować się w tym segmencie.

BIG WING - formacja lotnicza

Opracowana w okresie międzywo­jennym przez włoskiego oficera Italo *Balbo taktyka polegająca na przeczesywaniu przestrzeni powie­trznej przez duże formacje myśliw­ski e (zwykle 3-5 eskadr) w poszu­kiwaniu samolotów nieprzyjaciel­skich. W październiku 1940 r. uzyskała akceptacją Rady Lotni­cze j (Air...

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne. Ich ciężar wynosił...

GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. Plan przełamania tej linii opracował gen. Walki o przełamanie linii trwały w sierpniu i wrześniu 1944 r.

GUSTAWA LINIA - umocnienia

linia została przełamana w wyniku wspólnego działania 2 Korpusu Polskiego, francuskiego korpusu ekspedycyjnego i II korpu­su amerykańskiego wraz z brytyj­skim XIII korpusem.

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r.

MAGINOTA LINIA - umocnienia

W całym pasie linii Maginota wybudowano 5800 schronów, w tym 246 tradyto-rów międzypola, 52 tradytory arty­leryjskie, ok.

MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

wojska radzieckie uderzyły na Finlandię, po kilku dniach zosta­ły zatrzymane na linii Mannerheima. uderzenie przeważających sił radzieckich do­prowadziło do przełamania linii na odcinku Summa.

MARETH LINIA - umocnienia

Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii.

METAKSASA LINIA - umocnienia

Na całej linii było 41 grup warownych ukrytych pod ziemią.

STALINA LINIA - umocnienia

System umocnień rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego wzdłuż zachodniej grani­cy Związku Radzieckiego składał się z 13 umocnionych rejonów. Po zajęciu wschodnich obszarów *Pol-ski we wrześniu 1939 r. wojska ra­dzieckie przystąpiły do demontażu uzbrojenia, które przerzucały na...

TALLBOY - bomba lotnicza

Brytyjska bomba lotnicza, jedna z najcięższych używanych w II woj­nie światowej, ważyła 5430 kg.

ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

Linia Zygfryda miała ok. W skład linii (od 1944 r. Linia Zygfryfa została na jednym odcinku przełamana przez wojska amerykańskie w październiku 1944 r.

Nachylenie linii budżetowej

Nachylenie linii budżetowej =    - PA / PB gdzie: PA = cena dobra A PB = cena dobra B

Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB

  Międzynarodowy Lotniczy List Przewozowy AWB stwierdza zawarcie umowy o przewóz w transporcie lotniczym. Oryginały przeznaczone są dla nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, kopie dla portów lotniczych.

Linia jednakowego budżetu a problem wyboru koszyka

Wreszcie założyliśmy ,że postępuj racjonalnie ,co oznacza, że będzie porównywał i wybierze spośród leżących na linii jednakowego budżetu kombinację ,która przyniesie mu w danych warunkach rynkowych największe w jego przekonaniu korzyść.

Linia budżetu konsumenta

Linia ta oddziela kombinacje osiągalne od nieosiągalnych. Poniżej linii budżetowej znajdują się kombinacje osiągalne przy danym dochodzie, powyżej zaś nieosiągalne.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Schlech i inni autorzy zaproponowali niektóre sposoby ograniczenia konfliktów między linią i sztabem: - wyraźnie określić obowiązki linii i sztabu; członkowie linii powinni zachować odpowiedzialność za operacyjne decyzje organizacji; członkowie sztabu powinni móc udzielać rad wtedy kiedy uważają je za potrzebne, a nie jedynie wówczas gdy kierownicy liniowi o nie proszą.

Linia Logos - Sarx

Rozwój doktryny chrystologicznej możemy przedstawić w dwóch liniach: LOGOS-SARX (unia Logosu z ciałem ludzkim) i LOGOS-ANTHROPOS (unia Logosu z człowiekiem). Obie linie krzyżowały się ze sobą i oddziaływały na siebie aż do soboru Chalcedońskiego (451).