Tanie Linie Kolejowe

Czytaj Dalej

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Wzrost liczby połączeń i linii lotniczych wykonujących rejsy z Warszawy były jednym z powodów oddania do użytku dodatkowego terminala, przeznaczonego według władz portu dla tanich linii, choć jak wiadomo jednoznaczna definicja taniej linii nie istnieje.

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal.

GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. Plan przełamania tej linii opracował gen. Walki o przełamanie linii trwały w sierpniu i wrześniu 1944 r.

GUSTAW - armata kolejowa

Po ustawieniuw pozycji bojowej łoże kolejoweopierało się na dwóch wagonachumieszczonych na równoległych to­rach.

GUSTAWA LINIA - umocnienia

linia została przełamana w wyniku wspólnego działania 2 Korpusu Polskiego, francuskiego korpusu ekspedycyjnego i II korpu­su amerykańskiego wraz z brytyj­skim XIII korpusem.

MAGINOTA LINIA - umocnienia

W całym pasie linii Maginota wybudowano 5800 schronów, w tym 246 tradyto-rów międzypola, 52 tradytory arty­leryjskie, ok.

MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

wojska radzieckie uderzyły na Finlandię, po kilku dniach zosta­ły zatrzymane na linii Mannerheima. uderzenie przeważających sił radzieckich do­prowadziło do przełamania linii na odcinku Summa.

MARETH LINIA - umocnienia

Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii.

METAKSASA LINIA - umocnienia

Na całej linii było 41 grup warownych ukrytych pod ziemią.

STALINA LINIA - umocnienia

System umocnień rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego wzdłuż zachodniej grani­cy Związku Radzieckiego składał się z 13 umocnionych rejonów. Po zajęciu wschodnich obszarów *Pol-ski we wrześniu 1939 r. wojska ra­dzieckie przystąpiły do demontażu uzbrojenia, które przerzucały na...

ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

Linia Zygfryda miała ok. W skład linii (od 1944 r. Linia Zygfryfa została na jednym odcinku przełamana przez wojska amerykańskie w październiku 1944 r.

Nachylenie linii budżetowej

Nachylenie linii budżetowej =    - PA / PB gdzie: PA = cena dobra A PB = cena dobra B

Linia jednakowego budżetu a problem wyboru koszyka

Wreszcie założyliśmy ,że postępuj racjonalnie ,co oznacza, że będzie porównywał i wybierze spośród leżących na linii jednakowego budżetu kombinację ,która przyniesie mu w danych warunkach rynkowych największe w jego przekonaniu korzyść.

Linia budżetu konsumenta

Linia ta oddziela kombinacje osiągalne od nieosiągalnych. Poniżej linii budżetowej znajdują się kombinacje osiągalne przy danym dochodzie, powyżej zaś nieosiągalne.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Schlech i inni autorzy zaproponowali niektóre sposoby ograniczenia konfliktów między linią i sztabem: - wyraźnie określić obowiązki linii i sztabu; członkowie linii powinni zachować odpowiedzialność za operacyjne decyzje organizacji; członkowie sztabu powinni móc udzielać rad wtedy kiedy uważają je za potrzebne, a nie jedynie wówczas gdy kierownicy liniowi o nie proszą.

Linia Logos - Sarx

Rozwój doktryny chrystologicznej możemy przedstawić w dwóch liniach: LOGOS-SARX (unia Logosu z ciałem ludzkim) i LOGOS-ANTHROPOS (unia Logosu z człowiekiem). Obie linie krzyżowały się ze sobą i oddziaływały na siebie aż do soboru Chalcedońskiego (451).

Linia Logos - Sarx - Pojawienie się schematu Logos - Sarx

Orygenesa można nazwać teologiem duszy Chrystusowej (która tak jak u innych ludzi preegzystowała w niebie). Unia Logosu z ciałem ludzkim dokonała się, według niego, za pośrednictwem tej duszy. Nie wyjaśnia on jednak dokładnie w jaki sposób ta dusza Jezusowa jest połączona z Logosem. W każdym razie...

Linia Logos - Sarx - Trzy formy chrystologii Logos - Sarx

To stanowi słabość tej linii i powód późniejszego zamieszania debatach chrystologicznych V-go wieku.

Linia Logos - Anthropos

Tendencja Logos-Anthropos wychodzi, w swoim rozważaniu, od ewangelicznej prawdy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym i pełnym człowiekiem. Ten aspekt jest związany z tą pierwszą prawdą, że Słowo (Logos) stało się ciałem.

Chrystologia typu Logos-Anthropos zrodziła się jako reakcja na herezję...

PRODUKCJA (LINIA) POTOKOWA – ODMIANY

Różnica z niepotokowymi formami: *wymaga wielkiej sprawności *w linii potokowej straty szybko przenoszą się na całą komórkę. wg stopnia uzbrojenia *linie ręczne *zmechanizowane