Tanga (region)

Czytaj Dalej

Uzasadnij, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego.

"Tango" jest o rewolucji (protest rodziców przeciw konwencjom dziadków i zwycięstwo). Zwycięża Edek - i jego tępota, a zatem zwycięży też tania, masowa sztuka (symbolem jej jest tu popularne tango).

Tango Sławomir Mrożek

Tango jest sztuką w trzech aktach. Edek przynosi magnetofon, z którego rozlega się głośna, rytmiczna muzyka – tango La Cumparsita.

Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

Światowe centra gosp. i polityczne ulegają zmianom. W ostatnich kilkunastu latach, szczególnie w USA prognozuje się wzrost roli i rangi państw Pacyfiku. Główną rolę potęg gosp. świta odgrywają USA, Japonia, Niemcy, nazwane są państwami postindustrialnymi. Coraz szybciej narasta tempo trzeciej rewolucji...

Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

W USA nastąpiło przesunięcie ciężaru polityki z zagranicznej na wewnętrzną, z europejskiej na region Pacyfiku, eksperci amerykańscy ogłosili, że handel USA z państwami Ameryki Łacińskiej jest ważniejszy niż z Europa i Azją. Wynika to z szybkiego wzrostu obrotów handlowych państw...

Procesy integracyjne w regionie Pacyfiku

Państwa leżące nad Pacyfikiem dążą do liberalizacji handlu światowego, znoszenia barier celnych i ograniczeń. Państwa Ameryki Łacińskiej powołały swoją organizację regionalną – Organizacja Państw Amerykańskich ( 1948 ) OPA, nie jest to jednak organizacja gospodarcza, lecz dotycząca współpracy...

Znaczenie regionu w stosunkach międzynarodowych

Bliski Wschód to nazwa terytorium obejmującego w najszerszym znaczeniu kraje pd-zach Azji oraz pn-wch Afryki. Po II wojnie światowej sytuacja polityczno-wojskowa wpływa nie tylko na stosunki na Bliskim Wschodzie i w Basenie Oceanu Indyjskiego ale oddziaływuje na supermocarstwa i ich sojuszników, ponieważ...

Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

O powołaniu Komitetów Regionów zdecydowano w trakcie Konferencji Międzynarodowej mającej na celu reformę traktatów założycielskich o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Wyniki konferencji znalazły się w...

Ocena polskiej inteligencji zaprezentowana w „Tangu” S. Mrożka. Jaką funkcję w tej ocenie pełni deformacja motywów z polskiej tradycji literackiej?

W ten sposób, wbrew tradycji sztuki, która doceniała rozum, w „Tangu” zatriumfowała siła pięści i prymityw. Końcowa scena dramatu, tango tańczone przez Edka z wujem Eugeniuszem, to groteskowa kontynuacja chocholego tańca z „Wesela”.

Problematyka dramatu Mrożna pt.: "Tango". Uzasadnienie, że "Tango" Stanisława Mrożka jest parodią dramatu rodzinnego

"Tango" jest o rewolucji (protest rodziców przeciw konwencjom dziadków i zwycięstwo). Zwycięża Edek - i jego tępota, a zatem zwycięży też tania, masowa sztuka (symbolem jej jest tu popularne tango).

Współczesne społoczeństwo w ocenie S. Mrożka jako autora „Tanga”

Następny problem w „Tangu” to walka pokory. „Tango” jest aluzją do czasów współczesnych jest krytyką postaw polskiej inteligencji która udając fascynację awangardą zaakceptowała prymitywizm rządów komunistycznych.

Jakie problemy Twoje i Twojego pokolenia odnajdujesz w „Tangu” Sławomira Mrożka?

Wydawać mogłoby się, że dla współczesnego młodego człowieka postawy bohaterów „Tanga” są już historyczne, a przecież tak nie jest. „Tango” nie ogranicza problematyki tylko do spraw rodziny.

Nawiązania i aluzje literackie w „Tangu” Sławomira Mrożka

Artur z „Tanga” jest kopią niedojrzałości bohatera „Ferdydurke”, tylko jego niedojrzałość ma tragiczny finał.

Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

Wyróżniamy dwie strategie:

1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników...

Autonomia Regionów we Włoszech

- w ramach konstytucji stworzono dwa rodzaje regionów: 

• regiony o autonomii specjalnej (dwie wielkie wyspy włoskie: Sycylia i Sardynia oraz trzy regiony przygraniczne Trentino – Górnej Adygi, Doliny d’Aosty oraz Fruli Wenecji Julijskiej

• regiony o mniejszej autonomii

- w zakresie regulacji autonomii...

Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

Kraje Europy Środkowej to 18 państw o bardzo zróżnicowanej geografii, historii, politycznych formach organizacji społeczeństwa i gospodarki. Wg K. Crawford jest to w znacznej częsci ( bez Rosji, Ukrainy, Mołdowy) obszar „ pomiędzy” Rosją a Niemcami, ale szerzej to także kraje leżące pomiędzy...

Komitet Regionów – informacje ogólne

został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, pełniąc funkcje doradcze, wspomaga on Radę i Komisję

działa na podstawie przepisów TWE i własnego regulamin wewnętrznego

jego siedzibą jest Bruksela

jego...

Skład Komitetu Regionów

składa się z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialnych politycznie przez wybranym zgromadzeniem

tak jak w przypadku KES, Traktat stanowi, że liczba członków KR nie może przekroczyć 350...

Kompetencje Komitetu Regionów

Organ doradczy, zasięgnięcie jego opinii może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, opinie Komitetu nie mają charakteru wiążacego

Jest konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie oraz we wszelkich innych przypadkach, zwłaszcza gdy mają związek ze...

Europa jako region międzynarodowy – charakterystyka geopolityczna

Charakterystyka geopolityczna Europy. Europa jako region międzynarodowy wykształciła własne i niepowtarzalne cechy i odznaczała się dużym zróżnicowaniem. Sprzyjał temu czynnik geograficzny. Ten niewielki, w porównaniu z innymi kontynentami (10,5 mln. Km 2), ma w znacznej części (zachodniej i środkowej)...

Pojęcie i istota regionu międzynarodowego (regionalizmu)

Regionalizm wynika ze współzależności związanych z : położeniem geograficznym, systemem politycznym, rozwojem gospodarczym oraz historią , kulturą, językiem i religią. Głównymi podmiotami regionalizmu są państwa ale coraz części podmiotami stają się także organizacje międzynarodowe. W innej...