Tamta strona ciszy

Czytaj Dalej

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym. Oznacza to że istnieje możliwośc uzupełnienie niedostatecznych z punktu widzenia danego kraju wewnętrznych źródeł finansowania za pomocą zasobów zewnętrznych ( import...

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Groźba pojawienia się zarówno nowych wyrobów, jak i substytutów zależy od następujących elementów: atrakcyjności sektora mierzonej jego rentownością oraz stopą wzrostu popytu, wysokości barier wejścia, możliwości działań odwetowych ze strony producentów sektora 1 M.

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji.

Strony postępowania podatkowego

Strony w postępowaniu podatkowym mogą posługiwać się pełnomocnikami procesowymi, którymi może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W stronę fotografii socjologicznej

Wzięcie kobiety pod rękę (arm lock) czy objęcie za ramiona (shoulder hold) to typowe oznaki zawłaszczenia przez mężczy­znę, a ze strony kobiety sygnał oddania się męskiej opiece.

Podejście do motywowania od strony treści.

Następne to potrzeby przynależności, odnoszące się do procesów społecznych i obejmujące potrzebę miłości, przywiązania oraz akceptacji ze strony kolegów.

Podejście do motywowania od strony procesu

 

Podejście to koncentruje się na wyjaśnieniu, dlaczego ludzie wybierają pewne warianty zachowań do zaspokojenia swoich potrzeb i jak oceniają swoje zadowolenie po osiągnięciu tych celów.

a) Teoria oczekiwań.

Sugeruje ona, że motywacja zależy od dwóch czynników:

Od tego, jak silnie czegoś...

ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na...

Poezja futurystyczna - W stronę pieśni ludowej

W stronę ludowości podążał także Tytus Czyżewski – autor Pastorałek (1925).

Wymagania od strony klienta

 

Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości).

Klienci pragną mieć wybór produktów aby dokonać oceny i podjąć decyzje o

ich...

Uznanie międzynarodowe - Uznanie za stronę wojującą i za powstańców

Różnica między uznaniem za stronę wojującą i za powstańców: powstańcy nie mogą uzyskać statusu strony wojującej gdy nie spełniają kryteriów wyżej podanych; Konsekwencje prawne: powstańcy nie są uznani przez państwo uznające za przestępców czy piratów, zachowanie neutralności w stosunku do państwa wojującego.

Nurty myśli etycznej - Podejście od strony charakteru człowieka

O tym, czy jakiś czyn jest bądź nie jest etycznie pozytywny, decyduje charakter sprawcy czynu. Trzeba być dobrym, aby czyny były dobre.

Małżeństwo - Religijna i ceremonialna strona małżeństwa

Świętość więzów małżeńskich jest spotykana nie tylko w religii chrześcijańskiej i jest nie tylko przywilejem kultur wyższych. Siła wiążąca samego prawa jest wzmac-niana sankcją nadprzyrodzoną wywodzącą się z uroczystej, publicznie celebrowanej, duchowo i etycznie uświęconej...

Różne oblicza konsumpcji - W stronę konsumpcji trwałej, czyli ekologizacja konsumpcji

Konsumpcja masowa poza głębokimi zmianami, które spowodowała w sferze  życia społecznego, gospodarczego i kulturowego, w zdecydowany sposób wpłynęła również na środowisko naturalne. Jej rozwój i ciągła rozbudowa nie mogły nie spowodować olbrzymich skutków, które obserwować możemy w postaci...

Strony post sadowoadministracyjnego

Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, a zatem występują w nim 2 strony: skarżący- jest nim podmiot legitymowany do złożenia skargi do sądu administracyjnego; organ wykonujący AP, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.

Jak uzyskuje się status strony w postępowaniu administracyjnym

28 następuje w sytuacjach, w których wystąpić powinny odmienne przesłanki: a) w przypadku pierwszej normy odnoszącej się do ustalenia kręgu stron postępowania wszczynanego z urzędu: *prawo materialne ustanawia określony organ administracji publicznej jako właściwy w sprawie; * sprawa w której organ ten jest właściwy, może być załatwiona tylko przez wydanie decyzji; * istnieją podmioty, mające w ocenie organu administracji publicznej interes prawny ...

Uczestnicy i podmioty postępowania na prawach strony

KPA wymienia podmioty na prawach stron: Organizacja społeczna Które muszą spełniać dwa warunki: a)musi być to uzasadnione celami statutowymi organizacji b)musi istnieć potrzeba obiektywna ochrony interesu społecznego.

Sytuacja prawna strony w postęp. adm

Stroną może być każdy podmiot więc: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna bez względu na to czy ma osobowość prawną, dalej stroną może być organ administracji rządowej, gmina powiat, województwo (ale z rozdzieleniem sytuacji gdy sprawują one orzecznictwo) Osoba fizyczna od urodzenia może być podmiotem praw i obowiązków ustanowionych w prawie materialnym.

Strony i podmioty na prawach strony w postępowaniu administracyjnym

Reprezentacja stron – organ ma obowiązek dopilnowania, ażeby strona była w postępowaniu należycie reprezentowana.