Tamponada tylna

Czytaj Dalej

Więzadło podłużne tylne

Więzadło podłużne tylne (li-gamentum longitudinale posterius) leży na tylnej powierzchni trzonów kręgów wewnątrz kanału kręgowego.

Błona szczytowo-potyliczna tylna

Błona szczytowo-potyliczna tylna (membrana atlantooccipitalis posterior) jest wyższa i znacznie bardziej wiotka od przedniej, szczególnie w części środkowej. Biegnie ona od tylnego brzegu otworu wielkiego kości potylicznej do tylnego łuku kręgu szczytowego.

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka.

Mięsień zębaty tylny górny

zębaty tylny górny (m.

Mięsień zębaty tylny dolny

zębaty tylny dolny (m. Rozpoczyna się on od blaszki tylnej powięzi piersiowo-lędźwiowej na wysokości dziesiątego do dwunastego kręgu piersiowego i pierwszego — drugiego kręgu lędźwiowego.

Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

krzyżowo-guziczny tylny (m.

Mięsień prosty tylny większy głowy

prosty tylny większy głowy (m.

Mięsień pochyły tylny

pochyły tylny (ra.

Mięsień uszny tyłny

Włókna biegną równolegle do przodu i kończą sięw ścianie tylnej małżowiny (na wyniosłości muszli). uszny tylny i tylna połowa m. uszny tylny — gałąź n. uszny tylny nie występuje.

Grupa tylna mięśni przedramienia

Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną, składającą się z siedmiu mięśni, na dwie warstwy; powierzchowną i głęboką.

Mięsień piszczelowy tylny

piszczelowego tylnego oddaje naczynia piszczelowe przednie, które przez górny otwór błony międzykostnej przedostają się na stronę przednią goleni.

Powierzchnia tylna wątroby

Na lewym płacie wątroby, jak zaznaczono, nie rozróżniamy powierzchni tylnej i obie blaszki więzadła wieńcowego przylegają do siebie wzdłuż brzegu tylnego.

Zlepienie się trzustki z tylną ścianą brzucha

W dalszym ciągu rozwoju odcinek krezki grzbietowej żołądka, w którym układa się trzustka, zmienia swe położenie, zbliża się do tylnej ściany brzucha i wreszcie przylega do niej; blaszka tylna krezki zlepia się i zrasta w tej okolicy z otrzewną ścienną, w wyniku czego trzustka traci swe pierwotne, wewnątrzotrzewnowe umiejscowienie i wtórnie uzyskuje położenie zewnątrzotrzew-nowe.

Mięsień pierścienno-nalewkowy tylny

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni tylnej płytki chrząstki pierścieniowatej po obu stronach pośrodkowego grzebienia. Powierzchnia przednia mięśnia przylega do płytki chrząstki pierścieniowatej, powierzchnia tylna przykryta jest błoną śluzową gardła.

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny

U osoby żywej w postawie stojącej lub w położeniu na brzuchu przełyk jest znacznie bardziej oddalony od kręgosłupa, śródpiersie tylne między przełykiem a kręgosłupem, tzw.

Jama śródpiersiowa tylna

Jama śródpiersiowa tylna (cauum mediastinale posteńus) zawiera aortę zstępującą, żyłę nieparzystą i nieparzystą krótką, przełyk, tchawicę i jej rozdwojenie, oba nerwy błędne wraz z nerwem krtaniowym wstecznym lewym, częściowo nerwy trzewne, większy i mniejszy, oraz przewód piersiowy.

STOSUNEK NEREK DO TYLNEJ ŚCIANY BRZUCHA

Poniżej przepony powierzchnia tylna nerki przylega do mięśni tylnej ściany brzucha; 2) wąski przyśrodkowy pas podłużny przylega do mięśnia lędźwiowo-udowego, 3) środkowy, najszerszy do mięśnia czworobocznego lędźwi, 4) boczny wreszcie do rozcięgna początkowego (powięzi grzbietowo-lędźwiowej) mięśnia poprzecznego brzucha.

Płat tylny przysadki

Płat tylny ma początkowo utkanie nabłonkowe, później różnicuje się ono w tkankę glejową.

Ściana tylna przedsionka prawego

Powyżej ujścia żyły głównej dolnej między nim a ujściem żyły głównej górnej w ścianie tylnej przedsionka znajduje się guzek międzyżylny (tuberculum intemenosum 2), niekiedy bardzo słabo zaznaczony, wywołany pasmem mięśniowym.

Mięsień brodawkowaty tylny

brodawkowa tego, czy też z grupy tych mięśni struny ścięgniste odchodzą zarówno do przyśrodkowej części płatka tylnego zastawki, jak i do tylnej części płatka przegrodowego.