Tamponada przednia

Czytaj Dalej

Więzadło podłużne przednie

Więzadło podłużne przednie (ligamentum longitudinale anterius) biegnie na przedniej powierzchni trzonów kręgów.

Błona szczytowo-potyliczna przednia

Błona szczytowo-potyliczna przednia (membrana atlantooccipitalis anterior) jest rozpięta jako płaskie, dość mocne pasmo między częścią podstawną kości potylicznej a łukiem przednim kręgu szczytowego.

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne

Więzadło mostkowo-obojczykowe przednie i tylne (ligamentum sternoclaińculare anterius et posterius) biegnie w postaci silnych pasm nieco rozbieżnie na przedniej i tylnej powierzchni torebki stawowej od końca mostkowego obojczyka ku dołowi i przyśrodkowo do górnej części rękojeści mostka.

Więzadło krzyżowe przednie

Więzadło krzyżowe przednie (ligamentum cruciatum anterius), dłuższe od tylnego, odchodzi szerokim pasmem od powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego kości udowej w pobliżu jego brzegu tylnego; stąd biegnie skośnie do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, zwężając się i spłaszczając, i kończy się w polu międzykłykciowym przednim kości piszczelowej.

Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

krzyzowo-guziczny przedni (m.

Blaszka przednia albo głęboka

Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. Blaszka przednia łączy się z tylną bocznie od m.

Mięsień zębaty przedni

zębaty przedni współpracuje z m. zębaty przedni przyciska łopatkę do klatki piersiowej i w ruchu tym współpracuje z m. zębaty przedni jest pomocniczym mięśniem wdechowym.

Blaszka przednia brzucha

Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. W górnych dwóch trzecich częściach składa się ona z blaszki przedniej rozcięgna m.

Mięsień pochyły przedni

pochyły przedni (m.

Mięsień prosty przedni głowy

prosty przedni głowy (ra. prosty przedni głowy jest jedynym mięśniem z grupy przedkręgowych, który zachował swą pierwotną budowę z jednego miotomu.

Mięsień uszny przedni

uszny przedni (m.

Grupa przednia mięśni przedramienia

Grupa przednia jest to przeważnie grupa zginaczy, silniejsza od obu pozostałych.

Mięsień piszczelowy przedni

piszczelowy przedni w działaniu na staw skokowy dolny jest zarówno supinatorem, jak i pronatorem. piszczelowy przedni zbliża goleń do grzbietu stopy. piszczelowy przedni jest położony powierzchownie.

Ściana przednia żołądka

Tylko niewielka trójkątna część ściany przedniej żołądka między brzegiem przednim wątroby a lewym łukiem żebrowym (wzdłuż krzywizny większej) przylega bezpośrednio 3) do przedniej ściany brzucha (facies libera); nosi ona nazwę pola żołądkowego.

Brzeg przedni wątroby

Brzeg przedni (margo anterior) oddziela powierzchnie górną od dolnej.

Brzeg przedni płuca

Brzeg przedni (margo anterior) w odróżnieniu od tylnego jest cienki, prawie ostry.

Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni

Opłucna żebrowa w swej przedniej części wyściełającej chrząstki żebrowe i powierzchnię tylną mostka pod ostrym kątem przerzuca się ku tyłowi i przechodzi w opłucną śródpiersiową; przejście to za pośrednictwem kąta żebrowo-śródpiersiowego wytwarza lejkowatą szczelinę jamy opłucnej skierowaną bocznie i ku tyłowi — zachyłek żebrowo-sródpiersiowy przedni.

Jama śródpiersiowa przednia

Granica między jamą śródpiersiową przednią a przednią ścianą klatki piersiowej ma kształt dwóch trójkątów wierzchołkami skierowanych ku sobie: grasiczego i osierdziowego, z którymi zapoznaliśmy się poprzednio.

Powierzchnia przednia nerki prawej

Dolna część pówierzchni przedniej graniczy 4) ze zgięciem prawym okrężnicy — pole okrężnicze (area colica) i wreszcie u dolnego końca powierzchnia przednia przeważnie styka się na małej przestrzeni 5) z jelitem czczym — pole jelitowe (area jejunalis).

Powierzchnia przednia nerki lewej

Podobnie jak po stronie prawej również i do lewej nerki wzdłuż wąskiego pasma bieguna górnego przylega 1) nadnercze — pole nadnerczowe (area suprarenalis); poniżej i bocznie zamiast pola wątrobnego nerki prawej przylegają 2) żołądek — pole żołądkowe (area ventriculańs) oraz bardziej bocznic 3)...