Tampa Union Station

Tampa Union Station

Czytaj Dalej

Poland and European Union

I think that Poland should join to European Union. When we will join we will have much greater possibilities of development. Our country and his citizens will gain very much. UE will come to us new markets of sale for our household products. The borders will be gradually disappear, thanks to what we will be able to...

UNION JACK

(wym. jyniendżęk) Bandera, flaga brytyjska; ang. union 'związek; związkowy', Jack 'Jaś; marynarz; bandera'.

EVANGELISCH - CHRISTLICHE EINHEIT, L'Union Protestante Chrétienne

Francusko-niemieckie stowarzyszenie ewangelickie, powstałe 14 X 1920 w Moguncji dla umacniania pokoju i przyjaźni między Francją i Niemcami.

Inicjatorami byli ewang. duchowni Jules Rambaud z Francji i Walter Schmidt z Niemiec, którzy za cel przyjęli rozwijanie miłości w duchu Chrystusowym między...

FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

Międzynar. organizacja zrzeszającazbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowanaw Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojnyświatowej.

Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji ClemensaAnheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o...

Advantages & Disadvantages of Joining the European Union by Poland.

Not long ago Poland accessed to the Europe Union. This decision was very controversial, because this event have advantages and disadvantages. I will move this theme. One of the advantages is this, that Poland has received money from European Union. For it we can repair our roads and build new highways. This operation will improve communication. Next of major advantages is this, that we can simply go to the other Union country. We mustn?t use a passport to cross border of our ...

Life in Poland after the European Union accession

Poland has been a member of the European Union since May 2004. Both President Kwaśniewski and the government supported this cause. The only party opposed to EU entry was the populist right-wing League of Polish Families. Poles wanted to be in European Union and during the Referendum Outcome majority of Poles went to the polls and voted ?yes?. In our country there was a discussion about advantages and disadvantages of our accession to the EU. In my opinion there is more merits than defects ...

BSC (Base Station Controller)

BSC (Base Station Controller) - sterownik ulokowany wewnątrz sieci komórkowej, połączony z jednej strony z wieloma stacjami bazowymi BTS - przewodowo lub radiowo, a z drugiej z centralą MSC systemu komórkowego. Steruje przełączaniem kanałów (handover) oraz emisją mocy stacji ruchowych MS.

BSS (Base Station System)

BSS (Base Station System) - system bazowych stacji komórkowych obejmujący jeden sterownik BSC i wszystkie podległe mu stacjonarne stacje nadawczo-odbiorcze BTS konkretnej sieci komórkowej.

BTS (Base Transceiver Station)

BTS (Base Transceiver Station) - końcowa stacja nadawczo-odbiorcza sieci komórkowej GSM, kontaktująca się bezpośrednio z terminalami ruchomymi MS przez interfejs radiowy Um (pasma 900/1800/1900 MHz) - zwykle o dyskretnie regulowanej mocy nadajnika w zależności od odległości, zasięgu i zakłóceń...

DAS (Dual Attachment Station)

DAS (Dual Attachment Station) - szczególny rodzaj stacji roboczych włączanych bezpośrednio do podwójnego pierścienia sieci FDDI za pośrednictwem dwóch portów (A i B), bez korzystania z koncentratora DAC. Każda stacja DAS umożliwia połączenie z pierścieniem zarówno podstawowym, jak i dodatkowym. W...

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity)

IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) - międzynarodowy niepowtarzalny numer seryjny terminalu ruchomego, zapewniający jego identyfikację w sieci GSM. Numer nadawany nieodwracalnie przez producenta zawiera informację o producencie oraz typie aparatu ruchomego.

Znajomość numeru IMEI pozwala...

ITU (International Telecommunication Union)

ITU (International Telecommunication Union) - najstarszy i o najszerszym terytorialnie zasięgu działania Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (wyspecjalizowana agenda ONZ) - stanowiący organizację międzyrządową, powołaną w celu wspólnego ustalania procedurtele- komunikacyjnych, przydziału...

MS (Mobile Station)

MS (Mobile Station) - bezprzewodowy terminal ruchomy, czyli mobilny (bądź ruchoma stacja komunikacyjna) - utożsamiany głównie z telefonem komórkowym sieci radiowej (NMT, GSM, PCS, in.) lub telefonem bezprzewodowym typu DECT.

SAS (Single Attachment Station)

SAS (Single Attachment Station) - typowa stacja robocza włączana do sieci optycznej FDDI (także nazwa architektury takiej sieci) za pomocą pojedynczego pierścienia światłowodowego. Przyłączenie stacji do podwójnego pierścienia sieci FDDI (tor podstawowy i dodatkowy) dokonuje się wyłącznie za...