Tammela (Finlandia)

Tammela (Finlandia)

Czytaj Dalej

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd...

Europa Zachodnia w cieniu zimnej wojny (1945 - 1955) - „Finlandyzacja" Finlandii

 

Sytuacja krajów skandynawskich po wojnie była mocno zróżnicowana z uwa­gi na odmienność ich losów w okresie H wojny światowej. Najcięższa była sytuacja Finlandii. Kraj ten poniósł spore straty ludzkie (86 tyś. zabitych na niewiele ponad 3 min mieszkańców).

Po porozumieniu rozejmowym z ZSRR, W wyniku...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta

Państwo w Europie Pn. nad Zatokami Botnicką i FińskąM. Bałtyckiego; od 1284 prow. Szwecji; 1721 na mocy pokojuw Uusikaupunki (Nystad) i 1743 w T u r k u (szwedz. Abo) przyłączonodo Rosji część wsch. i pd. F., a 1809 na mocy pokojuw Porvoo (Borgâ) - całą F. j a k o autonomiczne WielkieKsięstwo F.;...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - RELIGIE PIERWOTNE

F. została zasiedlona w VIII tysiącleciuprz.Chr. po ustąpieniu lodowca; wierzenia i praktykirei. ujawniły się w kulturze ceramiki grzebykowo-dołkowej,przypisywanej ludności ugrofiń. (III tysiąclecie prz.C h r . ) ; związane były one z kultami myśliwskimi, które odgrywałydecydującą rolę (zwł. we...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - DZIEJE KOŚCIOŁA

Obejmują okres formowania sięchrześcijaństwa i jego terytorialnej organizacji oraz okreswspółistnienia Kościoła luterańskiego, kat. i prawosł. (okresnowożytny).

1. C h r y s t i a n i z a c j a - Ok. 1062 Adalbert, metropolitaBremy-Hamburga, wyświęcił dla Finów bpa Jana Ftiltin,nie wiadomo jednak, czy...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - LITERATURA

O jej charakterze decydowała historiakraju, który przez stulecia pozostawał w zależności polit,od Szwecji, a nast. od Rosji.

Najstarszą literaturę fiń. reprezentująlud. pieśni (runy) liryczne i epickie (zachowująctradycyjne metrum zmieniały formę i tematykę), a takżelegendy, które mimo iż zdradzają...

FINLANDIA, Republika Fińska, Suomen Tasavalta - SZTUKA SAKRALNA

Zapoczątkowana chrystianizacjąkraju, rozwijała się w kręgu kultur zach. i wsch., przeobrażającich impulsy w duchu rodzimej twórczości ludowej.

1. W  o k r e s i e  ś r e d n i o w i e c z a - Z zabytków architekturysakr. przetrwały jedynie obiekty kamienne - k a t e d r aw Turku z XIII-XV w. i kilka...

Status prawny Wysp Alandzkich i nowe elementy ich relacji z Finlandią (kwestie sporne)

Wyspy Alandzkie – podstawowe informacje Wyspy Alandzkie (fiń. Ahvenanmaa, szwedz. Åland) są niewielkim archipelagiem leżącym na Morzu Bałtyckim u wrót Zatoki Botnickiej składającym się z około 6500 wysp i skalistych wysepek, (z których ok. 6400 posiada powierzchnię powyżej 3000 m²) zajmujących niewielki obszar 1505 km². Największą z nich jest Åland, zajmująca ponad 70 % powierzchni lądowej całego archipelagu, zamieszkiwanej przez 90 % całej ludnościowej populacji ...

Szwecja i Finlandia

Szwecja, w ocenie historyków kraj, który najmniej potrzebował reformy z wszystkich krajów zachodniegochrześcijaństwa, zaczęła przyjmować reformację w okresie kształtowania swej państwowości, niezależnejod Danii. Surowe represje króla duńskiego (krwawa łaźnia sztokholmska), za bunt przeciw...

ABO, m. w Finlandii (dz. Turku)

Gdzie 9 IV 1812 został podpisany traktat między carem Aleksandrem I a szwedz. następcą tronu, Bemadottem. Przewidywał on, że Szwecja otrzyma Norwegię, jeśli zaatakuje sprzymierzoną z Napoleonem Danię i pośle swe wojska do płn. Niemiec. Na mocy tego traktatu Szwecja podjęła w 1813 wojnę z Francją.

FREDRIKSHAMN, m. w płd.- wsch. Finlandii (dz. Hamina)

Gdzie 17 IX 1809 podpisany został traktat pokojowy kończący wojnę Szwecji z Rosją. Szwecja utraciła Finlandię, zajętą przez Rosję w 1808, oraz Wyspy Alandzkie.