Tambura (instrument)

Tambura (instrument)

Czytaj Dalej

Instrumenty kompensujące ryzyko walutowe

Przyspieszające i opóźniające płatności.

Mają na celu korygowanie terminów wpływów i płatności. Przyspieszenie i opóźnienie płatności można wykorzystać w wewnętrznych transakcjach przedsiębiorstw, a nie w obrocie z innymi partnerami. Umożliwiają one zarządzanie pozycją gotówkową i...

Instrumenty polityki dystrybucji

W zespole instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów możnawyróżnić dwa podstawowe elementy:

kanały dystrybucji,

logistykę marketingową związaną z dystrybucją fizyczną.

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały dystrybucji

Są podstawowym elementem dystrybucji towarów obejmu-jącym doprowadzenie ich do hurtowni i punktów sprzedaży detalicznej oraz ofero-wanie ostatecznym nabywcom.

Jest to struktura komórek organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych instytucjiuczestniczących w sprzedaży produktu na rynku lub sieć osób i organizacji...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał bezpośredni

Nazywany również zeropoziomowym, jestnajkrótszym kanałem dystrybucji. Składa się z producenta sprzedającego bezpośrednio finalnemu nabywcy.

Podstawowymi formami sprzedaży bezpośredniej są:

- sprzedaż bezpośrednio w domu klienta,

- organizacja promocyjnych spotkań w domach,

- sprzedaż wysyłkowa...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał jednopoziomowy

Składa się z jednego pośrednika, którym jest detalista.Detalista przyjmuje na siebie większość czynności handlowych. Występują tutaj różne formy pośrednictwa w handlu detalicznym (sklepy, domy towarowe, supermarkety itp.). Producent traci kontrolę nad towarem gdyż kanał się wydłuża. W takim...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanał dwupoziomowy

Obejmuje dwóch pośredników. Jest to najdłuższy kanał dystrybucji, najczęściej występujący w obrocie dobrami konsumpcyjnymi trwałego użytku.

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały konwencjonalne

Charakteryzuje je swoboda organizacji przepływu, strumienie tworzone są przez niezależne podmioty. Uczestnicy takiego kanału zawierają między sobą transakcje, negocjując każdorazowo warunki. Po realizacji transakcji powiązania zanikają. Cechą charakterystyczną jest to, że każdy kolejny pod-miot w...

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały zintegrowane pionowo

Powstają wówczas gdy producent przejmie funkcje handlu hurtowego lub uruchomi własną sieć detaliczną. Charakterystycznącechąjest to, że uczestnicy ich chcą wzajemnych zależności. Funkcjonuje on w układzie kooperacji organizacyjnej lub finansowej opartej na podporządkowaniu hie-rarchicznym...

Instrumenty zarządzania finansami

 

Są to szczegółowe techniki, które pozwalają dostarczyć właściwych informacji do zarządzania firmą. Jednym z głównych instrumentów jest rachunkowość, której zadanie polega na rejestrowaniu operacji gospodarczych i na podstawie wyników liczbowych pozwolić uzyskać ocenę wyników finansowych...

Jakie instrumenty marketingowe wykorzystał w swojej strategii browar Millera ?

 

Do owych segmentów rynku zastosował on strategię pozycjonowania produktu. Do każdego segmentu dostosował odpowiedni „produkt”. Wyeksponował atrybuty danego piwa np. piwo niskokaloryczne lub butelki 7-uncjowe. Zwrócił uwagę na jakość – piwo „Lowerbrau” dla smakoszy, czy użytkownika , konsumenta danego...

Instrumenty polityki zatrudnienia.

 

W działalności państwa na rynku pracy można wyodrębnić część "pasywną' mającą na celu łagodzenie ekonomicznych skutków bezrobocia dla doświadczających go osób oraz część "aktywną", której zadaniem jest zmniejszenie liczby bezrobotnych.

Najważniejszą formę pomocy dla bezrobotnych w ramach...

Podstawowe instrumenty motywowania pracownika do pracy.

 

Motywowanie (pobudzanie) do pracy polega na stwarzaniu sytuacji nęcących lub przymusowych poprzez stosowanie:

określonych zachęt bądź to materialnych (płace, premie, nagrody), bądź niematerialnych (podziękowanie, prośba, pochwala, namowa),

środków przymusu (nakazów, dyrektyw, gróźb...

Dobór instrumentów motywowania

 

Konstrukcja bodźców powinna spełniać następujące warunki:

1. Stawiane pracownikowi najemnemu cele powinny być współmierne do oczekiwanego wynagrodzenia; 2. Kierownik musi mieć umiejętności i wolę rzetelnego oceniania stopnia realizacji celu przez pracownika najemnego i w zależności od stopnia...

W procesie dystrybucji produktów wykorzystuje się dwa podstawowe instrumenty

1) kanały dystrybucji

2) logistyka

Kanał dystrybucji – wg. Sterna i El-Ansary’ego „ Kanały marketingowe mogą być postrzegane jako zbiór wzajemnie zależnych od siebie organizacji, współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub...

Język - instrument idei

Kiedy myślimy, posługujemy się skrótami, skojarzeniami, wskaźnikami pewnych skomplikowanych stanów czy zjawisk. Korzystamy przede wszystkim z różnych znaków. Kiedy słyszymy grzmot, przewidujemy, że nadchodzi burza, kiedy pies warczy i wyszczerza kły, boimy się, że zaatakuje, kiedy widzimy, że płytka na...

Instrumenty polityki pieniężnej stosowanej przez NBP

Do instrumentów polityki pieniężnej zaliczono:

gromadzenie obowiązkowych rezerw bankowych

udzielanie bankom kredytu refinansowego

udzielanie kredytu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

przyjmowanie od banków weksli do dyskonta i redyskonta

wprowadzanie szczególnych ograniczeń do...

POJĘCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO; JEGO ZADANIA I INSTRUMENTY. INSTYTUCJINALIZACJA PROCESU PLANOWANIA

PLANOWANIE to celowa działalność władcza, polegająca na kształtowaniu przyszłości zgodnie z celami i ideałami społecznymi wyrażanymi przez władzę panującą. Nie należy utożsamiać planowania z prognozowaniem przebiegu samych procesów ekonomicznych. Dlatego wydziela się planowanie;...

Instrument oddziaływania państwa na gospodarkę

Istnieje wiele możliwości oddziaływania państwa na gospodarkę:

- aktywny wpływa na przebieg koniunktury za pomocą wydatków z budżetu: (ogólnopaństwowe – obrona i administracja, ogólnospołeczne – kultura i oświata).

Państwo nakręcając koniunkturę poprzez powiększanie wydatków z budżetu, świadomie...