Tambora (lud)

Czytaj Dalej

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

1. RENESANS

a) Jan Kochanowski “Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

a) Jan Kochanowski “Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na wsi, ukazuje w...

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w litaraturze polskiej.

1. RENESANS

a) Jan Kochanowski „Pieśń świętojańska o sobótce”

Kochanowski wykorzystuje tradycyjne święto ludowe - Sobótka - obchodzone najczęściej w noc letniego przesilenia (z 23 na 24.VI), podczas którego są palone ognie, dziewczęta puszczają wianki na wodę. Autor pochwala też życie ludzi na...

Pierwotne ludy koczownicze

Nie w samej tylko Mezopotamii i dolinie Nilowej osiadali ludzie celem uprawy roli i zakładania miast w okresie między 6000 a 3000 przed Chr. Wszędzie tam, gdzie istniały możliwości irygacji i całoroczny dostatek pożywienia, ludzie zamieniali niepewność i trud  łowów i wędrówek na spokój  życia...

Pierwsze ludy żeglarskie

Pierwsze łodzie i statki musiały wejść w użycie jakieś 25 lub 30 tysięcy lat temu. Najpóźniej już w początkach okresu neolitycznego człowiek wiosłował po wodzie w wydrążonym pniu drzewa lub na wypełnionej powietrzem skórze. Łódź z plecionki, pokryta skórą i zapuszczona smołą, była używana w...

Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

W nowej przestrzeni życiowej jakiej doświadczyło się we wspólnocie wiary zasadniczą rolę odegrał biblijny termin “Lud Boży”. W pełnej przeobrażeń historii narodu Izraela ta życiowa przestrzeń coraz bardziej stawała się także i teologicznie określoną rzeczywistością. O ile stała pomoc i...

W jaki sposób Wyspiański przedstawił w "Weselu" inteligencję i lud?

W dramacie Wyspiańskiego weselna rozśpiewana chata urasta do symbolu Polski. Dokonuje się w tej chacie przymierze narodowe, ma spełnić się wizja romantycznego poety Zygmunta Krasińskiego, który w "Psalmach przyszłości" propagował doskonalenie się, cierpienie, sojusz szlachty z ludem oparty na zasadach...

Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

- obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

- cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

- system despoti totalitarnych i...

Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu

Wielu uczonych określa mianem sług państwa zasadniczą rolę urzędników instytucji publicznych w życiu społecznym. Równie często uważa się ich za sługi ludu lub narodu. Natomiast dla Hegla urzędnicy są sługami obiektywnego rozumu, idei absolutnej, obecnego w społeczeństwach ludzkich ducha...

Udział Polaków w europejskiej Wiośnie Ludów

Pod koniec pierwszej połowy XIX stulecia, na terenie Starego Kontynentu miały miejsce rewolucyjne wydarzenia, wyraźnie rysujące się na tle historycznym. Określamy je wspólnym mianem Wiosny Ludów. Wydarzenia te w znacznym stopniu zdeterminowały dalsze losy, zarówno całej Europy, jak i poszczególnych jej...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa...

Wierzenia starożytnych Rzymian - Wierzenia ludów cesarstwa rzymskiego

Rozmaite społeczności czciły własnych bogów, wedle własnych ukształtowanych przez odległe pokolenia wzorów. Władze rzymskie nie próbowały interweniować w tę dziedzinę, gdyż dla człowieka starożytności narzucanie własnych wierzeń innym ludom było czymś obcym jego sposobowi myślenia. Początkowo...

WIOSNA LUDÓW W EUROPIE

W połowie XVlll w. Francja dominowała w dziedzinie kultury . Z jednej strony przyswajali sobie osiągnięcia angielskie , z drugiej na twórczo je przekształcali . Do osób najbardziej znanych z tego okresu zaliczamy WOLTERA - nowatorskie opisywanie . Interesował się historią - ostro przeciwstawiał się...

Wiosna Ludów w Europie - Przyczyny wybuchu i początek rewolucji europejskich

Fala wydarzeń rewolucyjnych w latach 1848 - 1849, nazywana Wiosną Ludów, obejmowała występujące w Europie ruchy o niejednolitym podłożu oraz charakterze. Generalnie były to wystąpienia burżuazyjno - liberalne, gdzieniegdzie republikańskie, a w znacznym stopniu narodowowyzwoleńcze. Burżuazja domagała...

Wiosna Ludów w Europie - Początki Wiosny Ludów w Europie

12 stycznia 1848 Włochy:

- rewolucja w Palermo na Sycylii, żądanie przeprowadzenia liberalnych reform oraz uniezależnienia Sycylii od Królestwa Neapolu 22 - 25 lutego 1848 Francja

- rząd odmawia republikanom zgody na publiczny bankiet, protestacyjne demonstracje zmieniają się w rozruchy

- starcia i...

Wiosna Ludów w Europie - II Republika we Francji

Po zwycięstwie opozycji upadła monarchia Ludwika Filipa I. Pod naciskiem ulicy, nowo utworzony Rząd Tymczasowy proklamował w lutym 1848 roku republikę. W dziejach Francji była to II Republika. Ogłoszono wolność prasy i zgromadzeń, zniesiono karę za przestępstwa polityczne, wprowadzono powszechne prawo...

Wiosna Ludów w Europie - Powstanie II Cesarstwa

Rok po zamachu stanu, 2 grudnia 1852 roku, Bonaparte ogłosił wskrzeszenie cesarstwa i przybrał tytuł Napoleona III.

Przez cztery lata po obaleniu monarchii lipcowej, po starciach robotników z wojskiem na ulicach Paryża (powstanie czerwcowe 1848 ), dziedziczne cesarstwo zastąpiło republikę. Drugie...

Wiosna Ludów w Europie - Droga Francji od II Republiki do Drugiego Cesarstwa

Wiosna ludów 1848 rok II Republika 1848 rok Cesarstwo 1852 - 1870

Powstanie lutowe ( 22 - 24 luty 1848 roku ) Rząd Tymczasowy:

-ogłasza wolność zgromadzeń i prasy tworzy warsztaty narodowe dla robotników Konstytucja - 4 listopada 1848 roku Jednoizbowy parlament.

Władza wykonawcza: prezydent wybierany na...

Wiosna Ludów w Europie - Wiosna Ludów we Włoszech

Również państewka włoskie ogarnęła rewolucja, a władcy Królestwa Neapolu, Toskanii i Piemontu, pod naciskiem ulicy wprowadzili ograniczone reformy liberalne. Potęgował się entuzjazm dla sprawy zjednoczenia Włoch. Dla urzeczywistnienia tego celu trzeba było podjąć walkę z oddziałami austriackimi...