Tajne komplety

Tajne komplety

Czytaj Dalej

GESTAPO (Geheime Staatspolizei) - tajna policja państwowa

Niemiecka tajna policja państwowa utworzona w 1933 r. Pierwotna nazwa brzmia­ła Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) - Urząd Tajnej Policji Państwowej.

Tajne związki w Królestwie Polskim

Należy zaznaczyć , że wolnomularstwo , chociaż tajne , było organizacją legalną . wywieziony do Rosji i przebywał w więzieniach do końca życia jako tajny więzień caratu .

Zasada tajnego głosowania w prawie wyborczym

Przewiduje się obowiązek tajnego głosowania .

XX zjazd KPZR i główne tezy tajnego referatu Chruszczowa

- Wśród uczestników pojawili się także przedstawiciele PZPK, przemówienie miało być tajne, a wg pana Lebiody za sprawą Polaków stał się „ tajny w wymiarze światowym”.

TAJNE STOWARZYSZENIA

Tajne stowarzyszenia w społeczeństwach rozwiniętych pojawiają się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy słabnie równowaga społeczna, nasilają się konflikty i występuje dezorganizacja społeczna.

Tajne organizacje polityczne 1789 - 1870

Tajne stowarzyszenia w omawianych latach były modne.

TUGENDBUND (Liga Cnoty), tajny związek antynapoleoński, założony wiosną 1808 w Królewcu

Jego celem było krzewienie ducha prus. patriotyzmu i przeciwdziałanie postanowieniom upokarzającego traktatu pokojowego z Tylży. Związkiem kierował Komitet Sześciu. Napoleon, dowiedziawszy się o istnieniu związku, wymusił na Fryderyku Wilhelmie III jego rozwiązanie. T. odrodził się wiosną 1813 i...