Tajemnica

Czytaj Dalej

Tajemnica bankowa

Nie można wykluczyć, że tajemnica bankowa pokrywać się będzie nie tylko z innymi tajemnicami zawodowymi (tajemnica radcowska, do której przestrzegania zobowiązani są radcowie prawni obsługujący bank, czy tajemnica maklerska), ale także z tajemnicą państwową.

TAJEMNICA

Rzecz tajna, której nie wolno, nie należy rozgłaszać, która nie powinna wyjść na jaw; wiadomość, której ujawnienia zakazuje prawo, jak tajemnica państwowa, wojskowa, korespondencji; tajemnica, której ujawnienia zakazuje etyka zawodowa, jak tajemnica lekarska (łac.

Tajemnica bankowa

Prawo klienta do tajemnicy jest nie zbywalne w tym sensie, iż strony nie mogą umówić się z góry, że klient z tego prawa zrezygnuje (innym zagadnieniem jest zgoda klienta banku na udostępnienie innym osobom wiadomości objętych tajemnicą bankową).

Szczególne prawa i obowiązki banków - tajemnica bankowa, moc prawna dokumentów bankowych, bankowe tytuły egzekucyjne i inne szczególne prawa i obowiązki

Banku nie obowiązuje zachowanie tajemnicy wobec stron umowy. Żądanie dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową może być dla banku wiążące tylko wówczas, gdy pochodzi od podmiotu, któremu ustawa daje tę gwarancję.

TAJEMNICA

—> Misterium (2, zwłaszcza be); mówi się o tajemnicach wiary i te dzieli się na takie, których bądź to samo istnienie, bądź też istnienie i natura są dla rozumu ludzkiego niedostępne

Tajemnica

Tajemnicza rzeczywistość Boga, chociaż została nam objawiona w Chrystusie, przekracza ludzki rozum i ludzkie pojmowanie. W wieku XIX Sobór Watykański I (DH 3015-3020; ND 131-136), Matthias Scheeben (1835-1888) i inni mówili o objawieniu tajemnic i prawd Bożych (w liczbie mnogiej!

Tajemnica państawowa

OCHRONA PRAWNIE CHRONIONEJ TAJEMNICY NA PRZYKŁADZIE TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ Tajemnica państwowa to termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.

TAJEMNICA LEKARSKA

Szczególnym rodzajem tajemnicy jest tajemnica wobec samego chorego; często zadawane jest pytanie, czy lekarz powinien powiadamiać chorego o jego ciężkiej, nieuleczalnej chorobie.

Znaczenie tajemnicy Jezusa Chrystusa dla całej teologii

Bóg w Jezusie Chrystusie jest rzeczywiście najgłębszą tajemnicą. W tym kontekście kategoria „paradoksu” wydaje się być najstosowniejszym środkiem poznawczego zgłębienia tajemnicy Jezusa Chrystusa.

Prawo do tajemnicy komunikowania się i nienaruszalność mieszkania

49 stanowi, że zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Mieści się w nim tajemnica korespondencji, tajemnica rozmów telefoniczn6ych, a także innych form przekazu.

Tajemnica zła

Tajemnica Boga, który mimo że jest nieskończenie dobry i wszechmocny, pozwala na tak wiele grzechów, cierpień i innych trudnych spraw w naszym świecie. do Chrystusowego poddania się tajemnicy zła przez śmierć na krzyżu, c. tajemnica, teodycea, teologia apofatyczna.

Obowiązek tajemnicy

Stosowano tajemnicę również wobec katechumenów, przy czym dodatkowym motywem byłorozbudzenie w nich pragnienia pełnego wtajemniczenia w prawdy wiary i życie Kościoła. Obowiązek tajemnicy rozpowszechniono w IV wieku istosowano jeszcze w V wieku.

Tajemnica zawodowa

Wiadomość nie stanowiąca tajemnicy państwowej - ważna dla interesów państwa, z którą pracownik zapoznał się w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Wiadomości stanowiące tajemnicę służbową określa się jako "poufne".

KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO

KATECHIZM O TAJEMNICACH RZĄDU POLSKIEGO, jaki był około roku 1735 napisany przez j. Rząd polski w tajemnicach odkryty, jak.

Tajemnice różańca

Elżbiety III - Narodzenie Jezusa IV - Ofiarowanie w świątyni V - Znalezienie w świątyni Tajemnice bolesne we wtorki i piątki I - Modlitwa w Ogrójcu II - Biczowanie III - Cierniem ukoronowanie IV - Droga Krzyżowa V - Śmierć na Krzyżu Tajemnice chwalebne się w środy i niedziele I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa II - Wniebowstąpienie III - Zesłanie Ducha Świętego IV - Wniebowzięcie Maryi V - Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się

Konstytucyjna ochrona wolności tajemnicy komunikowania się. Wolność i tajemnica komunikowania się należy do wolności i praw osobistych zawartych w rozdziale II Konstytucji RP z 1997 r.

TEOLOGIA DOGMATYCZNA - Tajemnica wcielenia

O słudze Bożym, który przez swoje cierpienie ocali lud Iż 42, 1-7; 49, 1-9 We wszystkich tych proroctwach pozostawało tajemnicą, kim będzie ten Zbawiciel, przedstawiony jako potomek ludzi, ale o cechach ponad ludzkich.

ISTOTA BOGA. ABSURD CZY TAJEMNICA?

Wiemy jednak, że przy takiej powszechnej nieracjonalności, wewnętrznej sprzeczności, anarchii bytowej wszelkie przedsięwzięcia poznawcze są niecelowe i niemoŜliwe; pozostaje uznanie dąŜeń typowo ludzkich za dziwaczne nieporozumienie, ten sposób dochodzimy do stwierdzenia,  Ŝe podyktowane danymi doświadczenia rozróŜnienia dotyczące bytu (jako bytu) doprowadzą ostatecznie do dysjunkcji: albo uznamy istnienie Boga (którego sposób istnienia i ...

Przestępstwa komputerowe naruszające tajemnicę komunikowania się

Przestępstwa komputerowe naruszające tajemnicę komunikowania się „Określenie „przestępstwa komputerowe” uważa się za pewien zbiór pojęciowy przestępstw, których wspólną cechą jest występowanie w nich komputerów, informacji zdigitalizowanej, ścisłe powiązanie z funkcjonowaniem elektronicznego przetwarzania danych.

Tajemnice kosmosu odkrywane przez współczesne cywilizacje

Dawniej podsycali ją astronomowie , wypatrując tajemniczych kanałów . ( ślady mikroorganizmów ) Historia badania Marsa to pasmo niepowodzeń o nad wyraz tajemniczych przyczynach .