Szyk liniowy

Szyk liniowy

Czytaj Dalej

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Klasyczne struktury liniowe w praktyce, więc nie są często stosowane, kierownicy, bowiem nie mogą sprawnie zarządzać bez kompetentnej pomocy specjalistów.

Struktura sztabowo - liniowa zarządzania

Charakterystyczną cechą struktury sztabowo-liniowej są pomocnicze organy funkcjonalne (sztaby) przy zachowaniu jednoosobowego bezpośredniego kierownictwa i jedności wydawania poleceń przez kierowników liniowych.

Struktura liniowo - sztabowo - funkcjonalna

Odznacza się tym, że w ramach zasadniczej struktury o charakterze liniowym kierownik korzysta z pomocy organów sztabowych i funkcjonalnych komórek specjalistycznych (np.

Modele programowanie liniowego, kolejek, symulacyjne, prognozowanie i inne.

Modele programowania liniowego uważa się za normatywne, gdyż umożliwiają wyszukanie rozwiązań optymalnych. Programowanie można stosować do problemów, które da się wyrazić w postaci zależności liniowych, czyli wprost proporcjonalnych.

Struktura liniowa

Właściwe funkcjonowanie struktury liniowej wymaga zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych specjalistów o szerokim przekroju specjalności i wysokich umiejętnościach menedżerskich.

Strategie lateralne i liniowe

Na podstawie powyższych wymiarów powstała macierz o czterech strategiach sukcesu rynkowego – dwie liniowe i dwie lateralne. Liniowe polegają na lepszym wdrażaniu tego, co już istnieje na rynku, z lateralne na tworzeniu innowacji, zrobieniu czegoś inaczej, niż konkurenci.

A. SORIA, MILUTIN I MIASTO LINIOWE

Koncepcja miasta liniowego (Milutin) ;kolej była dominującym środkiem komunikacji, w ZSRR próbował to ulepszyć Milutin.

Charakterystyka klas okrętów I Wojny Światowej - Okręty liniowe

Chodzi ty przede wszystkim o bitwę Cuszimską, która zre-wolucjonizowała poglądy na temat budowy okrętów liniowych i nie tyl-ko. Okręty liniowe, jako że ich głównym przeznaczeniem była walka z okrętami tej samej klasy, musiały być bardzo dobrze uzbrojone i opancerzone.

Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

bo - stała regresji

bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

Dwa przykłady, w których może być zastosowana analiza liniowej regresji prostej

Liczba prosiąt a wiek świni.

Wielkość plonu a wielkość nawożenia azotem

Napisać ogólną postać liniowej funkcji regresji wielokrotnej dla 4 zmiennych przyczynowych

Y= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 – dla populacji

y= b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4 – dla próby

Podać 2 przykłady zastosowań liniowej regresji prostej

Analiza regresji wielokrotnej służy do badania ilościowej zależności między zmienną przyczynową (X) a średnią zmiennej skutkowej (Y)

- np. badanie zależności mleczności krów od rodzaju paszy

Jaką postać liniową ma współczynnik regresji, gdy współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji wynosi 0 to nie ma zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, a wykresem funkcji regresji są wszystkie punkty układu współrzędnych.

Co to jest liniowa funkcja regresji?

Najczęściej spotyka się liniowe funkcje regresji, ale dane mogą czasem wymagać dopasowania funkcji nieliniowej.

Kiedy mówimy, że między cechami występuje korelacja liniowa?

Jeżeli układają się wzdłuż prostej, która jest wykresem liniowej funkcji rosnącej, to wskazuje to na istnienie liniowej korelacji dodatniej; jeżeli układają się wzdłuż prostej, która jest wykresem funkcji liniowej malejącej – istnieje liniowa korelacja ujemna.

Jakie własności ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona - rxy?

- może być stosowany tylko dla cech mierzalnych; dane dotyczące tych cech mogą być uporządkowane zarówno w szeregu szczegółowym jak i w tablicy korelacyjnej; - ocenia zarówno kierunek i jak i siłę (natężenie) korelacji liniowej między cechami - dodatni znak współczynnik wskazuje na istnienie współzależności dodatniej, ujemny – ujemnej - im wartość tego współczynnika jest bliższa 1 tym zależność korelacyjna ...

Jaki związek łączy współczynnik korelacji liniowej Pearsona i współczynniki regresji?

Obydwa współczynniki regresji mają zawsze taki sam znak i taki sam znak ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wyznaczony dla badanych cech Gdy rxy = 1 korelacja zachodząca miedzy zmiennymi jest doskonała, dodatnia (obie linie regresji wznoszą się i pokrywają).

Podaj definicję złożoności liniowej algorytmu

Oznaczenie złożoności liniowej: F(N)=O(N).

SZTABOWE I LINIOWE JEDNOSTKI W STRUKTURACH ADM.

Model liniowy – polega na takim systemie organizacji, której głównym celem jest zdobywanie i ustalanie niezbędnych informacji i podstaw kształtujących ostateczną treść rozstrzygnięcia.

Od czego zależy nieliniowy przebieg krzywych kosztu całkowitego w krótkim okresie?

Jego nieliniowy przebieg wynika z prawa malejącego prawa produktu marginalnego po przekroczeniu pewnej wartości nakładu zmiennego czynnika produkcji.