Szybkość

Szybkość

Czytaj Dalej

Cechy motoryczne człowieka - szybkość.

Cechy motoryczne są to właściwości charakteryzujące czynności narządu ruchu człowieka. Wykonanie określonego ruchu wymaga : odrębnego sposobu wykonania go, oraz zaangażowania pewnych możliwości, „zdolności” wykonania tego ruch w sposób jak najbardziej doskonały. Tę doskonałość formy ruchu osiąga się przez opanowanie techniki danego ćwiczenia , oraz dzięki pewnym cechom motorycznym które posiada ćwiczący. Cechy motoryczne są określane jako wielkości ...

Szybkość reakcji chemicznych

Reakcje chemiczne przebiegają z bardzo różnymi szybkościami. Na przykład po zmieszaniu roztworu azotanu srebra z roztworem chlorku sodowego wytrąca się natychmiast chlorek srebra. Reakcja ta przebiega do końca tak szybko, że nie można prześledzić różnych jej stadiów. Jeśli natomiast zmieszamy gazowy...

Szybkość modulacji (baud rate)

Szybkość modulacji (baud rate) - inaczej bodowa szybkość transmisji szeregowej dla sygnałów o dyskretnym przebiegu czasowym. Szybkość bodowa równa jest szybkości zmiany stanów znamiennych modulacji, a każda taka zmiana może przenosić informację o określonej długości (liczbie bitów większej od...

Maksymalna szybkość skracania mięśnia

Jednym z głównych celów treningu zmierzającego do poprawy mocy maksymalnej powinno być uzyskanie przyrostu maksymalnej szybkości skracania mięśni (Vmax) na drodze przekształceń włókien typu I w typ IIX, Vmax włókien typu IIX jest bowiem około 10 razy wyższa niż włókien typu I. Jednakże taka...

Wpływ cech produktu na szybkość akceptacji innowacji

Szybkość akceptacji innowacji jest uzależniona od cech charaktery żujących dana innowację. Niektóre produkty są akceptowane natychmiast (np. frisbees - plastikowe talerzyki do gry na wolnym pow ietrzu - przyp. tłum.), podczas gdy inne w ymagają długiego czasu dla uzyskania akceptacji (np. samochody z...

Szybkość transmisji (bit rate)

Szybkość transmisji (bit rate) - inaczej przepływność binarna, określa liczbę przesyłanych bitów informacji dwójkowej w czasie 1 s przez kanał telekomunikacyjny, przy wymaganej i ustalonej stopie błędu.

Dla różnych aplikacji dopuszcza się różne stopy błędu transmisji. Maks., teoretyczna szybkość...

Zasada szybkości i prostoty postępowania adm.

Dotyczy tego art. 12 kpa. Zasada ta wnioskuje, aby w celu załatwienia sprawy organy administracji podejmowały szybkie i wnikliwe działania poprzez najprostsze dostępne środki. Sprawy bez dowodów, wyjaśnień, informacji powinny być załatwiane niezwłocznie. Szybkość nie może wpłynąć na odstępstwa od...

Cechy nabywców instytucjonalnych a szybkość akceptacji innowacji

Organizacje nabywające produkty, także różnią się między soba. pod względem gotowości akceptacji innowacji. Tak więc, twórca nowej metody nauczania chciałby zidentyfikować szkoły, które są skłonne ją zaakceptować. Producent nowego sprzętu medycznego chciałby dotrzeć do szpitali odznaczających...