Islamu sztuka, sztuka muzułmańska

i uważana za królową sztuk i rękodzieła, sztuka książkii pisma: kaligrafia, iluminatorstwo, introligatorstwoi związane z nimi formy i techniki zdobnicze.

SZTUKA

Victora Cousin; sztuka czysta, hasło kierunku w sztuce, sprzeciwiającego się stosowaniu w ocenie dzieła sztuki kryteriów pozaartystycznych, rozumiejącego sztukę jako cel sam w sobie, jako służbę celom estetycznym.

ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

Formy: klasyczny mecenat, polit państwa, rynek i sponsoring ▪ jeśli żadna nie dominuje- jest najbardziej harmonijny i wydajny ▪ wymaga pokonania przez wytwór dystansu- przestrzennego, społ, kult, hist Funkcje krytyki art- wyj zw sztuki z kulturą i życiem społ, z potrzebami społ, wart w danej kulturze, wprowadzać sztukę do świadomości społ Zarzuty wobec krytyki art: brak wnikliwości, pobieżność, brak wyraźnych kryteriów ocen, niechlujstwo ...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

nadal w sztuce1. sztuki renesansu propagowałkról. w Walencji, zdobyta sztuka Leonarda da Vinci (jego uczeńFernando Yańez de la Almedina i Fernando de Llanos tworzyliod 1506 do gl.

Sztuka powojenna

Wizja człowieka Obok ekspresjonizmu abstrakcyjnego, triumfy święciła zapomniana już sztuka figuratywna, czyli sztuka przedstawiająca postacie i przedmioty.

BAROK - W SZTUCE SAKRALNEJ

we wszelkich okresachbądź przez wyznaczenie sztuce barokowej szczególnego miejscaw schemacie rozwoju hist, sztuki (po etapie klasycznym), bądźprzez przyjęcie jej jako jednej z możliwych kategorii stylowych;odnajdywano przeto zjawiska „barokowe" w kulturze staroż.

BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA - GENEZA i DZIEJE

do końca okresu przedmongolskiego)i mieściły się w ramach wielkiej sztuki bizant. Kalinowski, Sztuka Słowian po przyjęciu chrześcijaństwa w zasięgu sztuki bizantyjskiej, w: Mały słownik kultury dawnych Słowian, Wwa 1972, 621-628; C.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

, przy wpływie sztuki najeźdźców germ, oraz sztukiiryjskiej i koptyjskiej; jej architektura nacechowana różnorodnościąplanów (także c e n t r .

GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

jest bardzosłabo znana (najwięcej informacji o archaicznej sztuce jońskiejdostarcza Etruria), a większość zachowanej rzeźby z tejepoki pochodzi z ateńskiego Akropolu (tzw. ° Sztuka k l a s y c z n a w I V w .

Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

Od czasów Ramzesa II zaczyna się stopniowy upadek sztuki, szczególnie widoczny w schematyczności i konwencjonalizmie powielanych bez końca wzorów.

Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

Za panowania ostatniej rodzimej dynastii (XXX) nastąpił kolejny renesans w sztuce: w przeciwieństwie jednak do okresu XXV i XXVI dynastii, kiedy wzorem dla artystów były dzieła z wielkich epok sztuki egipskiej i zarówno w repertuarze, jak i stylu naśladowano często pierwowzory z przeszłości, artyści z czasów panowania XXX dynastii naśladowali sztukę saicką.

Sztuka Egiptu - Okres Bizantyjsko-Koptyjski - Sztuka koptyjska

Schyłek zaś tej sztuki przypadłw zupełnie odmiennych warunkach: Arabowie nie spotkali się z niechęcią ludności, a tolerancja religijna, z jaką potraktowali egipskich chrześcijan i obsadzenie nimi stanowisk urzędniczych tworzyły dogodne warunki dla rozwoju sztuki - lecz zabrakło u jej podstaw tego właśnie elementu opozycji i buntu, który był jej siłą.

PROBLEMY KOLORU W HISTORII SZTUKI

Owe elementy strukturalne, oglądowe, stanowią specyficznyjęzyk sztuk plastycznych oraz decydują o tym, co nazywamy stylem.

KOLOR W RELACJACH SZTUKI, NAUKI I FILOZOFII XVII W.

Przy wszelkich różnicach zdań, przy sporach, jakie toczą się w tymczasie, wypowiedzi artystów — te, które znamy, mieszczą się doskonale w klasycznej,humanistycznej teorii sztuki, opartej na trzech ogólnych przesłankach:naśladownictwo natury, idealizacja na wzór antyku, rysunek podstawą sztuki.

Sztuka popularna, zdobnictwo

Sztuka masowa Większość dzieł sztuki popularnej tego rodzaju pochodzi z wieku dziewiętnastego, czyli z czasów, gdy analfabetyzm był wciąż zjawiskiem powszechnym.

ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

i świecka wzajemnie się przenikały i dlatego trudno również w sztuce dokonać między nimi wyraźnego rozgraniczenia, tym bardziej że świątynne posągi kultowe nie dochowały się, a przedmioty codziennego użytku, nawet najbardziej banalne, wchodziły w sferę sztuki sakr. wywołała zjawisko paralelizmu dziejów sztuki w obydwu krajach i dlatego w sztuce E.

Erich Fromm „Sztuka jako miłość"

MIŁOŚĆ JAKO SZTUKA Przyjmujemy jako założenie że miłość jest sztuką, a zatem wymaga wiedzy i wysiłku by ją osiągnąć. mieć maksymalne zainteresowanie tą sztuką – nie może być nic ważniejszego na świecie od tej sztuki.

Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

Trudno jest prześledzić wpływ Egiptu na powstanie klasycznej sztuki greckiej, ale w okresie ptolemejskim niewątpliwy jest wpływ grecki na sztukę egipską - i to właśnie w dziedzinie modelunku ciała, zarówno męskiego, jaki kobiecego.

Czym jest sztuka?

Oprócz malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, czyli sztuk plastycznych, istnieje jeszcze sztuka dekoracyjna (użytkowa) do której należą różne dziedziny rzemiosła (na przykład garncarstwo, tkactwo), grafika użytkowa oraz dekoracja wnętrz; architek­tura; literatura - a w niej poezja, powieści, eseje, biografie, autobiografie, epistolografia, czyli sztuka pisania listów i wiele innych; sztuki dramatyczne - na przykład dramaty ...

Egipska sztuka

nurty wsztuce łączące tradycje sztuki egip. trwają w sztuce koptyjskiej,tworzonej przez egip. Sztuka egipska).