Islamu sztuka, sztuka muzułmańska

Tak jak roślina: liść, owoc, wić,gałąź, drzewo realistycznie przedstawione w sztucehellenistycznej i pochodnych, odrealnione w sztuceirańskiej Sasanidów kombinacjami i figurami nie mającymiodpowiedników w naturze, tak sz.

SZTUKA

Victora Cousin; sztuka czysta, hasło kierunku w sztuce, sprzeciwiającego się stosowaniu w ocenie dzieła sztuki kryteriów pozaartystycznych, rozumiejącego sztukę jako cel sam w sobie, jako służbę celom estetycznym. W sztuce (to, co) najlepsze, jest (ledwo) wystarczające, nm.

ZAGADNIENIA SOCJOLOGII SZTUKI

Sprzężenia wew sys art, łączące go z sys społ- kult ▪ ich brak= nieistnienie sys lub jego dezintegracja -wspólna wiedza os danego sys -1 lub 2str przepływy wytworów, wart, znaczeń, inf, idei, wzorów, tematów, rozw techn, sp artykulacji -inspiracja i naśladownictwo, zaprzeczenia i przeciwstawienia -kontakty personalne, sterowanie -interesy i powiązania ekon -wspólne/zbliżone cele os lub instytucji, normy reg działania -wspólne ...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

kierunek sztuce kontynentuwyznaczyła twórczość P. nadal w sztuce1.

Sztuka powojenna

Wykorzystanie w sztuce wytworów pop-kultury pozwoliło dotrzeć do szerokiej publiczności i kazało widzom zastanowić się nad tym, jaka rolę pełniły określone przedmioty czy osoby w ich prywatnym życiu.

BAROK - W SZTUCE SAKRALNEJ

(Bawaria, Szwabia, Austria) z jednejstrony, a Francją z drugiej, która pod wieloma względamibliższa jest w swej sztuce, szczególnie architekturze, anglikańskiejAnglii niż Włochom czy Hiszpanii. W sztuce rei.

BIZANTYJSKA SZTUKA SAKRALNA - GENEZA i DZIEJE

zaznaczyły się na Zachodzie w sztuce rom. Rozwój figuralnych przedstawieńw sztuce sakr. W oficjalnej sztuce dworskiej oraz w budowlachsakr. w sztuce tzw.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - SZTUKA SAKRALNA

kręgu śródziemnomorskiego; ówczesneośrodki twórcze Reims, Saint-Denis, Metz i Tourszapewniły sztuce ciągłość rozwoju w nast. 1109-13 (nie istniejący) był pierwszym w sztuce średniow.

GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

Podobnie jak w okresie wcześniejszym, wielu artystów późnoklasycznychpisało traktaty o sztuce (np. neoklasycyzmu, sztucznego tworu powstałegow I w.

Sztuka egipska za panowania Amenhotepa IV (Echnatona) - okres amarneński

W przeciwieństwie do tradycyjnego malarstwa egipskiego, stosującego jedynie kolory czyste, w sztuce amarneńskiej artyści odkryli walory barw ę mieszanych. Z początku, tuż po upadku schizmy, nastąpił niewątpliwy impas w sztuce.

Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

Za panowania ostatniej rodzimej dynastii (XXX) nastąpił kolejny renesans w sztuce: w przeciwieństwie jednak do okresu XXV i XXVI dynastii, kiedy wzorem dla artystów były dzieła z wielkich epok sztuki egipskiej i zarówno w repertuarze, jak i stylu naśladowano często pierwowzory z przeszłości, artyści z czasów panowania XXX dynastii naśladowali sztukę saicką.

Sztuka Egiptu - Okres Bizantyjsko-Koptyjski - Sztuka koptyjska

Symbolem, który miał bardzo długi żywot był staroegipski znak życia - anch, trwający w sztuce koptyjskiej w niemal niezmienionym kształcie jako jedna z form krzyża.

PROBLEMY KOLORU W HISTORII SZTUKI

W takim podejściu do twórczości można dopatrywać się związku z faktem,że obecnie niemałą część zjawisk w sztuce plastycznej stanowią obrazy nieprzedstawiające,a więc takie, które mogą być rozpatrywane tylko pod względem strukturyi wartości estetycznych „samodzielnych" bez jakiejkolwiek funkcji przedstawiającej.

KOLOR W RELACJACH SZTUKI, NAUKI I FILOZOFII XVII W.

rozluźniony, choć oficjalny ówczesny nurtliteratury o sztuce, tworzony przede wszystkim przez humanistów, nigdy się doniego nie odwołuje.

Sztuka popularna, zdobnictwo

Z czasem charakterystyczne dla barek zdobnictwo zyskało sobie miano osobnego kierunku w sztuce.  Motyw kwiatowy był znany w sztuce popularnej od początku dziewiętnastego wieku, jednak nie wiadomo dokładnie, dlaczego szczególnie upodobali sobie go właśnie mieszkańcy barek.

ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

W okresie willanowianskim w sztuce E. W sztuce miejscowej zanikały abstrakcyjne schematy geometrycznego zdobnictwa na rzecz przedstawień figuralnych, zwł.

Erich Fromm „Sztuka jako miłość"

Miłość w świetle książki Ericha Fromma „O sztuce miłości” „Muszę obiektywnie poznać drugiego człowieka i siebie po to, aby móc wiedzieć, jaki jest naprawdę, albo raczej aby przezwyciężyć złudzenia, irracjonalnie zniekształcony obraz, jaki sobie o nim wyrobiłem.

Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

Od drugiej połowy II wieku egipskie motywy w sztuce w Środkowym i Dolnym Egipcie zanikają niemal całkowicie, trwają natomiast w Tebach, gdzie szczególnie w połowie III wieku nastąpił pewnego rodzaju nawrót do tradycji.

Czym jest sztuka?

Sztuka zaspokaja potrzeby este­tyczne jednostki Pełni jednak również pewne funkcje społeczne -na przykład sztuka sakralna po­budza wiarę. Dzieła sztuki mogą też podnosić prestiż jednostek i całych społeczeństw. Trudno jest dyskutować o roli sztuki w spo­łeczeństwie bez próby odpowiedzi na...

Egipska sztuka

nurty wsztuce łączące tradycje sztuki egip. trwają w sztuce koptyjskiej,tworzonej przez egip.