Szlak turystyczny

Autor ten przyjmuje, że szlak turystyczny: to "przestrzenny ciąg turystyczny służący do linearnej penetracji rekreacyjnej inicjującej interakcyjne związki pomiędzy turystą a środowiskiem geograficznym, zachodzące w strefie percepcji krajobrazu multisensorycznego" Funkcje- Zarówno powyższa definicja, jak i przytaczane przez autora określenia szlaku turystycznego w literaturze geograficznej świadczą o tym, że termin "szlak turystyczny" ujmowany jest w ...

SZLAK

Czarnego: Szlak czarny: Krym - Boh - Humań - Konstantynów i Zbaraż. Szlak Orlich Gniazd szlak turystyczny wzdłuż strefy krawędziowej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej pop.

Szlak Orlich Gniazd

Szlak składa się głównie z ruin zamków i strażnic. Niegdyś Król Kazimierz Wielki podjął się zadania stworzenia systemu obronnego zabezpieczającego granice, ważniejsze szlaki handlowe i zaludnione obszary, czego dowodem są owe pozostałości.

JEDWABNY SZLAK

Dawna (II w. pne. - VIII w. nę.) droga handlowa łącząca Chiny z Europą przez dolinę rzeki Tarym w Kotlinie Kaszgarskiej, wzdłuż płn. skraju pustyni Takla Makan (a. tzw. drogą południową, płd. skrajem pustyni), przez Pamir, Chorezm, Baktrię, Indie i Syrię.

Na zachód przewożono jedwab, żelazo i...

Akcja nieprzetartego szlaku

Wy­korzystanie zajęć prowadzonych w ra­mach organizacji harcerskiej do od­działywań wychowawczych na dzieci i młodzież niepełnosprawną. Drużyny harcerskie organizowane są np. przy placówkach szkolnictwa specjalnego, przy szpitalach i sanatoriach, w któ­rych przebywają na leczeniu i re­habilitacji...

Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem"

Znajduje się na terenie Obwodu Ochron­nego „Słońsk", a rozpoczyna od wiaty przy Moście Wysokińskiego. Na odcinku 2 km umieszczono 5 tablic informacyjnych, a na końcu przy IV Moście czatownię do obser­wacji ptaków. W okresie lęgowym można obserwować ptaki wodno-błotne m.in. czaj­kę, rycyka oraz...