Szkolnictwo

Czytaj Dalej

Charakterystyka szkolnictwa w średniowieczu

Wymienione struktury kościelne stały się bazą powstającego w Polsce szkolnictwa. Nastąpiła ważna dla rozwoju szkolnictwa pewna emancypacja Kościoła spod władzy książęcej. XVI wieku, szkolnictwo to stało się w Polsce zjawiskiem powszechnym.

Przyszłość szkolnictwa wojskowego

Równocześnie w wyniku zaproponowanych rozwiązań dostrzega się mozliwość uzyskania oszczędności dla budżetu MON przez znaczne zmniejszenie struktur organziacyjnych szkolnictwa,jednak głównych oszczędności należy upatrywać nie w mechanicznych likwidacjach i redukcjach placówek i instytucji systemu szkolnictwa wojskowego,lecz w stworzeniu nowego systemu finansowania najważniejszego ogniwa,jakim stanie się UON.

Szkolnictwo w drugiej Rzeczypospolitej

Dużą władzę otrzymał minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, szkolnictwo prywatne było od tej pory poddawane kontroli państwa. Szkolnictwo wyższe również ucierpiało z powodu kryzysu (zmniejszono wydatki z budżetu na ten cel o 35%).

Charakterystyka szkolnictwa w średniowieczu

XVI wieku, szkolnictwo to stało się w Polsce zjawiskiem powszechnym. Obydwa uniwersytety, w Bolonii i w Paryżu, odegrały ważną rolę w rozwoju szkolnictwa, nauki i kultury w Europie.

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej

Selekcyjna funkcja szkolnictwa wyższego w krajach Europy Zachodniej Szkolnictwo wyższe bierze swój początek w starożytności, wtedy utworzono rzymskie Ateneum cesarza Hadriana, a także uniwersytet w Aleksandrii.

Anglia i Walia, szkolnictwo ponadobowiązkowe

Nie ma zwartego zbioru praw dotyczącego szkolnictwa wyższego. Głównymi organizatorami szkolnictwa wyższego są uniwersytety i inne placówki szkolnictwa wyższego.

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914

Zupełnej przebudowie uległo również szkolnictwo średnie , którego organizację i programy szybko zunifikowano ze szkolnictwem w Cesarstwie.

Rozwój szkolnictwa w Galicji

Przemawiał przez niego liberalizm, żądał decentralizacji szkolnictwa (miałyby się nim zająć komisje szkolne gminne i obwodowe , złożone z przedstawicielstwa rodziców i pedagogów, najwyższym urzędem natomiast zostać miała Rada Szkolna Krajowa, w której większość powinni mieć reprezentanci wszystkich typów szkolnych).

Szkolnictwo polskie pod zaborem austriackim

, pierwszy autonomiczny prezydent Krakowa, poseł na Sejm Krajowy oraz członek Rady Państwa w Wiedniu) ogromnie dużo zrobił na polu reorganizacji i repolonizacji szkolnictwa w Galicji.

Oświata i szkolnictwo warszawskie w opinii powstańczej stolicy 1830 - 1831 r.

Całościowemu ujęciu reformy oświatowej poświęcone zostały następujące memoriały ludzi bezpośrednio z nią związanych: -ogromnie wówczas popularnego w środowisku akademickim Józefa Gołuchowskiego, który przedstawił projekt dotyczący głównie szkolnictwa średniego; -młodego nauczyciele szkoły wojewódzkiej w Szczuczynie Bronisława Trentowskiego, którego główna teza zamykała się w stwierdzeniu, że "Oświata jest ...

Szkolnictwo techniczne

Szkolnictwo techniczne Ojczyzną szkolnictwa technicznego jest Francja – Napoleon. Szkolnictwo zawodowe kształtowało także świadomość obywatelską i narodową oraz uczyło demokratycznej kultury politycznej.

Przemiany polskiej oświaty i szkolnictwa po II wojnie światowej.

Manifest Lipcowy w dziedzinie oświaty uznawał za priorytetowe zadanie odbudowe szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Aby szkolnictwo mogło zostać odbudowane, pierwsze pracy nad tym zadaniem skupiły się na pozyskiwaniu kadry nauczycielskiej.

SZKOLNICTWO - Informacje Ogólne

Stanisław Konarski (1700-1773) - prekursor szkolnictwa zreorganizował szkolnictwo pijarskie (był pijarem). KEN podlegało całe szkolnictwo polskie od Akademii Krakowskiej do szkół parafialnych.

Główne idee wychowawcze i znaczenie wielkiej rewolucji francuskiej dla rozwoju oświaty i przemian w szkolnictwie w XIX-wiecznej Europie

Szkolnictwem elementarnym w ostatnich latach XVIII w. Władze Rewolucji rozpatrzyły szereg projektów organizacji szkolnictwa , m. Opracował szeroki plan szkolnictwa w 1791 r. Przedstawił plan szkolnictwa pt.

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Reformą należało objąć całe szkolnictwo. Król także był inicjatorem rozwoju czasopiśmiennictwa, żywo interesował się postępami reformy szkolnictwa.

Szkolnictwo w średniowieczu - ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU

Począwszy od X wieku rozpoczyna się okres gwałtownego rozwoju szkolnictwa, szczególnie w miastach włoskich, świadczy o tym fakt iż w połowie XIII wieku w szkołach Florencji uczyło się ponad 10 tys.

Jakie są systemy szkolnictwa?

Wiele rządów krajów rozwijających się kładzie szczególny nacisk na szkolnictwo zawodowe kosz­tem tradycyjnego wykształcenia akademickiego. W latach sześćdziesiątych wielu poli­tyków w krajach rozwiniętych ogłosiło koniec ery szkolnictwa dla elit.

Znaczenie pedagogiki J. H. Pestalozziego, pedagogika filozoficzna i J. H. Herbart,nowy system oświaty w XIX w.,szkolnictwo polskie w XIX w.

Największym wyrazem zainteresowania się szkolnictwem było tworzenie ministerstw oświaty, które starały się w myśl teorii liberalnej pomagać społeczeństwu w realizacji jego dążeń oświatowych.

Struktura systemu szkolnictwa cywilnego w USA

Kraje Europejskie mimo długiej tradycji szkolnictwa powinne wzorować się na systemie amerykańskim nie tylko w zakresie systemu ale także programu nauczania – szkoła powinna uczyć myślenia, swobodnej wypowiedzi a nie wkuwania na pamięć regułek, które i tak zostaną zapomniane.

Szkolnictwo dla głuchych

szkolnictwo dla głuchych; prowadzi rewalidację dzieci z takimi ubytkami słuchu, że nie mogą się nim posługiwać w procesie uczenia się mowy artykułowanej. Dała ona początek dynamicznemu rozwojowi szkolnictwa w tej dziedzinie. Integralnie związane ze szkolnictwem dla g.